Chúc mừng

0

Năm mươi năm (25 năm) hồng ân theo Chúa,
Năm mươi năm (25 năm) khấn hứa trung trinh,
Đời con là lễ hi sinh, Tiến dâng Thiên Chúa tâm tình tri ân.

Năm mươi năm (25 năm) thành tâm theo Chúa,
Năm mươi năm (25 năm) tuyên hứa khó nghèo,
Đời tu dẫu có cheo leo,
Con đà tận hiến quyết theo đến cùng.

Năm mươi năm (25 năm) vui mừng cảm tạ,
Năm mươi năm (25 năm) vững dạ vâng lời,
Đoan nguyền mến Chúa mà thôi,
Sống trong nhà Chúa trọn đời tin yêu.

Năm mươi năm (25 năm) với nhiều lầm lỗi,
Năm mươi năm (25 năm) thống hối đền bù,
Nài xin Thiên Chúa nhân từ,
Thứ tha đón nhận tâm tư chân thành.

Năm mươi năm (25 năm) rạng danh Thiên Chúa,
Năm mươi năm (25 năm) men muối ướp đời,
Như cây nến sáp sáng ngời,
Chiếu soi tăm tối, đem Lời vang xa!

M.Madalena Mến
Tu xá Thánh Giuse I.

 

Comments are closed.