Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 01.01

0

Thứ Tư, ngày 01.01.2014

LỄ MẸ THIÊN CHÚA
Lc 2,16-21

Bà Maria hằng suy đi
và gẫm lại những sự ấy trong lòng
” (Lc 2,19)

Như Mẹ: Từ lúc đáp lại thánh ý Thiên Chúa bằng hai tiếng “xin vâng”, Mẹ Maria đã thông phần vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đối với Mẹ, tất cả những gì xảy ra với Mẹ, hay nơi Chúa Giêsu đều là một mầu nhiệm theo ý Thiên Chúa. Dù chưa hiểu những điều đó, Mẹ vẫn giữ tất cả trong lòng với một niềm phó thác và luôn vững lòng cậy trông vào Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bắt chước Mẹ về đời sống tin yêu và tín thác. Chúng con phải học để biết sống ý thức sự hiện diện của Chúa và theo thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa và siêng năng suy đi gẫm lại lời Chúa trong mọi biến cố

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.