The Father gave him authority… – Suy niệm theo WAU ngày 23.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

The Father gave him authority… so that he might give him eternal life (Jn 17:2)

As the Easter season draws to its conclusion and we prepare for Pentecost, we hear Jesus’ prayer to his Father on the night before he died. It’s a fitting end to the season, as it reveals Jesus’ concern not only for his disciples but for all of us. He knew he would no longer be with us in the flesh, so he prayed that God would protect us until we received the indwelling Holy Spirit. So for Jesus, and for us, this is not the end of the story but the beginning of a marvelous new chapter.

There is a beautiful and striking line in today’s passage that tells us about this new chapter. Speaking about himself, Jesus prays to his Father, “You gave him authority over all people, so that your son may give eternal life to all you gave him” (John 17:2). Here, in one sentence, is Jesus’ entire purpose in becoming a man: all the authority God had given him was so that he could bring us to eternal life. This same mission, in fact, lies behind the gift of the Holy Spirit. Just as God sent his Son to give us eternal life, the Holy Spirit empowers the apostles and all believers to receive that gift of eternal life and to share it with the whole world.

You are part of Jesus’ story. A little further in his prayer, Jesus told his Father, “They accepted [the words you gave to me]and . . . have believed that you sent me” (John 17:8). That’s you! You have heard the word of God, and the Holy Spirit has ignited the flame of faith in your heart. Along with the apostles, as well as every saint who has come before us, you can proclaim, I believe in you, Jesus! I believe that you have come from the Father.

As you prepare for Pentecost, invite the Holy Spirit to come into your life more fully. Ask him to strengthen your faith. Ask him to help you take hold of the gift of eternal life. Finally, ask him to empower you to share that gift with the people around you. You are part of Jesus’ story, and that means his mission is your mission!

“Jesus, I believe in you and your authority. Holy Spirit, help me share my faith with someone I meet today.”

Cha đã ban cho Người uy quyền… để Người ban sự sống đời đời (Ga 17,2)

Khi Mùa Phục Sinh sắp kết thúc và chúng ta chuẩn bị cho Lễ Ngũ Tuần, chúng ta nghe thấy lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Cha Ngài vào đêm trước khi Ngài chết. Đó là một kết thúc phù hợp cho mùa lễ, vì nó cho thấy mối quan tâm của Chúa Giêsu không chỉ đối với các môn đệ mà còn đối với tất cả chúng ta. Ngài biết rằng Ngài sẽ không còn ở với chúng ta trong thân xác nữa, vì vậy Ngài đã cầu nguyện rằng Thiên Chúa sẽ bảo vệ chúng ta cho đến khi chúng ta nhận được Chúa Thánh Thần ngự trị. Vì vậy, đối với Chúa Giêsu, và đối với chúng ta, đây không phải là kết thúc của câu chuyện mà là khởi đầu của một chương mới kỳ diệu.

Có một dòng đẹp và nổi bật trong đoạn văn hôm nay cho chúng ta biết về chương mới này. Nói về chính mình, Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha Ngài: “Cha đã ban cho Con quyền trên mọi người, để Con Cha ban sự sống đời đời cho tất cả những gì Cha đã ban cho Ngài” (Ga 17,2). Ở đây, trong một câu, là toàn bộ mục đích của Chúa Giêsu trong việc trở thành một con người: tất cả thẩm quyền mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài là để Ngài có thể đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Trên thực tế, chính sứ mệnh này nằm sau hồng ân Chúa Thánh Thần. Giống như Thiên Chúa đã sai Con của Người đến để ban cho chúng ta sự sống đời đời, Chúa Thánh Thần trao quyền cho các tông đồ và tất cả các tín hữu để nhận món quà sự sống vĩnh cửu đó và chia sẻ nó với toàn thế giới.

Bạn là một phần trong câu chuyện của Chúa Giêsu. Xa hơn một chút trong lời cầu nguyện của mình, Chúa Giêsu nói với Cha Ngài: “Họ đã nhận [lời Cha ban cho con] và… tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,8). Đó là bạn! Anh chị em đã nghe lời Chúa, và Chúa Thánh Thần đã đốt lên ngọn lửa đức tin trong lòng anh chị em. Cùng với các tông đồ, cũng như mọi vị thánh đã đến trước chúng ta, anh em có thể tuyên xưng: Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Chúa! Con tin rằng Chúa đã đến từ Chúa Cha.

Khi bạn chuẩn bị cho Lễ Ngũ Tuần, hãy mời Chúa Thánh Thần đến với cuộc sống của bạn một cách trọn vẹn hơn. Xin Ngài củng cố đức tin của bạn. Hãy cầu xin Ngài giúp bạn nắm lấy món quà sự sống đời đời. Cuối cùng, hãy cầu xin Ngài trao quyền cho bạn để chia sẻ món quà đó với những người xung quanh bạn. Bạn là một phần trong câu chuyện của Chúa Giêsu, và điều đó có nghĩa là sứ mệnh của Ngài cũng là sứ mệnh của bạn!

“Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Chúa và uy quyền của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần giúp con chia sẻ niềm tin của mình với người mà con gặp hôm nay.”

Comments are closed.

phone-icon