Thơ: Vòng Thời Gian

0

VÒNG THỜI GIAN

Thời gian xoay được mấy lần
Tưởng dài mà ngắn trăm năm đời người
Mấy khi thỏa mãn tiếng cười
Mà đầy nước mắt buồn lơi tháng ngày
Thời gian vẫn cứ xoay xoay
Con người chóng mặt đọa đày trần gian
Như hoa sớm nở, chiều tàn
Chốn xưa mình ở chẳng còn biết đâu (1)
Một đời cát bụi qua mau
Người đi trước, kẻ đi sau. Khác gì?(2)
Khác nhau ở đức nhân từ
Thánh luật của Chúa sớm khuya tuân hành

TRẦM THIÊN THU
Chiều 7-9-2017

……………………………………………………….

(1) Tv 103:15-16 – “Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình”.
(2) Kn 7:1 – “Phần tôi, tôi cũng chỉ là một con người phải chết, giống như mọi con người. Tôi thuộc dòng dõi của con người đầu tiên đã được nắn ra từ bụi đất”.

Comments are closed.