Điều gì Thiên Chúa đã liên kết – SN Song ngữ ngày 13.8.2021

0

Friday (August 13):
What God has joined together

Scripture:  Matthew 19:3-12

3 And Pharisees came up to him and tested him by asking, “Is it lawful to divorce one’s wife for any cause?” 4 He answered, “Have you not read that he who made them from the beginning made them male and female, 5 and said, `For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh’? 6 So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man put asunder.” 7 They said to him, “Why then did Moses command one to give a certificate of divorce, and to put her away?” 8 He said to them, “For your hardness of heart Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. 9 And I say to you: whoever divorces his wife, except for unchastity, and marries another, commits adultery.” 10 The disciples said to him, “If such is the case of a man with his wife, it is not expedient to marry.” 11 But he said to them, “Not all men can receive this saying, but only those to whom it is given. 12 For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. He who is able to receive this, let him receive it.”

 

Thứ Sáu  13-8
Điều gì Thiên Chúa đã liên kết
Mt 19,3-12

3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”,5 và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? “8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.” 10 Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.”11 Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

Meditation:
What is God’s intention for our state in life, whether married or single?

Jesus deals with the issue of divorce by taking his hearers back to the beginning of creation and to God’s plan for the human race. In Genesis 2:23-24 we see God’s intention and ideal that two people who marry should become so indissolubly one that they are one flesh. That ideal is found in the unbreakable union of Adam and Eve. They were created for each other and for no one else. They are the pattern and symbol for all who were to come. Jesus explains that Moses permitted divorce as a concession in view of a lost ideal. Jesus sets the high ideal of the married state before those who are willing to accept his commands.

 

 

 

 

 

Whether married or single – be consecrated for the Lord

Jesus, likewise sets the high ideal for those who freely renounce marriage for the sake of the kingdom of heaven. Both marriage and the single life are calls from God to live a consecrated life, that is to live as married couples or as singles who belong not to themselves but to God. Our lives are not our own, but they belong to God. He gives strength, joy, and blessing to those who seek to follow his way of holiness in their state of life. Do you seek the Lord Jesus and his grace for your state of life?

 

 

 

Lord Jesus Christ, your call to holiness extends to all in every state of life. Sanctify our lives – as married couples and as singles – that we may live as men and women who are consecrated to you. Make us leaven in a society that disdains life-long marriage fidelity, chastity, and living single for the Lord.”

Suy niệm:

Ý định của Thiên Chúa cho bậc sống của chúng ta, dù lập gia đình hay độc thân là gì?

Đức Giêsu giải quyết vấn đề ly dị bằng cách đưa người ta trở lại với thuở ban đầu tạo dựng, và kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người. Trong sách Sáng thế 2,23-24, chúng ta thấy ý định và quan niệm của Thiên Chúa là hai người kết hôn với nhau sẽ ràng buộc vĩnh viễn đến nỗi họ trở nên một xương một thịt. Ý tưởng đó là nền tảng trong sự hiệp nhất bền vững của Ađam và Evà. Họ được tạo dựng vì nhau chứ không cho ai khác. Họ là kiểu mẫu và biểu tượng cho tất cả thế hệ mai sau. Đức Giêsu giải thích rằng ông Môisen cho phép người ta ly dị như một sự nhượng bộ bởi vì ý tưởng đã mất. Đức Giêsu đưa tình trạng hôn nhân lên một địa vị cao trọng trước những ai sẵn sàng chấp nhận các giới răn của Người.

Dù lập gia đình hay độc thân – phải nên thánh vì Chúa

Đức Giêsu, cũng đề cao lý tưởng cho những ai tình nguyện từ bỏ đời sống hôn nhân để sống vì nước Trời. Cả hai bậc sống: hôn nhân và độc thân đều là ơn gọi từ Chúa để sống một đời sống thánh thiện, nghĩa là sống như đôi vợ chồng với nhau hay như những người sống độc thân, không phải sống cho mình nhưng sống cho Thiên Chúa. Sự sống của chúng ta không phải là của riêng mình, nhưng nó thuộc về Chúa. Người ban ơn sủng và sức mạnh cho những ai muốn bước theo đường lối thánh thiện của Người trong bậc sống của mình. Bạn có tìm kiếm Đức Kitô và ơn sủng của Người cho bậc sống của bạn không?

Lạy Đức Giêsu Kitô, lời mời gọi nên thánh của Chúa dành hết cho mọi bậc sống. Xin thánh hóa đời sống chúng con, hôn nhân cũng như độc th13ân, để chúng con có thể sống như những con cái được thánh hiến cho Chúa. Xin cho chúng con nên men trong một xã hội coi rẻ tính chung thủy của bậc sống hôn nhân, đức trong sạch, để chúng con sống cho một mình Chúa mà thôi.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon