Video: Tu Viện Truyền Tin hành hương về bên Mẹ TàPao- nhân dịp Lễ Truyền Tin (Bổn mạng).

0

VIDEO: TU VIỆN TRUYỀN TIN
MỪNG LỄ BỔN MẠNG, NĂM 2019
HÀNH HƯƠNG VỀ BÊN MẸ TÀPAO

Ban truyền thông

Comments are closed.