Vị Thánh kính ngày 2 tháng 7

0

Bernardino Realino, Francis Regis, Francis Jerome, Linh mục

Bernardino Realino (sinh 1530 – tử 1616) là một linh mục Dòng Tên người Ý, phục vụ tại giáo xứ ở Lecce, Apulia trong 42 năm. Sứ vụ của Ngài cũng như bao vị mục tử khác đó là cử hành Thánh lễ, giảng thuyết, giải tội, thăm viếng người đau bệnh, dạy Giáo lý trẻ em, hướng dẫn tâm linh, và thăm viếng tù nhân. Cuộc sống bình dị và sứ vụ thường ngày của Ngài được rất nhiều người trong thôn làng kính trọng và yêu thương đậm đà đến nỗi thị trưởng của làng đó khi đến thăm Ngài trên giường bệnh chờ chết đã hứa sẽ chọn Ngài làm thánh Bổn mạng cho dân thành Lecce khi Ngài ở trên Thiên quốc. Bernardino Realino được phong thánh năm 1947.

Francis Regis (sinh 1597-tử 1640) còn được gọi là John Francis Regis, là một linh mục Dòng Tên người Pháp, giành trọn hầu hết cuộc đời của Ngài phục vụ những người bị mất đức tin do hệ quả cuộc chiến tranh tôn giáo giữa nhóm Calvinist (Can-vin) và Công giáo. Ngài thăm viếng các tù nhân, thu gom lương thực và quần áo cho người nghèo, và xây nhà cho những người phục hồi nhân phẩm do nạn mãi dâm. Ngài được phong thánh năm 1737. Ngài được chọn làm vị thánh Bổn mạng của những người làm công tác xã hội và của hôn nhân.

Frances Jerome (sinh 1642-tử 1716) là một linh mục Dòng Tên người Ý phục vụ giáo xứ trong suốt 40 năm ở Naples và là một nhà giảng thuyết hăng say không biết mỏi mệt. Ngài thi hành sứ vụ cách riêng phục vụ người nô lệ, phạm nhân, và bệnh nhân. Ngài được phong thánh năm 1839. Các anh em Dòng Tên mừng lễ kính nhớ ba vị này.

Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.