Take heed then how you hear- SN theo WAU ngày 25.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When it comes to reading Scripture, it can be easy to miss an important teaching if we move on too quickly. Take today’s Gospel, for instance. Jesus said that our lives should be like a light set on a lampstand. But then he says we need to be careful about “how you hear” (Luke 8:18). Hearing seems to come out of the blue.

Actually, hearing is a recurring theme in Luke 8. The parable of the sower and seed focuses on the way hearing God’s word affects our fruitfulness in his kingdom (8:11-15). Then, right after today’s Gospel reading, Jesus says that his mother and brothers “are those who hear the word of God and act on it” (8:21). That means that the way we hear and how we respond can open up a close familial relationship with Jesus. So let’s consider a few things about hearing God’s word.

Hearing is more than a function of the ears; it’s also a function of the mind. So as you sit to read the Scriptures or hear them read at Mass, do your best to stay alert and pay attention. The Lord will speak to you as you do. He knows that his words are the most important ones you can hear each day. As you prepare to listen, you might even want to pray, “Speak, Lord, for I am listening.”

Hearing is more than a function of the mind; it’s also a function of the heart. So take the time to ponder God’s word. Let it illuminate your deepest desires and motivations. Let it challenge and change you. Let the Lord help you understand how you can bring his word to bear in a specific situation. As you do, his word will become part of how you think and approach life.

In the end, hearing is more than what you can do yourself. It’s an action of God. As you pay attention and ponder, God can change your heart. He can teach you to see the world as he does. So let’s listen to God’s word today. Let’s contemplate what he might be saying to us through it. Most of all, let’s open our hearts to allow God to change us, make us fruitful, and draw us close to himself.

“Jesus, teach me how to hear the words you speak to me so that my heart can change.”

Khi đọc Kinh thánh, chúng ta có thể dễ dàng bỏ lỡ một bài học quan trọng nếu đọc quá nhanh. Lấy ví dụ bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói rằng đời sống của chúng ta phải giống như ngọn đèn đặt trên chân đèn. Nhưng sau đó Ngài nói chúng ta cần cẩn thận về “cách anh em nghe” (Lc 8,18). Nghe dường như đáng kinh ngạc.

Thật ra, nghe là một chủ đề lặp đi lặp lại trong Luca 8. Dụ ngôn về người gieo giống và hạt giống tập trung vào cách nghe lời Chúa ảnh hưởng đến sự kết quả của chúng ta trong vương quốc của Ngài (8,11-15). Sau đó, ngay sau bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng mẹ và anh em của Ngài “là những ai nghe lời Chúa và đem ra thực hành” (8,21). Điều đó có nghĩa là cách chúng ta nghe và cách chúng ta đáp lại có thể mở ra mối liên hệ gia đình thân thiết với Chúa Giêsu. Vậy chúng ta hãy xem xét một vài điều về việc nghe lời Thiên Chúa.

Thính giác không chỉ là chức năng của tai; nó cũng là một chức năng của tâm trí. Vì vậy, khi bạn ngồi đọc Kinh thánh hoặc nghe đọc trong Thánh lễ, hãy cố gắng hết sức tỉnh táo và chú ý. Chúa sẽ nói chuyện với bạn như bạn làm. Ngài biết rằng lời nói của Ngài là những lời quan trọng nhất mà bạn có thể nghe thấy mỗi ngày. Khi bạn chuẩn bị lắng nghe, thậm chí bạn có thể muốn cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy nói vì con đang lắng nghe.”

Nghe không chỉ là một chức năng của tâm trí; nó cũng là một chức năng của trái tim. Vì vậy, hãy dành thời gian để suy gẫm lời Chúa. Hãy để nó soi sáng những mong muốn và động lực sâu xa nhất của bạn. Hãy để nó thách thức và thay đổi bạn. Hãy để Chúa giúp bạn hiểu làm thế nào bạn có thể áp dụng lời Ngài trong một tình huống cụ thể. Khi bạn làm như vậy, lời của Ngài sẽ trở thành một phần cách bạn suy nghĩ và tiếp cận cuộc sống.

Cuối cùng, thính giác còn hơn cả những gì bạn có thể tự làm. Đó là một hành động của Chúa. Khi bạn chú ý và suy gẫm, Thiên Chúa có thể thay đổi tấm lòng của bạn. Ngài có thể dạy bạn cách nhìn thế giới như Ngài. Vậy chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa hôm nay. Hãy cùng suy gẫm xem Ngài có thể nói gì với chúng ta qua đó. Trên hết, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để cho Chúa thay đổi chúng ta, làm cho chúng ta sinh hoa trái và kéo chúng ta lại gần với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết lắng nghe những lời Chúa nói với con để lòng con thay đổi.

Comments are closed.

phone-icon