Tông đồ

0

TÔNG ĐỒ

(Mt 28,19-20, 10,1-4, Mc 3,13-19, Lc 6,12-16; Cv 1,8, 21-22; 1 Cr 9,1, 12,29; Ep 4,11)

Một tông đồ là một đại sứ, “một người nào đó đã được gửi đến”, hoặc một người được Đức Giêsu ủy quyền để trở nên một “sứ giả” Tin Mừng. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp apostello, có nghĩa là “đưa ra”, cho thấy người được giao phó với một sứ mệnh, có nghĩa là một người được ủy nhiệm.

Các tông đồ đầu tiên là những môn đệ, đã được Đức Giêsu tuyển chọn, hướng dẫn, và sai đi rao giảng Nước Trời và chữa lành những người bệnh hoạn tật nguyền. Sau khi Phục Sinh, Đức Kitô hướng dẫn các môn đệ đi khắp thế gian, làm cho muôn dân trở thành môn đệ, và làm phép rửa cho họ Nhân Danh Người (Mt 28,19-20). Tông đồ bao gồm 12 môn đệ đầu tiên (ngoại trừ Giuđa kẻ phản bội) và mở rộng cho những người khác, những người cũng được Đức Kitô mời gọi cách đặc biệt để thi hành công việc của Người. Danh sách các tông đồ xuất hiện trong thư 1Côrintô và Êphêsô.

Thánh Phaolô, người đã không nhìn thấy Đức Giêsu “trong xác phàm” hoặc theo Người như một môn đệ, thường cho mình như là tông đồ bằng cách kể lại kinh nghiệm trên đường Đamát của ngài, khi ngài được Đức Kitô trực tiếp mời gọi để mang thông điệp của Người đến với thế giới. Thánh Luca tin rằng một tông đồ đích thực phải là một người đồng hành của Đức Giêsu và làm chứng cho sự Phục Sinh (Cv 1,21-22). Đối với thánh Phaolô, vai trò của các tông đồ giống như của các ngôn sứ trong Cựu Ước, là những tôi tớ của Chúa, mang sứ điệp của Ngài đến với dân Ngài.

Thời Giáo Hội sơ khai, Giáo hội tôn kính các tông đồ trong cuộc đời của các ngài, và sau cái chết, việc lập lễ kính khác nhau cho các ngài, đặc biệt cho các thánh nổi bật như Gioan, Phêrô, Phaolô, và Anrê vẫn còn tồn tại bởi Chính Thống giáo Đông Phương và Giáo Hội Công Giáo La Mã.

Đọc thêm

– Betz, Otto. “Apostle,” in The Oxford Companion to the Bible. New York: Oxford

University Press, 1993.

– Coppieters, Honoré. “The Apostles”, http://www.newadvent.org (accessed February 28, 2005).

Sr. Ngô Liên chuyển ngữ

 Nguồn: “All Things In The Bible” của Nancy M. Tischler

Comments are closed.