Thơ: Cana diệu kỳ

0

CANA DIỆU KỲ
[Tiệc mừng Cana – Ga 2:1-12]

Ca-na tiệc cưới lạ lùng
Buồn hóa ra mừng nhờ Chúa Giêsu
Cũng nhờ Mẹ Ma-ri-a
Cầu thay nguyện giúp những khi rối bời
Đẹp thay Đức Mẹ mỉm cười
Chúa liền hóa phép giúp người ta ngay
Cuộc đời lắm lúc khó xoay
Cầu xin Đức Mẹ ra tay giúp liền

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon