He who sent Me and you do not know… -Suy niệm ngày 24.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

He who sent Me and you do not know… (John 7:28)

The authorities were trying to kill Jesus. That’s why he was reluctant to travel to Jerusalem for the feast of Tabernacles (John 7:1, 2). They didn’t understand who he was. They could only see the ways he challenged them and their assumptions. So it seemed better to them if Jesus just disappeared.

How could this be? How could they miss out on who Jesus was?

We can get a hint from today’s first reading from the Book of Wisdom. It’s almost uncanny the way it seems to describe the thoughts of these leaders. The “wicked,” it says, hate the righteous one because he is “obnoxious” to them (Wisdom 2:1, 2). So they want to get rid of him. But as the reading points out, this seemed like a good idea to them because they were “blinded”; they didn’t know the “hidden counsels of God” (2:21, 22).

These leaders of Israel just couldn’t see how God could possibly be present in the man before them. For instance, when Jesus spoke of God’s mercy, they bristled because they thought he was offering it too freely. Where was his adherence to all their treasured traditions that had been set up to guard against disobedience and sacrilege? And so, blinded by their presumptions, they resisted the mercy of God in Christ-for themselves as well as for everyone else.

Sometimes we make the same mistake. We don’t realize that God stands ready to welcome us instead of angrily waiting for our next misstep. That’s why we sometimes avoid the Sacrament of Reconciliation. But that’s where we come face-to-face with the God who saves and redeems us. We see that he doesn’t keep a list of our sins but freely offers us forgiveness and peace. We encounter the surprising, life-changing compassion of God. We experience a mercy so filled with love that it doesn’t just forgive our sins; it changes our hearts.

So go ahead and look for a chance to go to Confession before Lent is over. Approach your Father and let him show you his heart of mercy and love.

“Lord, I want to know your mercy and love!”

Đấng đã sai Ta mà các ngươi không biết… (Ga 7,28)

Các nhà cầm quyền đang tìm cách giết Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao Ngài miễn cưỡng lên Giêrusalem dự lễ Lều Tạm (Ga 7,1. 2). Họ không hiểu Ngài là ai. Họ chỉ có thể nhìn thấy cách Ngài thách thức họ và những giả định của họ. Vì vậy, dường như tốt hơn cho họ nếu Chúa Giêsu biến mất.

Làm sao chuyện này có thể? Làm sao họ có thể không biết Chúa Giêsu là ai?

Chúng ta có thể nhận được một gợi ý từ bài đọc một hôm nay từ Sách Khôn Ngoan. Cách mô tả suy nghĩ của những nhà lãnh đạo này gần như kỳ lạ. Kinh thánh nói rằng “kẻ ác” ghét người công chính vì người ấy “đáng ghét” đối với họ (Kn 2,1. 2). Vì vậy, họ muốn trừ khử Ngài. Nhưng như giải bài đã chỉ ra, đây có vẻ là một ý kiến hay đối với họ vì họ bị “mù quáng”; họ không biết “kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa” (2,21. 22).

Những nhà lãnh đạo này của Israel không thể hiểu làm thế nào Thiên Chúa có thể hiện diện trong con người trước mặt họ. Chẳng hạn, khi Chúa Giêsu nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, họ nổi giận vì cho rằng Ngài ban phát lòng thương xót quá rộng rãi. Đâu là sự tuân thủ của Ngài đối với tất cả các truyền thống quý giá của họ đã được thiết lập để bảo vệ chống lại sự bất tuân và phạm thánh? Và vì vậy, mù quáng bởi những giả định của mình, họ đã chống lại lòng thương xót của Thiên Chúa trong Đức Kitô – cho chính họ cũng như cho mọi người khác.

Đôi khi chúng ta cũng mắc lỗi tương tự. Chúng ta không nhận ra rằng Thiên Chúa sẵn sàng chào đón chúng ta thay vì giận dữ chờ đợi sai lầm tiếp theo của chúng ta. Đó là lý do tại sao đôi khi chúng ta trốn tránh Bí tích Hòa giải. Nhưng đó là nơi chúng ta đối mặt với Thiên Chúa, Đấng cứu độ và cứu chuộc chúng ta. Chúng ta thấy rằng Ngài không ghi vào danh sách những tội lỗi của chúng ta nhưng rộng rãi ban cho chúng ta sự tha thứ và bình an. Chúng ta bắt gặp lòng trắc ẩn đáng kinh ngạc và có sức thay đổi cuộc sống của Thiên Chúa. Chúng ta cảm nghiệm được một lòng thương xót tràn đầy tình yêu không chỉ tha thứ tội lỗi của chúng ta; nó thay đổi tâm hồn chúng ta.

Vì vậy, hãy tiếp tục và tìm kiếm cơ hội để xưng tội trước khi Mùa Chay kết thúc. Hãy đến gần Cha của bạn và để Ngài bày tỏ cho bạn tấm lòng thương xót và yêu thương của Ngài.

“Lạy Chúa, con muốn biết lòng thương xót và tình yêu của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon