Thơ: Mắt sáng mắt mù

0

MẮT SÁNG MẮT MÙ
[Niệm khúc Mc 8,22-26]

Anh mù ở Bết-xai-đa
Cầu xin Chúa chữa chứng mù, khỏi ngay
Mắt mù mà trí khôn thay
Đức tin sáng tỏ thấy Ngài Giêsu
Mắt mù mà trí không mù
Hơn người mắt sáng mà lòa tâm linh
Bao lần con cũng hợm mình
Kiêu sa mắt sáng mà khinh mọi người
Chưa mù mà đã lòa rồi
Xin Ngài chữa gấp mù đời bệnh con
Cho con sáng tỏ tâm hồn
Đức tin soi chiếu dẫu buồn hay vui

TRẦM THIÊN THU
Chiều 18-2-2019

Comments are closed.