He shall surely live – Suy niệm theo The WAU ngày 11.3.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022

Friday March 11th 2022
Meditation: Ezekiel 18:21-28

He shall surely live. (Ezekiel 18:21, 28)

Does this phrase from the prophet Ezekiel remind you of anything? In the opening pages of Scripture, we read about how God gave Adam and Eve freedom to eat from any tree in the Garden of Eden except one. They were forbidden from eating from the tree of the knowledge of good and evil. And what would happen if they disobeyed this command? They would surely die (see Genesis 2:17). And they did. As a result of their disobedience, they were exiled from the perfection of Eden and were now subject to a life of suffering and death.

Fast-forward to the time of Ezekiel, and God’s people are again in exile—again as the result of their disobedience. Deported from their homeland to Babylon, the people were far from the Temple where they had worshipped the Lord. But instead of closing the door on them, God offered them a way back. Through Ezekiel, he promised a reversal of the penalty of their sin. All they needed to do was to turn away from their sin and do what is right and just; then they would surely live (Ezekiel 18:21, 28, emphasis added).

We are centuries removed from the people of Ezekiel’s day, but our experience tracks with theirs. Our sins can separate us from God and place us in a kind of spiritual exile. Even so, God extends to us the same offer of grace and restoration: you will surely live. This is God’s promise to us any and every time that we turn away from sin and follow him in obedience. It’s a promise of peace and security. It’s an open door to new hope and freedom. Above all, it’s an invitation to live with the Lord forever.

Lent is the perfect time to take the Lord up on this invitation. In the Sacrament of Reconciliation, you can turn away from sin, do what is right, and return to God. Don’t worry if you haven’t been to Confession in a while. Begin by examining your conscience, perhaps using the questions on the inside cover of this magazine. Allow the Spirit to gently show you any ways in which you have disobeyed the Lord. Then bring them to God in this sacrament. His promise is for you: if you turn away from sin and walk in his ways, you shall surely live.

“Lord, thank you for your mercy.”

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay ngày 11.3.2022
Suy niệm: Ed 18, 21-28   

Thì chắc chắn nó sẽ sống

Cụm từ này của nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên có gợi cho bạn điều gì không? Trong những trang mở đầu của Kinh thánh, chúng ta đọc về cách Đức Chúa Trời cho A-đam và Ê-va tự do ăn bất cứ cây nào trong Vườn Địa Đàng, trừ một cây nào. Họ bị cấm ăn cây biết điều thiện và điều ác. Và điều gì sẽ xảy ra nếu họ không tuân theo lệnh này? Họ chắc chắn sẽ chết (xem Sáng thế ký 2:17). Và họ đã làm. Kết quả của sự bất tuân của họ, họ đã bị đày ra khỏi sự hoàn hảo của vườn Ê-đen và bây giờ phải chịu một cuộc sống đau khổ và cái chết.

Tua nhanh đến thời Ê-xê-chi-ên, và dân sự của Đức Chúa Trời lại bị lưu đày một lần nữa do sự bất tuân của họ. Bị trục xuất khỏi quê hương đến Ba-by-lôn, dân chúng ở xa Đền thờ nơi họ đã thờ phượng Chúa. Nhưng thay vì đóng cửa cho họ, Đức Chúa Trời cho họ một con đường quay trở lại. Qua Ê-xê-chi-ên, ông hứa sẽ đảo ngược hình phạt tội lỗi của họ. Tất cả những gì họ cần làm là quay lưng lại với tội lỗi và làm những gì đúng đắn và công bình; thì họ chắc chắn sẽ sống (Ê-xê-chi-ên 18:21, 28, phần nhấn mạnh được thêm vào). 

Chúng ta khác xa với con người của thời Ezekiel hàng thế kỷ, nhưng kinh nghiệm của chúng ta theo dõi họ. Tội lỗi của chúng ta có thể tách chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời và đặt chúng ta vào một loại hình lưu đày thuộc linh. Dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn ban cho chúng ta cùng một sự ban cho ân điển và sự phục hồi: bạn chắc chắn sẽ được sống. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta bất cứ lúc nào rằng chúng ta quay lưng lại với tội lỗi và tuân theo Ngài trong sự vâng lời. Đó là một lời hứa về hòa bình và an ninh. Đó là một cánh cửa rộng mở cho hy vọng và tự do mới. Trên hết, đó là một lời mời để sống với Chúa mãi mãi. 

Mùa Chay là thời điểm hoàn hảo để đưa Chúa lên theo lời mời này. Trong Bí tích Hòa giải, bạn có thể từ bỏ tội lỗi, làm điều đúng và trở về với Chúa. Đừng lo lắng nếu bạn đã không đến Confession trong một thời gian. Bắt đầu bằng cách kiểm tra lương tâm của bạn, có lẽ bằng cách sử dụng các câu hỏi trên trang bìa bên trong của tạp chí này. Hãy để Thánh Linh nhẹ nhàng chỉ cho bạn bất kỳ cách nào mà bạn đã không vâng lời Chúa. Sau đó đưa họ đến với Chúa trong bí tích này. Lời hứa của Ngài dành cho bạn: nếu bạn từ bỏ tội lỗi và đi theo đường lối của Ngài, bạn chắc chắn sẽ được sống.

Lạy Chúa, cám ơn lòng thương xót của Chúa.

 

 

11.3.2022

Suy niệm Tin mừng theo: WAU
Mt 5, 20-26

Trừ khi sự công chính của anh em trổi vượt hơn sự công chính của các kinh sư và người Pharisêu. . . (Mt 5,20)

Các kinh sư và người Pharisêu là những chuyên gia về đạo Do Thái. Họ được mong đợi không chỉ tuân theo Luật pháp mà còn phải dạy nó nữa. Và những lời của Chúa Giêsu ở đây nghe có vẻ đáng sợ, thậm chí là không thể. Làm sao chúng ta có thể vượt qua những người đạo đức, thánh thiện này? Nhưng Chúa Giêsu muốn nói rằng sự hoàn hảo về đạo đức một cách nghiêm ngặt và chính xác là không thể, hoặc là đủ. Không ai được trở nên công chính bằng cách tuân theo mọi điều răn, nhưng bởi đức tin nơi Đức Kitô, Đấng yêu thương chúng ta và chết vì chúng ta.

Đó là ân sủng của Thiên Chúa giúp chúng ta vào vương quốc Thiên đàng. Ân sủng này không miễn cho chúng ta khỏi sự kêu gọi nên thánh, nhưng nó loại bỏ gánh nặng không thể đạt được bằng nỗ lực của chính chúng ta về sự công chính mà Thiên Chúa muốn. Sự công chính đó vượt xa việc tránh giết người, ngoại tình và những điều khác. Chẳng hạn, Chúa Giêsu nói rõ rằng “giết người” bao gồm cả sự tức giận. Nhưng nhờ ân sủng, Thiên Chúa đã cứu chúng ta và chào đón chúng ta vào mối quan hệ với chính Ngài để làm cho sự công chính trở nên khả thi. Nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để sống một cuộc đời đẹp lòng Ngài.

Cũng nên nhớ rằng ân sủng của Thiên Chúa không kết thúc nơi đức tin của bạn bắt đầu. Bằng sự ân sủng của mình, Ngài hứa sẽ giúp bạn từng bước trên đường đời. Ngài giúp bạn lắng nghe Ngài trong lúc cầu nguyện. Ngài thêm sức mạnh cho bạn để chống lại những cám dỗ và kiên trì trong cuộc đấu tranh của cuộc sống. Ngài làm mềm lòng bạn để nói lời đồng ý với Ngài và để mở lòng đón nhận tình yêu mà Ngài muốn dành cho bạn. Ngài thay đổi ước muốn của bạn và đổi mới tâm trí của bạn để cuộc sống của bạn có thể làm chứng cho những gì tốt đẹp, đẹp lòng và hoàn hảo trước mắt Ngài (Rm 12,2).

Mùa chay là cả là ân sủng. Thiên Chúa biết rằng chúng ta sẽ thiếu sự công chính của Ngài, và ngay cả những lần sám hối trong Mùa Chay của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết của mình. Nếu chúng ta có thể tự mình làm điều đó, thì Đức Kitô đã chết cách vô ích.

Vì vậy, hãy nắm giữ món quà của ân sủng! Hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban ơn tha thứ và giúp bạn bắt đầu lại cuộc đời. Ngài sẽ củng cố ý chí của bạn và làm mềm lòng bạn để đón nhận tình yêu của Ngài – tình yêu mang lại cho chúng ta sự công chính mà chúng ta không bao giờ có thể đạt được.

Chúa ơi, con cần ân sủng của Chúa. Xin giúp con tìm kiếm Chúa với tất cả tấm lòng.

Comments are closed.

phone-icon