Vị Thánh kính ngày 22 tháng 10

0

Peter thành Alcántara, Đấng Sáng lập

Peter thành Alántara (sinh 1499- tử 1562) là Đấng sáng lập Dòng Phan Sinh Khó nghèo (The Franciscans of the Observance ) of St. Peter Alcántara và là Cha linh hướng của Chị Thánh Teresa Ávila. Cha Pedro Garavita sinh tại Alcántara, Tây Ban Nha; Ngài theo học tại Đại học Salamanca và gia nhập Dòng Franciscan of the Observance năm 1515. Ngài tuân giữ việc hành xác cách nghiêm khắc, có một lối sống rất gần với các Tổ phụ khổ tu – ăn ngủ rất ít và thường xuyên giữ vị thế ngồi. Kết quả của việc thực hành ngồi thường xuyên này là Ngài được chọn làm Vị thánh Bổn mạng của những người canh gác đêm.  Ngài lãnh nhận tác vụ linh mục năm 1524, làm Bề trên một số Tu viện của Dòng, và làm Giám tỉnh niên khóa 1538-1541. Năm 1554, Ngài sang Rome và xin phép để thành lập một Dòng Anh Em Phan Sinh nghiêm ngặt hơn. Đây là khởi điểm của việc thành lập Dòng Phan sinh Khó nghèo (The Franciscans of th Observance of Saint Peter of Alcántara), còn được gọi tắt là Alcantarines. Bộ Tu luật Alcantarine này quy định: các am (phòng) của anh em chỉ dài 2m1, các anh em đi chân đất, kiêng thịt và không uống rượu, cầu nguyện ba tiếng mỗi ngày, sống nhờ những gì được bố thí. Thánh nhân qua đời năm 1562 và được phong thánh năm 1669.

Comments are closed.