Fit for the kingdom of God – Suy niệm ngày 04.10.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, October 4, 2023  

Fit for the kingdom of God

Scripture:  Luke 9:57-62

57 As they were going along the road, a man said to him, “I will follow you wherever you go.” 58 And Jesus said to him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man has nowhere to lay his head.” 59 To another he said, “Follow me.” But he said, “Lord, let me first go and bury my father.” 60 But he said to him, “Leave the dead to bury their own dead; but as for you, go and proclaim the kingdom of God.” 61 Another said, “I will follow you, Lord; but let me first say farewell to those at my home.” 62 Jesus said to him, “No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God.”

Thứ Tư, ngày 04.10.2023  

Thích hợp với vương quốc của Thiên Chúa  

Lc 9,57-62

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi! ” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.”62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Meditation: Are you ready to follow the Lord Jesus wherever he may lead you? With the call the Lord gives the grace to respond and the strength to follow all the way to the end. Why does Jesus issue a challenge with the call? Jesus was utterly honest in telling people what it would cost to follow him. When a would-be disciple approached Jesus and said he was ready to follow, Jesus told him it would require sacrifice – the sacrifice of certain creaturely comforts. Jesus appealed to this man’s heart and told him to detach himself from whatever might hold him back. Spiritual detachment is a necessary step for following the Lord. It frees us to give ourselves without reserve to the Lord and his service. While many of us may not need to give up the comfort of our own home and bed to follow Jesus, we, nonetheless, must be willing to part with anything that might stand in the way of doing God’s will.

Don’t let anything hold you back from following the Lord Jesus

Another would-be disciple said he would follow as soon as he had buried his father. What he meant by this expression was that he felt the need to return to his home to take care of his father through old age until he died. The third had no obligation to return home, but simply wanted to go back and say good-bye. Jesus surprised these would-be disciples with the stark truth that nothing should hinder us from following the Lord. Was Jesus being harsh and rude to his would-be followers? Not really. We are free to decide whether we will take the path which Jesus offers. But if we choose to go, then the Lord wants us to count the cost and choose for it freely.

Don’t miss the good path God has set for you – it will lead to joy and freedom

What does the story of a plowman have to do with the journey? A plowman who looked back while plowing his field caused the line or furrow he cut into the soil to become crooked. One crooked line easily leads to another until the whole field is a mess. The plowman had to look straight ahead in order to keep the plow from going off course. Likewise, if we look back on what we have freely left behind to follow the Lord – whether that be some distraction, attachment, or sinful habit which leads us away from doing God’s will – our path will likely diverge and we’ll miss what God has for us.

Will you say “yes” to the Lord’s call for your life?

The Gospel does not record the response from these three would-be disciples. We are only left with the question which Jesus intends for us as well. Are you ready to take the path which the Lord Jesus offers? His grace is sufficient and his love is strong. There is nothing greater we can do with our lives than to place them at the service of the Lord and Master of the universe. We cannot outmatch God in his generosity. Jesus promises that those who are willing to part with what is most dear to them for his sake “will receive a hundred times as much and will inherit eternal life” (Matthew 19:29). The Lord Jesus offers us a kingdom of lasting peace, unending joy, surpassing love, enduring friendship, and abundant life. Is there anything holding you back from pursuing the Lord and his will for you life?

“Take, O Lord, and receive my entire liberty, my memory, my understanding, and my whole will. All that I am and all that I possess you have given me. I surrender it all to you to be disposed of according to your will. Give me only your love and your grace – with these I will be rich enough and will desire nothing more. (Prayer of Ignatius Loyola, 1491-1556) “

Suy niệm: Bạn có sẵn sàng đi theo Chúa bất cứ nơi nào Người dẫn bạn đến không? Cùng với ơn gọi, Thiên Chúa ban ơn sủng để đáp trả và sức mạnh để bước theo tất cả mọi nẽo đường cho đến cùng. Tại sao Đức Giêsu đặt ra vấn đề ơn gọi? Đức Giêsu hoàn toàn thành thật trong việc nói với người ta những gì đòi hỏi để theo Ngài. Khi một người muốn trở thành môn đệ đến gần Đức Giêsu và nói anh sẵn sàng theo Đức Giêsu, Ngài nói với anh điều đó đòi hỏi sự hy sinh – hy sinh những an ủi thụ tạo nào đó. Đức Giêsu đã đụng tới tâm hồn người thanh niên này và nói với anh phải tách mình ra khỏi bất cứ điều gì có thể cầm giữ anh lại. Sự từ bỏ thiêng liêng là bước tiến cần thiết để đi theo Chúa. Nó giải thoát chúng ta để dâng mình trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho việc phụng sự Người. Trong khi nhiều người trong chúng ta không cần từ bỏ sự an toàn của nhà cửa và tiện nghi để theo Đức Giêsu, tuy nhiên, chúng ta phải sẵn sàng dứt bỏ bất cứ điều gì có thể ngăn cản thực hiện thánh ý Chúa.

Đừng để điều gì lôi kéo bạn không theo Chúa Giêsu

Một người muốn trở thành môn đệ khác nói răèng anh sẽ theo Chúa ngay sau khi anh chôn cất cha mình. Điều anh muốn nói qua lời diễn tả này có nghĩa là anh ta cảm thấy cần trở về nhà săn sóc cha mình trong lúc tuổi già cho đến khi cha anh chết. Người thứ ba không có lý do để quay về nhà, nhưng đơn giản muốn quay lại chào tạm biệt. Đức Giêsu đã khiến cho những người muốn trở thành môn đệ này phải kinh ngạc với lời quả quyết rằng không gì có thể ngăn cản chúng ta trong việc đi theo Chúa. Đức Giêsu có khắc nghiệt và cứng rắn với những người này không? Thực sự không phải thế. Chúng ta có thể tự do quyết định chúng ta có muốn đi theo con đường Đức Giêsu đề ra hay không. Nhưng nếu chúng ta chọn theo Chúa, thì Chúa muốn chúng ta phải trả giá và chọn nó một cách tự nguyện.

Đừng bỏ qua con đường tốt Thiên Chúa đã dành cho bạn, nó sẽ dẫn bạn tới niềm vui và tự do

Câu chuyện người cày ruộng có liên hệ gì đến cuộc hành trình này? Người cày ruộng nhìn lại phía sau trong khi cày tạo ra một đường hay một luống bị méo đi. Luống cày bị méo dễ dàng dẫn tới một luống cày khác, rồi cả đám ruộng bị lộn xộn. Người cày ruộng phải nhìn thẳng về phía trước để giữ cho cái cày đi đúng hướng. Tương tự, nếu chúng ta nhìn lại phía sau những gì chúng ta đã tự do bỏ lại để theo Chúa – có thể là sự giải trí, dính bén, hay thói quen tội lỗi, dẫn chúng ta xa rời thánh ý Chúa – con đường chúng ta đi sẽ giống như bị trệch hướng và chúng ta bỏ lỡ những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Bạn sẽ thưa “vâng” trước lời mời gọi của Chúa dành cho cuộc đời bạn không?

Tin mừng không thuật lại phản ứng của ba người muốn trở thành môn đệ này. Chúng ta chỉ còn lại câu hỏi mà Đức Giêsu cũng muốn dành cho chúng ta. Bạn có sẵn sàng đi theo con đường Đức Giêsu mời gọi không? Ơn sủng của Chúa luôn đầy đủ và tình yêu của Ngài luôn mạnh mẽ. Chúng ta không thể làm gì lớn lao hơn cho cuộc đời mình bằng dành nó cho việc phụng sự Thiên Chúa và Chủ tể của vũ trụ. Chúng ta không thể vượt trổi hơn Chúa về sự quảng đại. Đức Giêsu hứa rằng những ai sẵn sàng từ bỏ những gì đáng yêu nhất đối với họ vì Ngài “sẽ nhận được gấp trăm và sẽ thừa hưởng sự sống đời đời” (Mt 19,29). Đức Giêsu đề cử với chúng ta một vương quốc bình an vĩnh cửu, niềm vui bất tận, tình yêu vượt trổi, tình bằng hữu vững bền, và sự sống sung mãn. Có điều gì níu kéo bạn, ngăn cản việc tìm kiếm Chúa và thánh ý Người cho cuộc đời bạn không?

Lạy Chúa, xin nhận lấy toàn bộ sự tự do của con, ký ức của con, sự hiểu biết của con, và trọn vẹn ý chí của con. Tất cả những gì con là và tất cả những gì con có đều do Chúa ban cho. Con xin dâng lại tất cả cho Chúa để Chúa tùy ý sử dụng. Xin chỉ ban cho con tình yêu và ơn sủng của Chúa – với những điều này, con sẽ giàu có và sẽ không còn mong ước gì nữa. (Lời cầu nguyện của thánh Inhaxiô, 1491-1556).

Comments are closed.

phone-icon