Thơ: Cùi Đời

0


[Niệm ý Mt 8:1-4 ≈ Mc 1:40-45; Lc 5:12-14]

Vì cơn dịch bệnh khắp nơi
Nên ai cũng giống như người bệnh phong
Cuộc đời lặng lẽ khác thường
Nhìn nhau mà thấy xót thương nhau nhiều
Cách ly là khoảng cô liêu
Khó khăn, thiếu thốn, ưu sầu, lắng lo
Nếu Ngài muốn chữa lành cho
Xin làm thế giới sạch vi-rút này
Đời vô thường lắm đắng cay
Cầu xin Thiên Chúa ra tay chữa lành
Cô-rô-na lũ yêu tinh
Làm cho nhân thế hóa thành cùi ngay
Xin thương xót phận đắng cay
Cho đời sạch bệnh cùi này, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon