Phép rửa thống hối và thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần – SN Song ngữ CN II MV, năm B

0

Sunday (December 6):  “The baptism of repentance and purification in the Holy Spirit”

Scripture: Mark 1:1-8

1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.2 As it is written in Isaiah the prophet, “Behold, I send my messenger before your face, who shall prepare your way; 3 the voice of one crying in the wilderness: Prepare the way of the Lord, make his paths straight — ” 4 John the baptizer appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 5 And there went out to him all the country of Judea, and all the people of Jerusalem; and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins.  6 Now John was clothed with camel’s hair, and had a leather girdle around his waist, and ate locusts and wild honey. 7 And he preached, saying, “After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. 8 I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit.”

Chúa Nhật     6-12                  Phép rửa thống hối và thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần

Mc 1,1-8

1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa:2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng.7 Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

Meditation: 

John the Baptist’s life was fueled by one burning passion – to point others to Jesus Christ and to the coming of his kingdom. Who is John the Baptist and what is the significance of his message for our lives? Scripture tells us that John was filled with the Holy Spirit even from his mother’s womb (Luke 1:15, 41) by Christ himself, whom Mary had just conceived by the Holy Spirit. When Mary visited her cousin Elizabeth John leaped in her womb as they were filled with the Holy Spirit (Luke 1:41). The fire of the Spirit dwelt in John and made him the forerunner of the coming Messiah. John was led by the Spirit into the wilderness prior to his ministry where he grew in the word of God and was tested in preparation for his prophetic mission. John’s clothing was reminiscent of the prophet Elijah (see Kings 1:8).

Called to hear and obey the Word of God

John broke the prophetic silence of the previous centuries when he began to speak the word of God to the people of Israel. His message was similar to the message of the Old Testament prophets who chided the people of God for their unfaithfulness and who tried to awaken true repentance in them. Among a people unconcerned with the things of God, it was his work to awaken their interest, unsettle them from their complacency, and arouse in them enough good will to recognize and receive Christ when he came. Are you eager to hear God’s word and to be changed by it through the power of the Holy Spirit?

Jesus tells us that John the Baptist was more than a prophet (Luke 7:26). John was the voice of the Consoler who is coming (John 1:23; Isaiah 40:1-3). He completed the cycle of prophets begun by Elijah (Matthew 11:13-14). What the prophets had carefully searched for and angels longed to see, now came to completion as John made the way ready for the coming of the Messiah, God’s Anointed Son, the Lord Jesus Christ. With John the Baptist, the Holy Spirit begins the restoration to the human race of the “divine likeness”, prefiguring what would be achieved with and in the Lord Jesus.

Let the Holy Spirit purify and transform your mind and heart

John’s baptism was for repentance – turning away from sin and taking on a new way of life according to God’s word. Our baptism in Jesus Christ by water and the Spirit results in a new birth and entry into God’s kingdom as his beloved sons and daughters (John 3:5). The Lord Jesus comes to baptize each one of us in his Holy Spirit so that we may walk in his truth and holiness and radiate the joy of the Gospel to all we meet. God’s word has power to change and transform our lives so that we may be lights that point others to Jesus Christ. Like John the Baptist, we too are called to give testimony to the light and truth of Christ. Do you point others to Jesus Christ in the way you live, speak, and treat others?

 

“Lord, let your light burn brightly in my heart that I may know the joy and freedom of your kingdom. Fill me with your Holy Spirit and empower me to witness the truth of your Gospel and to point others to Jesus Christ.”

Suy niệm:

Cuộc đời của Gioan tẩy giả được hun đốt bằng một cảm xúc bừng cháy – chỉ cho người ta biết Đức Giêsu Kitô và vương quốc sắp đến của Người. Gioan tẩy giả là ai và ý nghĩa sứ điệp của ông là gì đối với cuộc đời chúng ta? Kinh thánh nói rằng Gioan được tràn đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ (Lc 1,15.41) do chính Đức Kitô, Đấng mà Maria mới vừa chịu thai bởi Chúa Thánh Thần. Khi Maria viếng thăm người chị họ Êlisabét, Gioan đã nhảy mừng trong lòng bà, khi cả hai mẹ con được tràn đầy Thánh Thần (Lc 1,41). Ngọn lửa của Thần Khí ở trong Gioan và làm cho ông trở thành người tiên phong của Đấng Mêsia đang đến. Gioan được Thánh Thần thúc đẩy vào trong hoang địa trước sứ vụ của mình, nơi mà ông bị thử thách và lớn lên trong lời của Thiên Chúa. Quần áo của Gioan nhắc người ta nhớ lại ngôn sứ Êlia (V 1,8).

 

Được gọi để lắng nghe và vâng giữ lời Chúa

Gioan đã phá vỡ sự im lặng có tính tiên tri của hàng thế kỷ trước, khi ông bắt đầu nói lời Chúa cho dân Israel. Sứ điệp của ông cũng tương tự sứ điệp của các ngôn sứ trong Cựu ước, những người đã lên tiếng khiển trách dân Thiên Chúa về sự bất trung của họ, và cố gắng khơi dậy lòng thống hối chân thật trong họ. Giữa những người không hề quan tâm tới những gì của Thiên Chúa, công việc của ông là đánh thức sự chú ý của họ, quấy rối tính tự mãn của họ, và khơi dậy trong họ thiện chí để nhận ra và tiếp nhận Đức Kitô khi Người đến. Bạn có chỉ cho người khác biết Đức Kitô trong cách bạn sống, việc làm, và lời nói không?

Tại sao Chúa Giêsu nói rằng Gioan tẩy giả còn hơn hẳn một ngôn sứ (Lc 7,26). Gioan là tiếng nói của Đấng an ủi sẽ đến (Ga 1,23; Is 40,1-3). Ông đã hoàn tất quá trình của các ngôn sứ, bắt đầu từ Êlia (Mt 11,13-14). Những gì các tiên tri đã hết sức tìm kiếm, và các thiên thần khao khát nhìn thấy, giờ đây đã đi đến chỗ hoàn thành khi Gioan dọn đường cho Đấng Mêsia sắp đến, người Con được xức dầu của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Với Gioan tẩy giả, Chúa Thánh Thần bắt đầu phục hồi cho con người hình ảnh “giống Thiên Chúa”, tiên báo trước những gì phải được thành tựu với và trong Chúa Giêsu.

 

Hãy để Chúa Thánh Thần thanh tẩy và biến đổi lòng trí bạn

Phép thanh tẩy của Gioan dành cho sự thống hối – từ bỏ tội lỗi và bước đi trên con đường sự sống mới, dựa theo lời Thiên Chúa. Phép rửa của chúng ta bằng nước và Thần Khí trong Đức Giêsu Kitô đem lại sự sống mới và bước vào vương quốc Thiên Chúa như những người con của Người (Ga 3,5). Chúa Giêsu đến để thánh tẩy mỗi người chúng ta trong Thánh Thần của Người để chúng ta có thể bước đi trong sự thật và sự thánh thiện của Người và chiếu tỏa niềm vui Tin mừng cho những ai chúng ta gặp gỡ. Lời Chúa có quyền năng thay đổi và thánh hóa cuộc đời chúng ta, để chúng ta có thể trở thành ánh sáng chỉ cho người khác biết Đức Giêsu Kitô. Giống như Gioan tẩy giả, chúng ta cũng được kêu gọi làm chứng tá cho ánh sáng và chân lý của Đức Kitô. Bạn có chỉ cho người khác biết Đức Giêsu Kitô trong cách bạn sống, lời nói, và việc làm không?

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng của Chúa cháy bừng lên trong lòng con, để con có thể nhận biết niềm vui và tự do của vương quốc Chúa. Xin đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa trên con và ban sức mạnh để con làm chứng cho chân lý của Tin mừng và chỉ cho người khác biết Đức Giêsu Kitô.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon