Video: Đại Hội Văn Hóa 2019

0

VIDEO: ĐẠI HỘI VĂN HÓA 2019
CHỦ ĐỀ: CÙNG THÁNH PHAOLO
ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN

I. CHÀO MỪNG – TUYÊN BỐ LÝ DO – THUYẾT TRÌNH:

II. SINH HOẠT TỔ: NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ THÁNH PHAOLO VÀ GIA ĐÌNH

III. TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA ỦY BAN HỌC VỤ:

Xin nhấn vào đây để xem file hình

Ban truyền thông

Comments are closed.