Video: Thầy Phao-lô Trần Thắng chia sẻ đề tài: Tìm lại chân dung “Người Thầy”

0

VIDEO: THẦY PHAOLÔ TRẦN THẮNG CHIA SẺ
TRONG NGÀY HỌP MẶT GIÁO VIÊN TOÀN HỘI DÒNG

Đề tài: TÌM LẠI CHÂN DUNG “NGƯỜI THẤY”

Ban truyền thông

Comments are closed.