TÍN NGUYỆN

0

Đoàn kết và khiêm nhường

Để tân Phúc Âm hóa

Đúng theo Thánh Ý Chúa

Lợi ích cho mọi người


“Cổng Đức Tin” (1) mở rồi

Bước vào, đừng lần lữa!

“Ai tin Con Thiên Chúa

Sẽ được sống muôn đời” (2)


Đây là lúc thuận tiện

Là thời gian tuyệt vời

Để can đảm thể hiện

Là tuyên xưng đức tin


“Chỉ là đức tin chết

Nếu không có việc làm” (3)

Không thể tin suông được

Mà phải làm chứng nhân


Lạy Thiên Chúa toàn năng

Đây đoàn con bé nhỏ

Xin xót thương, nâng đỡ

Kiên vững một đức tin


Kha Đông Anh

(1) Tông thư Porta Fidei, Năm Đức Tin 2012-2013.

(2) Ga 3:16. (3) Gc 2:17 & 26.

Comments are closed.