“The Son of man is coming with great glory” – Suy niệm song ngữ Anh- Việt ngày 25.11.2021

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Thursday (November 25) 

“The Son of man is coming with great glory”

Scripture: Luke 21:20-28  

20 “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation has come near. 21 Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let those who are inside the city depart, and let not those who are out in the country enter it; 22 for these are days of vengeance, to fulfil all that is written. 23 Alas for those who are with child and for those who give suck in those days! For great distress shall be upon the earth and wrath upon this people; 24 they will fall by the edge of the sword, and be led captive among all nations; and Jerusalem will be trodden down by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled. 25 “And there will be signs in sun and moon and stars, and upon the earth distress of nations in perplexity at the roaring of the sea and the waves, 26 men fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world; for the powers of the heavens will be shaken. 27 And then they will see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. 28 Now when these things begin to take place, look up and raise your heads, because your redemption is drawing near.”

Thứ Năm     25-11          

Con Người sẽ đến trong vinh quang

Lc 21,20-28       

20 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành.22 Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm.23 Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó!”Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này.24 Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.25 “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.”

 

Meditation: Do you believe that the world as we know it is going to end just as Jesus foretold? Jesus’ prophetic description of the destruction of the holy city Jerusalem, the destruction of the world, and the day of final judgment, was not new to the people of Israel. The prophets had foretold these events many centuries before. Behold the day of the Lord comes, cruel, with wrath and fierce anger to make the earth a desolation and to destroy its sinners from it (Isaiah 13:9-13; see also  Joel 2:1-2; Amos 5:18-20; Zephaniah 1:14-18).

Indifference and rejection of the Gospel lead to destruction

Jesus warns of the imminent destruction of Jerusalem as a consequence of the rejection of the Gospel. According to the historian Josephus, over a million inhabitants died when the Romans destroyed Jerusalem with its temple in 70 A.D. Jerusalem’s vengeance resulted from her indifference to the visitation of God in the person of the Lord Jesus Christ (Luke 19:44).

Jesus also speaks about the judgment at the end of the world. Only spiritual blindness can keep us from recognizing the obvious signs of approaching disaster which awaits the day of judgment for those who refuse to heed God’s word of grace and salvation. Jesus was completely honest. He told his disciples what it would cost to follow him. And he promised that he would never leave them alone, even in their time of tribulation. The saints and martyrs who underwent torment and death made their prisons a temple of praise and their scaffolds a throne to the glory of God. They knew the saving presence of Jesus Christ with them in all circumstances. Jesus offers us safety in the face of earth’s threats. Not a hair of your head will perish (Luke 21:18). The disciple who walks with Christ may lose their body but not their soul.

 

 

 

We hope for what is to come – full redemption of our bodies and a new heavens and earth

The greatest gift which no one can take from us and which we can be most thankful for is our redemption through the precious blood of Jesus, which was shed on the cross for our sins, and our adoption through Christ as children of God our heavenly Father. Jesus Christ has redeemed us from slavery to sin, from fear of death, and from final destruction. We can be eternally thankful because our hope is anchored in heaven and in the promise that Jesus will return to fully establish his reign of peace and righteousness. The Lord Jesus will raise our lowly bodies to be like his glorious body which is no longer subject to illness, death and corruption.

 

Jesus speaks of his second coming as a known fact, a for certain event which we can confidently expect to take place in the Lord’s time of choosing. This coming will be marked by signs that all will recognize – signs which will strike terror and grief in those who are unprepared and wonder and joy in those who are ready to meet the Lord. When the Lord Jesus returns he will fully establish his kingdom of justice and righteousness and he will vindicate all who have been faithful to him. His judgment is a sign of hope for those who have placed their trust in him. Do you hope in God and in the promise of Christ to return again to create new heavens and a new earth (Isaiah 65:17 and Revelation 21:1)?

 

 

“Lord Jesus, fill me with gratitude for the gift of redemption and increase my hope and longing for your return again in glory. May that day bring joy to my heart rather than sorrow. Help me to serve you faithfully and to make the best use of my time now in the light of your coming again.”

Suy niệm:  Bạn có tin rằng thế gian như chúng ta biết sẽ đi đến chỗ tận cùng như lời Đức Giêsu tiên báo không? Lời tiên báo của Đức Giêsu mô tả sự hủy diệt thành thánh Giêrusalem, sự hủy diệt của thế giới, và ngày phán xét cuối cùng, thì chẳng có gì mới lạ đối với người dân Israel. Các ngôn sứ đã tiên báo những sự kiện này nhiều thế kỷ trước. “Kìa, ngày Chúa đến, ngày khắc nghiệt, ngày của phẩn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang và tiêu diệt phường tội lỗi, không một tên nào ở đó.” (Is 13,9-13; Joel 2,1-2; Am 5,18-20; Zephaniah 1,14-18).

Sự lãnh đạm và chống đối Tin mừng dẫn tới sự hủy diệt

Đức Giêsu cảnh báo sự hủy diệt sắp xảy ra của thành Giêrusalem là hệ quả của sự từ chối Tin mừng. Theo sử gia Josephus, hơn một triệu người đã chết khi quân Rôma phá hủy thành Giêrusalem và đền thờ năm 70 A.D. Sự hủy diệt của Giêrusalem là kết quả từ sự thờ ơ của nó trước sự viếng thăm của Thiên Chúa nơi con người Chúa Giêsu Kitô (Lc 19,44).

Đức Giêsu cũng nói về sự phán xét ở ngày tận thế. Chỉ có sự mù quáng thiêng liêng mới có thể ngăn cản chúng ta không nhận ra những dấu chỉ rõ ràng của tai họa sắp xảy đến, sẽ dành sự phán xét cho những ai từ chối lắng nghe Lời ơn sủng và cứu độ của Chúa. Đức Giêsu hoàn toàn thành thật. Người nói với các môn đệ những gì phải trả giá để đi theo Người. Người hứa rằng Người không bao giờ bỏ họ một mình, thậm chí trong lúc họ đau khổ. Các thánh và các thánh tử đạo, những người chịu đau khổ và chịu chết, biến nhà tù của mình thành ngôi đền thờ ca tụng và biến những giàn giáo của mình thành ngai tòa vinh quang của Chúa. Các ngài biết sự hiện diện cứu độ của Đức Kitô với họ trong mọi tình huống. Đức Giêsu ban cho chúng ta sự bình an trong lúc đối mặt với những sự đe dọa của trần thế. Không một sợi tóc trên đầu anh em sẽ bị mất (Lc 21,18). Người môn đệ bước theo Đức Kitô có thể mất mát phần thân xác nhưng sẽ không mất phần linh hồn của mình.

Chúng ta hy vọng những gì sẽ đến – sự cứu độ trọn vẹn thân xác và trời mới đất mới

Ân huệ lớn nhất không ai có thể lấy mất khỏi chúng ta, và chúng ta có thể biết ơn nhất là ơn cứu độ của chúng ta ngang qua giá máu châu báu của Chúa Giêsu, đã đỗ ra trên thánh giá vì tội lỗi chúng ta, và ơn được làm nghĩa tử làm con cái Cha trên trời nhờ Đức Kitô. Đức Giêsu Kitô đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự nô lệ tội lỗi, khỏi sự sợ hãi cái chết, và khỏi sự hủy diệt trong ngày sau hết. Chúng ta có thể tạ ơn đến muôn đời bởi vì niềm hy vọng vững chắc của chúng ta ở trên Thiên đàng, và nơi lời hứa rằng Đức Giêsu sẽ cho thân xác yếu hèn chúng ta trổi dậy nên giống thân xác vinh hiển của Người, thân xác không còn lệ thuộc vào bệnh tật, sự chết và hủy hoại nữa.

Đức Giêsu nói về việc đến lần thứ hai của Người như một sự kiện được biết trước, một sự kiện chắc chắn, mà chúng ta có thể trông đợi một cách tin tưởng sẽ xảy ra trong thời giờ Chúa định. Việc Chúa đến này sẽ được đánh dấu bởi những dấu chỉ mà mọi người sẽ nhận ra – những dấu chỉ sẽ gây sợ hãi và đau khổ cho những ai không chuẩn bị, nhưng đem lại sự ngạc nhiên và vui mừng cho những ai sẵn sàng ra đón tiếp Người. Khi Đức Giêsu trở lại, Người sẽ thiết lập nền công lý và sự công chính, và Người sẽ minh oan cho tất cả những ai trung tín với Người. Sự phán xét của Người là dấu chỉ hy vọng cho những ai đặt niềm tin tưởng nơi Người. Bạn có hy vọng vào Chúa và vào lời hứa của Đức Kitô sẽ trở lại để tạo dựng trời mới đất mới không (Is 65,17 và Kh 21,1)?

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con sự biết ơn về ơn huệ cứu chuộc và xin Chúa gia tăng niềm hy vọng và lòng khao khát của con về sự trở lại của Chúa trong vinh quang. Chớ gì ngày đó đem lại cho con niềm vui hơn là nỗi buồn. Xin Chúa giúp con trung thành phụng sự Chúa, và tận dụng thời giờ của mình hiện giờ trong sự ý thức về việc Chúa sẽ trở lại.

 

Comments are closed.

phone-icon