Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ): 14 – Tại sao linh mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoàn?

0

 

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

Ghi chú: Do có sự khác biệt về dịch thuật ấn bản gốc bằng tiếng Latinh “Et cum spiritu tuo” (trong bản Tiếng Việt được địch là “và ở cùng cha”), nên trong câu 13 này, câu hỏi tiếng Việt sẽ khác chủ đề với câu hỏi Tiếng Anh và tiếng Pháp. 

13. Tại sao sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoàn?

Đây là một trong những cải cách phụng vụ thấy rõ nhất của Công Đồng Vaticanô II. Thời thượng cổ, hầu hết các nhà thờ được xây hướng về phía đông, hướng mặt trời mọc, nơi tượng trưng cho sự Sống Lại. Hướng về phía đông khi cầu nguyện là một cách muốn cho hiểu rằng cộng đoàn cùng với linh mục chủ tế ngỏ lời với Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta cũng biết rằng người Do-thái hướng về thành Giêrusalem khi cầu nguyện, và người hồi giáo hướng về thành La Mecque. Sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế không quay lưng về phía cộng đoàn như theo truyền thống nữa, mà quay mặt về cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Thông thường, chúng ta đối diện với người nào đó khi nói chuyện. Do đó thật là hợp lý khi linh mục chủ tế hướng về cộng đoàn: chào đầu lễ, bài giảng… Khi linh mục công bố Tin Mừng, chính là Chúa Kitô nói với dân Người. Nhưng khi cầu nguyện thì sao? Khi cầu nguyện, tất cả cùng thưa với Chúa. Do đó chúng ta sẽ khó hiểu hơn khi thấy linh mục đứng đối diện với cộng đoàn. Thật ra, bàn thờ được đặt giữa linh mục và cộng đoàn. Sự sắp đặt vị trí như thế có nghĩa là: Chúa không ở trước mặt chúng ta, nhưng ở giữa chúng ta, như lời hứa của Chúa Kitô : “Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ.” (Mt 18, 20). Thánh Phaolô có nói: “Đức Kitô ở giữa anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang!” (Col 1, 27).

ENGLISH

13. What does And with your spirit” mean?

Several times at Mass, the priest addresses the congregation saying: “The Lord be with you”. Everybody answers: “And with your spirit”.

Many people wonder why do we answer in such a surprising and unclear way to a wish which is clear.

Actually, this expression comes from Hebrew. In Hebrew, the word “spirit” means the whole person. In his second letter to Timothy, Saint Paul writes: “The Lord be with your spirit” which means: “The Lord be with you” (2 Tm 4:22).

But little by little, the meaning of the word “spirit” has changed. In the fourth century, for example, Saint John Chrysostom already tells us that in the answer “And with your spirit”, the word spirit means the Holy Spirit, without whom we can’t do anything and who has been given to the priest in a special way, through the ordination, for him to preside over the Eucharist in the name of Jesus.

When we answer “And with your spirit”, we tell the priest: “Let the Holy Spirit, who has been given to you on your ordination day, be with you and act in you for you to play your priest part seriously”.

FRANÇAIS 

13. Que veut dire “Et avec votre esprit”?

À plusieurs reprises durant la messe, le prêtre s’adresse à l’assemblée et lui dit: “Le Seigneur soit avec vous”. Tous répondent: “Et avec votre esprit”.

Bien des gens se demandent pour quelle raison on répond de façon aussi étonnante et aussi obscure à un souhait qui, lui, est clair et limpide.

En fait, cette expression vient de l’hébreu. Et, en hébreu, le mot “esprit” désigne toute la personne. Dans sa 2e lecture à l’apôtre Timothée, saint Paul écrit: “Le Seigneur soit avec ton esprit”; ce qui veut dire: “Le Seigneur soit avec toi”. (2 Tm 4, 22)

Mais avec le temps, le mot “esprit” a changé de sens. Au IVe siècle, par exemple, saint Jean Chrysostome nous dit déjà que, dans la réponse “Et avec votre esprit”, le mot esprit désigne le Saint-Esprit, sans qui nous ne pouvons rien faire et qui a été communiqué au prêtre de façon particulière, par l’ordination, pour qu’il préside l’eucharistie au nom de Jésus.

Quand nous répondons “Et avec votre esprit”, nous disons donc au prêtre: “Que l’Esprit qui t’a été donné le jour de ton ordination soit avec toi et agisse en toi pour que tu accomplisses bien ton rôle de prêtre”.

Comments are closed.