Suy niệm với Mẹ, ngày 07.5

0

Thứ Tư 07/05/2014 

Ga 6,35-40

 “Hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời” (Ga 6,39)

Như Mẹ: Thiên Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Ngài là Đấng vô hình, làm sao chúng ta thấy được Ngài đây? Ý muốn của Cha là “hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”, đây quả là một thách đố không nhỏ cho niềm tin khi mà chúng ta chỉ tin những gì chúng ta thấy và kiểm chứng được.

 Với Mẹ: Lạy Chúa, vật chất là điều cần cho cuộc sống nhưng không đem lại sự sống đời đời. Hưởng thụ, thành đạt, địa vị không làm con no thỏa khao khát, vì nó không phải là vĩnh cửu. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho con no thoả. Xin giúp con tìm được sức mạnh để tin và sống theo Lời Chúa dạy.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết theo gương Mẹ mà suy đi gẫm lại Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.