Hail, full of grace! – Suy niệm theo The WAU ngày 25.3.2022, Lễ Truyền Tin

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022
 

Friday March 25th 2022
Meditation: Luke 1, 26-38 

Hail, full of grace! (Luke 1:28)

With these words, the angel Gabriel greets Mary. Interestingly, the Greek word that we translate as “hail” could just as easily be translated as “Rejoice!” Can’t you imagine Gabriel telling Mary, “Rejoice! You’re going to love my message”? After all, he is delivering the ultimate in good news: God is coming to earth as a man—as an infant, no less—and Mary is going to be his mother! Accepting that “nothing will be impossible for God,” not even the miracle of a virgin conceiving a child, Mary embraces God’s will for her without hesitation (Luke 1:37). And because she did, the whole world now has reason to rejoice.

Rejoice! This is God’s message to you every day. Like Mary, you have received God’s grace. Take a look at your day so far—or yesterday—and think about the different ways in which God has poured out his grace on you. Now rejoice in the ways you have responded to that grace. Rejoice also that God has given you a part to play in sharing that grace with the people around you.

Rejoice! Like Mary, you can choose to do God’s will. You may hesitate from time to time. You may fear that following his will might keep you from feeling joyful, and so you may turn away from what he is asking of you. But even if that does happen, you can still rejoice in his mercy. You can rejoice that you can become like Mary, trusting that God is good and that he wants nothing but good for you and your loved ones. You can rejoice too in knowing that as you cling to him in troubling times, he will set your feet on firm and solid ground.

Rejoice! God continues to reveal himself! He continues to speak to you through Scripture, the Church, and the Holy Spirit’s promptings in your heart. Rejoice that God is in your midst, just as Jesus was with Mary. Rejoice that through his word and his promptings, God is always seeking to guide you and reveal his love to you. Rejoice that Christ is with you to keep you from getting lost. Rejoice that Jesus has given you all you will ever need to remain steadfast.

“Holy Mary, pray for us so that we can rejoice with you today!” 

Thứ Sáu tuần III Mùa Chay ngày 25.3.2022
Suy niệm: Lc 1, 26-38 

Kính chào Bà đầy ơn phúc (Lc 1,28)

Với những lời này, thiên thần Gabrien chào Đức Maria. Thật thú vị, từ tiếng Hy Lạp mà chúng ta dịch là “lời chào” có thể dễ dàng được dịch thành “Vui mừng!” Bạn không thể tưởng tượng khi Gabrien nói với Maria, “Hãy vui lên! Cô sẽ thích sứ điệp của tôi” sao? Rốt cuộc, ngài đã mang đến một tin mừng trọng đại: Thiên Chúa đến thế gian với tư cách là một con người – còn là một đứa trẻ sơ sinh – và Maria sẽ trở thành mẹ của Ngài! Chấp nhận rằng “không có điều gì là không thể đối với Thiên Chúa,” thậm chí cả phép lạ của một trinh nữ mang thai một hài nhi, Maria chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa dành cho cô mà không do dự (Lc 1,37). Và bởi vì cô đã làm vậy, nên bây giờ cả thế giới có lý do để vui mừng.

Vui mừng! Đây là thông điệp của Thiên Chúa dành cho bạn mỗi ngày. Giống như Maria, bạn đã nhận được ân sủng của Thiên Chúa. Hãy nhìn lại một ngày của bạn cho đến nay – hoặc ngày hôm qua – và nghĩ về những cách khác nhau mà Thiên Chúa đã ban ân sủng cho bạn. Bây giờ hãy vui mừng về những cách bạn đã đáp lại ân sủng đó. Cũng hãy vui mừng vì Thiên Chúa đã ban cho bạn một phần để chia sẻ ân sủng đó với những người xung quanh bạn.

Vui mừng! Giống như Maria, bạn có thể chọn làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thỉnh thoảng bạn có thể do dự. Bạn có thể lo sợ rằng việc làm theo ý muốn của Ngài có thể khiến bạn không cảm thấy vui vẻ, và vì vậy bạn có thể quay lưng lại với những gì Ngài đang yêu cầu ở bạn. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, bạn vẫn có thể vui mừng vì lòng thương xót của Ngài. Bạn có thể vui mừng vì mình có thể trở nên giống như Maria, tin tưởng rằng Thiên Chúa là Đấng tốt lành và Ngài không muốn gì khác ngoài điều tốt cho bạn và những người thân yêu của bạn. Bạn cũng có thể vui mừng khi biết rằng khi bạn bám lấy Ngài trong những lúc khó khăn, Ngài sẽ đặt chân bạn lên nền đất vững chắc và kiên cố.

Vui mừng! Thiên Chúa tiếp tục mặc khải chính mình! Ngài tiếp tục nói với bạn qua Kinh thánh, Giáo hội và sự thúc giục của Chúa Thánh Thần trong lòng bạn. Hãy vui mừng vì Thiên Chúa đang ở giữa bạn, giống như Chúa Giêsu đã ở với Maria. Hãy vui mừng vì qua lời nói và sự thúc giục của Ngài, Thiên Chúa luôn tìm cách hướng dẫn bạn và bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với bạn. Hãy vui mừng vì Đức Kitô ở với bạn để giúp bạn không bị lạc đường. Hãy vui mừng vì Chúa Giêsu đã ban cho bạn tất cả những gì bạn cần để luôn kiên định.

Lạy Mẹ Maria, hãy cầu bầu cho chúng con để chúng con có thể vui mừng với Mẹ hôm nay!

Comments are closed.