Tới Nguồn Sự Sáng – Chúa nhật XXX thường niên năm B

0

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM B

TỚI NGUỒN SỰ SÁNG

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 

Comments are closed.