Thần Khí ngự xuống trên Con yêu dấu… – SN ngày 06.01.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, January 6, 2024

“The Spirit Descends upon the Father’s Beloved Son”

Scripture: Mark 1:7-11  

7 And he [John the Baptist] preached, saying, “After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. 8 I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit.” 9. In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. 10 And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens opened and the Spirit descending upon him like a dove; 11 and a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with you I am well pleased.”

Thứ Bảy, ngày 06.01.2024       

Thần Khí Ngự Xuống Trên Con Yêu Dấu Của Chúa Cha

Mc 1,7-11

7 Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan.10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình.11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

Meditation: Why did Jesus, the Sinless One, submit himself to John’s baptism? John preached a baptism of repentance for the forgiveness of sins (Luke 3:3). In this humble submission we see a foreshadowing of the “baptism” of his bloody death upon the cross. Jesus’ baptism is the acceptance and the beginning of his mission as God’s suffering Servant (Isaiah 53). He allowed himself to be numbered among sinners. Jesus submitted himself entirely to his Father’s will. Out of love he consented to this baptism of death for the remission of our sins. Do you know the joy of trust and submission to God?

The Father proclaimed his entire delight in his Son and spoke audibly for all to hear. The Holy Spirit, too, was present as he anointed Jesus for his ministry which began that day as he rose from the waters of the Jordan river. Jesus will be the source of the Spirit for all who come to believe in him. At his baptism the heavens were opened and the waters were sanctified by the descent of Jesus and the Holy Spirit, signifying the beginning of a new creation.

How can we enter into the mystery of Jesus’ humble self-abasement and baptism? Gregory of Nazianzus, a seventh century Church father tells us: “Let us be buried with Christ by Baptism to rise with him; let us go down with him to be raised with him; and let us rise with him to be glorified with him.” 

Do you want to see your life transformed by the love and power of Jesus Christ? And do you want to become a more effective instrument of the Gospel of peace, mercy, and righteousness? Examine Jesus’ humility and ask the Holy Spirit to forge this same attitude in your heart. As you do, heaven will open for you as well. The Lord Jesus is ever ready to renew us in his Holy Spirit and to anoint us for mission. We are called to be “light” and “salt” to those around us. The Lord wants his love and truth to shine through us that others may see the goodness and truth of God’s message of salvation. Ask the Lord Jesus to fill you with his Holy Spirit that you may radiate the joy of the Gospel to those around you.

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and inflame my heart with the joy of the Gospel. May I find joy in seeking to please you just as you found joy in seeking to please your Father.”

Suy niệm:  Tại sao Đức Giêsu, Đấng vô tội, lại để cho Gioan làm phép rửa cho mình? Gioan rao giảng một phép rửa của lòng thống hối cho ơn tha thứ tội lỗi (Lc 3,3). Trong sự hạ mình khiêm tốn này, chúng ta nhìn thấy một hình bóng của một “phép rửa” bằng máu của Người trên thập giá. Phép rửa của Đức Giêsu là sự tiếp nhận và khởi đầu sứ mạng của mình như người Tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa (Is 53). Người hòa mình trong số các tội nhân. Đức Giêsu suy phục hoàn toàn trước thánh ý của Chúa Cha. Chính vì yêu thương, Người đã vui lòng cho phép rửa này của sự chết để đền tội chúng ta. Bạn có biết niềm vui của sự tin cậy và vâng phục Thiên Chúa không?

Chúa Cha công bố Người hết sức thỏa mãn về Con của Người, và nói rõ ràng cho tất cả mọi người đều nghe. Chúa Thánh Thần cũng được giới thiệu khi Người xức dầu cho Đức Giêsu cho sứ mạng khởi đầu của Người khi Người trồi lên từ nước sông Giođan. Đức Giêsu chính là nguồn suối thần linh cho tất cả những ai đặt niềm tin cậy nơi Người. Khi Người chịu phép rửa, các tầng trời mở ra và nước được thanh tẩy qua sự hạ mình xuống của Đức Giêsu và của Chúa Thánh Thần, đánh dấu sự khởi đầu của sự tạo dựng mới.

Làm thế nào chúng ta có thể đi vào sự mầu nhiệm của sự tự hủy và phép rửa của Đức Giêsu? Gregory thành Nazianzus, một giáo phụ của Giáo hội ở thế kỷ thứ 7 nói với chúng ta rằng: “Chúng ta hãy để bị chôn vùi với Đức Giêsu Kitô qua phép rửa và trổi dậy với Người. Chúng ta hãy hạ mình xuống và trổi dậy với Người. Và chúng ta hãy trổi dậy với Người để được hưởng vinh quang với Người”.

Bạn có muốn nhìn thấy cuộc đời mình được tình yêu và quyền lực của Đức Giêsu Kitô biến đổi không? Và bạn có muốn trở nên một dụng cụ hiệu lực hơn cho Tin mừng bình an, thương xót, và công chính không? Hãy suy xét về sự khiêm hạ của Đức Giêsu và cầu xin Chúa Thánh Thần tôi luyện cùng một thái độ này trong tâm hồn của bạn. Khi bạn thực hiện, Thiên đàng cũng sẽ mở ra cho bạn. Thiên Chúa luôn sẵn sàng canh tân chúng ta trong Thần Khí của Người và để xức dầu cho chúng ta cho sứ mạng. Chúng ta được gọi là “ánh sáng” và “muối” của người người xung quanh chúng ta. Chúa muốn tình yêu và chân lý của Người chiếu sáng đến những người khác qua chúng ta, để họ có thể nhìn thấy sự tốt lành và chân lý của sứ điệp cứu rỗi của Chúa. Hãy cầu xin Chúa Giêsu lấp đầy lòng bạn Thần Khí của Người để bạn có thể tỏa ngời niềm vui Tin mừng đến những người xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con Thần Khí của Chúa, và đốt cháy tâm hồn con với niềm vui Tin mừng. Chớ gì con tìm thấy niềm vui trong việc tìm kiếm những gì đẹp lòng Chúa, như Chúa đã tìm thấy niềm vui trong việc làm đẹp ý Chúa Cha.

Comments are closed.

phone-icon