Hãy yêu mến Chúa hết linh hồn, tâm trí, và sức lực – SN ngày 06.06.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, June 6, 2024

“Love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength”

Scripture: Mark 12:28-34

28 And one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and seeing that he answered them well, asked him, “Which commandment is the first of all?” 29 Jesus answered, “The first is, `Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one; 30 and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength.’ 31 The second is this, `You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.” 32 And the scribe said to him, “You are right, Teacher; you have truly said that he is one, and there is no other but he; 33 and to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one’s neighbor as oneself, is much more than all whole burnt offerings and sacrifices.” 34 And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” And after that no one dared to ask him any question.

Thứ Năm, ngày 06.06.2024  

Hãy yêu mến Chúa hết linh hồn, tâm trí, và sức lực

Mc 12,28-34

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? “29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Meditation: What is the purpose of God’s law or commandments? The Pharisees prided themselves in the knowledge of the law and their ritual requirements. They made it a life-time practice to study the 613 precepts of the Old Testament along with the numerous rabbinic commentaries. They tested Jesus to see if he correctly understood the law as they did. Jesus startled them with his profound simplicity and mastery of the law of God and its purpose.

Our love for God is a response to his exceeding grace and kindness towards us

What does God require of us? Simply that we love as he loves! God is love and everything he does flows from his love for us. God loved us first and our love for him is a response to his exceeding grace and kindness towards us. The love of God comes first and the love of neighbor is firmly grounded in the love of God. The more we know of God’s love and truth the more we love what he loves and reject what is hateful and contrary to his will.

Faith and hope strengthen our love for God

What makes our love for God and his commands grow in us? Faith in God and hope in his promises strengthens us in the love of God. They are essential for a good relationship with God, for being united with him. The more we know of God the more we love him and the more we love him the greater we believe and hope in his promises. The Lord, through the gift of the Holy Spirit, gives us a new freedom to love as he loves. Do you allow anything to keep you from the love of God and the joy of serving others with a generous heart?  Paul the Apostle says: hope does not disappoint us, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us (Romans 5:5). Do you know the love which conquers all?

“We love you, O our God; and we desire to love you more and more. Grant to us that we may love you as much as we desire, and as much as we ought. O dearest friend, who has so loved and saved us, the thought of whom is so sweet and always growing sweeter, come with Christ and dwell in our hearts; that you keep a watch over our lips, our steps, our deeds, and we shall not need to be anxious either for our souls or our bodies. Give us love, sweetest of all gifts, which knows no enemy. Give us in our hearts pure love, born of your love to us, that we may love others as you love us. O most loving Father of Jesus Christ, from whom flows all love, let our hearts, frozen in sin, cold to you and cold to others, be warmed by this divine fire. So help and bless us in your Son.” (Prayer of Anselm, 1033-1109)

Suy niệm: Mục đích của lề luật hay các điều răn của TC là gì? Những người Pharisêu tự hào vì sự hiểu biết lề luật và những đòi buộc nghi thức của chúng. Họ phải bỏ thời gian cả đời để học hỏi 613 khoản luật của Cựu ước cùng với vô số những lời giải thích lề luật của các bậc thầy. Họ đã thử Đức Giêsu để xem Người có hiểu đúng lề luật như họ không. Đức Giêsu đã khiến họ phải kinh hãi với sự tóm tắt sâu sắc và thành thạo về luật Chúa và những mục đích của nó.

Tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa là lời đáp trả lại ơn sủng và lòng tốt dạt dào của Người dành cho chúng ta

Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta điều gì? Đơn giản là chúng ta yêu như Chúa yêu! Thiên Chúa là tình yêu và mọi việc Người làm phát xuất từ tình yêu đối với chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và tình yêu của chúng ta dành cho Người là sự đáp trả ơn sủng và lòng tốt bao la của Người dành cho chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa đi trước và tình yêu tha nhân chắc chắn dựa trên tình yêu của Chúa. Chúng ta càng hiểu biết về tình yêu và chân lý của Chúa, chúng ta càng yêu những gì Người yêu, và loại bỏ những gì đáng ghét và trái ngược với ý của Người.

Đức tin và đức cậy củng cố tình yêu cta với TC

Điều gì làm cho tình yêu của chúng ta dành cho Chúa và các điều răn của Người lớn lên trong chúng ta? Tin tưởng vào TC và hy vọng vào những lời hứa của Người củng cố chúng ta trong tình yêu của Chúa. Chúng rất cần thiết cho mối quan hệ tốt đẹp với Chúa, cho mối thông hiệp với Người. Chúng ta càng hiểu biết Chúa bao nhiêu, chúng ta càng yêu mến Chúa bấy nhiêu và chúng ta càng yêu mến Chúa bao nhiêu, chúng ta càng tin tưởng và hy vọng vào những lời hứa của Người bấy nhiêu. Đức Chúa, thông qua ơn huệ của CTT, ban cho chúng ta sự tự do mới để yêu như Người yêu. Bạn có cho phép bất cứ điều gì giữ bạn không yêu mến TC và vui vẻ phục vụ tha nhân với một trái tim quảng đại không? Thánh Phaolô tông đồ nói: niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng, bởi vì tình yêu của Chúa tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban tặng cho chúng ta (Rm 5,5). Bạn có biết tình yêu chiến thắng tất cả không?

Lạy Thiên Chúa, chúng con yêu mến Chúa, và chúng con ước ao yêu mến Chúa ngày càng nhiều hơn. Xin ban ơn cho chúng con, để chúng con có thể yêu mến Chúa nhiều như chúng con ao ước, và nhiều như chúng con phải làm. Ôi người Bạn thân thiết nhất, Đấng rất đáng yêu mến và đã cứu chuộc chúng con, tư tưởng của Chúa quá ngọt ngào và luôn luôn gia tăng sự ngọt ngào hơn nữa, xin hãy đến cùng với Đức Kitô và ở lại trong linh hồn chúng con, để Ngài canh giữ môi miệng của chúng con, bước chân của chúng con, những việc làm của chúng con, và chúng con sẽ không phải lo lắng cho linh hồn hay thân xác của mình nữa. Xin ban cho chúng con tình yêu, sự ngọt ngào nhất của mọi ân huệ, không hề có thù địch nào. Xin ban cho lòng chúng con tình yêu tinh ròng, được sinh bởi tình yêu của Chúa dành cho chúng con, để chúng con có thể yêu thương người khác, như Chúa yêu thương chúng con. Ôi Cha đáng yêu mến của Đức Giêsu Kitô, từ nơi Cha tuôn đổ tất cả mọi tình yêu thương, xin cho tâm hồn chúng con, đang băng giá trong tội lỗi, đang khô khan với Cha và với tha nhân, được sưởi ấm bởi ngọn lửa thần linh này. Xin trợ giúp và chúc lành cho chúng con trong Con của Cha. (Lời cầu nguyện của thánh Anselm, 1033-1109) 

Comments are closed.

phone-icon