Browsing: Nghiên cứu

Thánh Kinh
0

Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài

1 99 100 101 102 103 105