Vị Thánh kính ngày 27 tháng 10

0

Chân phước Bartholomew thành Vicenza, Linh mục

Bartholomew thành Vicenza là một linh mục Dòng Đaminh. Ngài sinh ở Venice, theo học tại Padua, gia nhập Dòng Đaminh năm 1220 và làm Bề trên nhiều cộng đoàn thuộc miền Dòng. Năm 1233, cùng với John Vicenza Ngài sáng lập the Fratres Gaudentes có nghĩa là “Những người anh em an vui”. Đó là một tổ chức mang tính quân đội nhằm giữ hòa bình dân sự ở Bologna. Tổ chức này được lan rộng khắp các thành ở Ý. Ngài để lại một gia sản quý báu là các bài giảng, chú giải thánh kinh và một chuyên luận về Dionysius Areopagite. Ngài qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1271 và được phong chân phước năm 1793.    

Comments are closed.