Thơ: Bên Chúa

0

Sau ngày sứ vụ tông đồ,
Bao nhiêu vất vả đẩy xô cuộc đời.
Con tìm về Chúa, Chúa ơi!
Lặng nghe tiếng Chúa gọi mời yêu thương.
Bên Giêsu! Suốt đêm trường,
Gửi bầu tâm sự đời thường nhỏ to.
Tan bao giây phút lắng lo,
Dù thân tội lỗi giày vò tâm can.
Sa đi ngã lại bất an,
Chỉ vì quên Chúa làm càn đấy thôi.
Bây giờ trong cõi đơn côi,
Tìm về bên Chúa con ngồi tỉ tê.
Giật mình con thấy đê mê,
Vô tình Chúa đã gọi về đường ngay.
Tình yêu Thiên Chúa từ đây,
Ngày ngày cảm hóa thân này ngoan hơn.
Tâm tình con nhỏ ghi ơn,
Con xin đoan hứa không sờn tín trung.

Maria Trần Mến (Tập Sinh năm II)

Comments are closed.