Trang web dạy 50 thứ tiếng khác nhau, rất xúc tích

0
Thời gian qua có rất nhiều bạn hỏi về chương trình dạy học các tiếng nước ngoài mà ta ít gặp như: tiếng Czech, tiếng Thái, tiếng Hip-ri, tiếng Hy-lạp, Tiếng Ý….. Nay xin viết lại giới thiệu với những ai yêu mến việc học tiếng các nước để tham khảo
image002_3

Trang web ngoai ngu 1Trang web ngoai ngu 2Trang web ngoai ngu 3Trang web ngoai ngu 4Trang web ngoai ngu 5Trang web ngoai ngu 6Trang web ngoai ngu 7

Tu sĩ Phê-rô Vũ Văn Vượng CSC

Comments are closed.