Joseph, son of David, fear not – Suy niệm theo WAU ngày 20.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Joseph, son of David, fear not! (Mt 1:20)

Joseph’s dreams for a happy marriage and family appeared to be fading fast. A faithful Jew and “righteous man” (Matthew 1:19), he knew Jewish law required him to uphold the sanctity of marriage, which appeared to be violated by Mary’s pregnancy. But he also wanted to protect Mary. So he chose to obey the law but still avoid a public inquiry. It seemed like a merciful plan, a righteous and holy plan. But God’s plan was better.

To redirect Joseph, God sent an angel to make his intention clear. “Do not be afraid to take Mary [as]your wife” (Matthew 1:20). Surely Joseph’s mind was racing. God even promised that this child would be no ordinary man. Beyond Joseph’s hopes and dreams, Mary’s son would be the Messiah, the One to save his people from their sins. There was no need to fear. God was still working-and more than Joseph had imagined. Joseph just needed to hold fast to God’s promise and step out into the unknown.

Like Joseph, many of us have hopes and aspirations for the future. For those of us who are parents, these hopes include hopes for our children’s futures. We love them and make plans and sacrifices so that they can grow up to accomplish great things-perhaps even greater things than we have achieved. But sometimes things don’t go as we had hoped. And like Joseph, we have to resort to “Plan B.”

Whether or not we are parents, we know the disappointment or confusion when God’s ways turn out to be different from our own. But just as God blessed and guided Joseph, he will guide and protect us. God sees the entire arc of our lives, from before we were conceived until eternity. He alone knows how our situations fit into his bigger plan to bless us and to bless future generations. And he is with us, even in the unclear times, even in the suffering. We may not receive an angelic message, but we can trust in God’s goodness and listen for his voice saying, “Do not be afraid” (Matthew 1:20).

“Father, I let go of my plans and trust in you. St. Joseph, pray for me!”

Giuse, con vua Đavít, đừng sợ! (Mt 1,20)

Những giấc mơ của Giuse về một cuộc hôn nhân và gia đình hạnh phúc dường như đang mờ đi nhanh chóng. Là một người Do Thái trung thành và là “người công chính” (Mt 1,19), ngài biết luật Do Thái yêu cầu mình phải giữ gìn sự tôn nghiêm của hôn nhân, điều mà dường như đã bị vi phạm bởi việc mang thai của Maria. Nhưng ngài cũng muốn bảo vệ Maria. Vì vậy, ngài đã chọn tuân theo luật pháp nhưng vẫn tránh một cuộc điều tra công khai. Đó dường như là một kế hoạch nhân từ, một kế hoạch công bình và thánh thiện. Nhưng kế hoạch của Thiên Chúa đã tốt hơn.

Để chuyển hướng Giuse, Thiên Chúa đã phái một thiên sứ đến để nói rõ ý định của Ngài. “Đừng sợ lấy Maria làm vợ mình” (Mt 1,20). Chắc chắn tâm trí của Giuse đang phân vân. Thiên Chúa thậm chí còn hứa rằng hài nhi này sẽ không phải là một người bình thường. Ngoài những hy vọng và ước mơ của Giuse, con trai của Maria sẽ là Đấng Mêsia, Đấng cứu dân Ngài khỏi tội lỗi của họ. Không cần phải sợ hãi. Thiên Chúa vẫn đang hoạt động – và hơn cả những gì Giuse đã tưởng tượng. Giuse chỉ cần bám chặt vào lời hứa của Thiên Chúa và bước ra khỏi điều chưa biết.

Giống như Giuse, nhiều người trong chúng ta có hy vọng và mơ ước cho tương lai. Đối với những người làm cha mẹ chúng ta, những hy vọng này bao gồm cả hy vọng về tương lai của con cái chúng ta. Chúng ta yêu thương chúng và lập kế hoạch cũng như hy sinh để chúng có thể trưởng thành và đạt được những điều tuyệt vời – có lẽ còn lớn hơn những gì chúng ta đã đạt được. Nhưng đôi khi mọi thứ không diễn ra như chúng ta đã hy vọng. Và giống như Giuse, chúng ta phải dùng đến “Kế hoạch B”.

Dù có là cha mẹ hay không, chúng ta cũng biết sự thất vọng hoặc bối rối khi đường lối của Thiên Chúa khác với đường lối của chúng ta. Nhưng cũng như Thiên Chúa ban ơn và hướng dẫn Giuse, Ngài sẽ hướng dẫn và bảo vệ chúng ta. Thiên Chúa nhìn thấy toàn cảnh của cuộc đời chúng ta, từ trước khi chúng ta được hình thành cho đến đời sau. Chỉ một mình Ngài biết hoàn cảnh của chúng ta phù hợp với kế hoạch lớn hơn của Ngài để ban ơn cho chúng ta và ban ơn cho các thế hệ tương lai. Và Ngài ở bên chúng ta, ngay cả trong những lúc không rõ ràng, ngay cả trong đau khổ. Chúng ta có thể không nhận được thông điệp của thiên sứ, nhưng chúng ta có thể tin cậy vào sự tốt lành của Thiên Chúa và lắng nghe tiếng Ngài nói: “Đừng sợ” (Mt 1,20).

“Lạy Cha, con đã buông bỏ những kế hoạch của mình và tin tưởng vào Cha. Lạy Thánh Giuse, xin cầu bầu cho con!”

Rm 4,13. 16-18. 22
Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy (Rm 4,18)

No matter what novel you read or movie you watch, there is one element that always makes for a successful story: when the hero faces a seemingly hopeless situation and must either triumph over it or be undone by it.

This is one reason why so many people love St. Joseph, whom we celebrate today. He faced a number of seemingly hopeless situations, and he always triumphed over them. Recall the time when he discovered that Mary, his betrothed, was pregnant with a child not his own. Should he accept her and bring up her child as his own? How would the villagers react to such a scandal? Joseph chose the harder path and took Mary into his home.

Or think of how he undertook the journey to Bethlehem with a very pregnant wife or of the challenge of raising Jesus to embrace his calling as the Messiah. Or remember the time, not long after Jesus’ birth, when King Herod sent his men to kill every baby boy in Bethlehem, and Joseph had to flee with Mary and Jesus. How could they evade trained soldiers? Would he find enough work in Egypt to support his family?

In each situation, the odds always seemed stacked against him, but Joseph continued on. He placed his faith in the Lord and found the grace to stand firm. Or to quote today’s first reading, Joseph, like Abraham before him, “believed, hoping against hope” (Romans 4:18). And he was never disappointed.

That’s the power of faith: it can sustain us and fill us with hope, no matter what we are facing. Financial hardship, family infighting, racial prejudice, chronic illness, you name it. We’ve all faced, or are facing now, situations that appear hopeless. We’ve all faced, or are facing now, the temptation to give up.

So thank God for this poor, silent carpenter from Nazareth! Thank God for his witness of deep trust in the Lord! May we all follow in his footsteps and, through his intercession, find the grace to continue hoping against hope.

“St. Joseph, watchful guardian of the Holy Family, teach me to live in unwavering hope!”

Bất kể bạn đọc cuốn tiểu thuyết nào hay xem bộ phim nào, có một yếu tố luôn tạo nên thành công cho một câu chuyện: khi nhân vật chính đối mặt với một tình huống dường như vô vọng và phải chiến thắng nó hoặc bị nó tiêu diệt.

Đây là một lý do tại sao rất nhiều người yêu mến Thánh Giuse, người mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Ngài đã phải đối mặt với một số tình huống dường như vô vọng, và ngài luôn chiến thắng chúng. Hãy nhớ lại thời điểm ngài phát hiện ra rằng Maria, vị hôn thê của ngài, đang mang thai đứa con không phải của mình. Ngài có nên chấp nhận cô và nuôi nấng đứa con của cô như con của mình không? Dân làng sẽ phản ứng thế nào trước một vụ bê bối như vậy? Giuse đã chọn con đường khó khăn hơn và đưa Maria về nhà mình.

Hoặc nghĩ về cách ngài thực hiện hành trình đến Bêlem với một người vợ đang mang thai hoặc thử thách việc nuôi dưỡng Chúa Giêsu và chấp nhận gọi Ngài là Đấng Mêsia. Hoặc hãy nhớ lại thời điểm, không lâu sau khi Chúa Giêsu ra đời, khi vua Hêrôđê sai người đi giết mọi bé trai ở Bêlem, và Giuse phải chạy trốn cùng với Maria và Chúa Giêsu. Làm thế nào các ngài có thể trốn tránh những người lính được đào tạo? Liệu ngài có tìm đủ việc làm ở Ai Cập để nuôi sống gia đình mình không?

Trong mỗi tình huống, những bất lợi dường như luôn chống lại ngài, nhưng Giuse vẫn tiếp tục. Ngài đã đặt niềm tin vào Chúa và tìm được ơn để đứng vững. Hoặc để trích dẫn bài đọc một hôm nay, thánh Giuse, giống như tổ phụ Abraham trước ngài, “tin tưởng, hy vọng cho dù không có gì để hy vọng” (Rm 4,18). Và ngài đã không bao giờ thất vọng.

Đó là sức mạnh của niềm tin: nó có thể nâng đỡ chúng ta và lấp đầy chúng ta bằng niềm hy vọng, bất kể chúng ta đang phải đối mặt với điều gì. Khó khăn về tài chính, đấu đá nội bộ trong gia đình, định kiến chủng tộc, bệnh kinh niên, bạn có thể đặt tên cho nó. Tất cả chúng ta đều đã phải đối mặt hoặc đang phải đối mặt với những tình huống có vẻ như vô vọng. Tất cả chúng ta đều đã đối mặt hoặc đang đối mặt với cám dỗ bỏ cuộc.

Vì vậy, hãy cảm ơn Thiên Chúa vì người thợ mộc nghèo hèn, thầm lặng đến từ Nagiarét này! Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì ngài đã làm chứng về lòng tin cậy sâu xa vào Chúa! Xin cho tất cả chúng ta theo bước chân của ngài và, nhờ lời chuyển cầu của ngài, tìm được ơn để tiếp tục hy vọng cho dù không có gì để hy vọng.

“Lạy Thánh Giuse, Đấng bảo vệ thận trọng của Thánh Gia, xin dạy con biết sống trong niềm hy vọng không lay chuyển!”

Comments are closed.

phone-icon