Vị Thánh kính ngày 22 tháng 7

0

Mary Magdalene, Tông đồ

Mary Magdelene sống vào thế kỷ thứ nhất, là chứng nhân sự kiện Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô, là Vị Thánh Bổn mạng của hối nhân, thợ cắt tóc và lối sống chiêm niệm. Theo Tin mừng thánh Luca, Mary Magdala là người được Đức Giêsu chữa lành 7 quỷ ám (Lc 8, 2). Thánh nữ là một trong số những người phụ nữ đồng hành, hỗ trợ Đức Giêsu và 12 Tông đồ trên hành trình thi hành sứ vụ, và cũng là người đã hiện diện dưới chân Thập giá và trong việc chôn cất Đức Giêsu (Mt.27,56; Mc 15,40; Ga 19,25). Theo Tin mừng thánh Matthêu, Gioan, và phụ lục của Tin mừng thánh Máccô, thánh nữ là chứng nhân đầu tiên của Tin mừng Phục sinh. Theo truyền thống của Phaolô và Luca, Phêrô là chứng nhân đầu tiên. (1.Cor.15,5; Lc 24,34). Những sự kiện này nhấn mạnh đến vai trò của những người phụ nữ, Phêrô, và các Tông đồ khác như những chứng nhân của sự kiện Đức Kitô phục sinh. Những truyền thống sau này đã nhầm lẫn Mary Magdala với Mary-người tội lỗi trong Tin mừng thánh Luca (7, 36-50)- người đã xức dầu cho Chúa Giêsu; và Mary thành Bethany cũng là người đã xức dầu chân Chúa Giêsu (Ga 11,1-12,8; Lc 10, 38-42). Giáo hội Công giáo mừng kính lễ Thánh nữ hàng năm vào ngày 22 tháng 7.   

Comments are closed.