He withdrew to Galilee… – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 3.1.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January, 2021

Monday January 3.2022
Meditation: Matthew 4, 12-17. 23-25

He withdrew to Galilee… to live on Capernaum by the sea (Mt 4: 12, 13)

Jesus left his hometown of Nazareth for the larger city of Capernaum to begin his ministry. Why Capernaum? On the shores of the Sea of Galilee, it was well connected to the surrounding cities by land and water. Some of his first disciples lived there as well. And not least of all, it fulfilled Isaiah’s prophecy that in the “Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light” (Matthew 4:15-16).

These are all strategic factors, but one other factor puts everything else in context: Jesus went where there was need. Capernaum was a hub from which he could reach the most people.

Jesus healed and preached repentance in Capernaum, but he didn’t stop there. He went wherever people needed him, bringing the light of his presence “around all . . . Galilee” and beyond (Matthew 4:23).

Now Jesus is sending you out to be a light in the darkness around you. As he did so long ago, he is asking you to do: go where there is need. Make your home your “hub” as Jesus did, and move out from there. Let your light shine through your words and your actions, and you’ll be able to push back the darkness.

What kind of darkness? It might be simply that people haven’t heard the good news about Jesus. Or they might be suffering the darkness of loneliness or isolation. Or the darkness might come from difficult circumstances, like a job loss or sickness. God’s life in you is like a light that you can take wherever you go.

It’s not as complicated as you might think. Your faithfulness to your daily prayer time or Mass attendance can inspire the people that you live with. When you take the time to visit someone who is infirm or elderly, you can ease their loneliness. Even sending a note or email to a friend in tough circumstances can help lift their spirits. So start with the needs you see close to home. And like Jesus, work your way outward.

“Jesus, thank you that you bring your light wherever it’s needed. Help me to do the same.”

 

Thứ Hai ngày 3.1.2022
Suy niệm: Mt 4, 12-17. 23-25

Ngài lánh qua miền Galilê… đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Galilê (Mt 4, 12. 13)

Chúa Giêsu rời quê hương Nagiarét đến thành phố lớn là Ca-phác-na-um để bắt đầu sứ vụ của mình. Tại sao lại là Ca-phác-na-um? Trên bờ biển Galilê, nó được kết nối thuận lọi với các thành phố xung quanh bằng đường bộ và đường thủy. Một số môn đệ đầu tiên của Ngài cũng sống ở đó. Và hơn hết, nó đã ứng nghiệm lời tiên báo của ngôn sứ Isaia rằng nơi “miền đất Galilê của dân ngoại, những người ngồi trong bóng tối đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Mt 4, 15-16).

Đây là tất cả các yếu tố chiến lược, nhưng một yếu tố khác đặt mọi thứ nên khác trong bối cảnh: Chúa Giêsu đã đi đến một nơi có nhu cầu. Ca-phác-na-um là một trung tâm mà từ đó Ngài có thể tiếp cận với nhiều người nhất.

Chúa Giêsu đã chữa lành và rao giảng sự thống hối ở Ca-phác-na-um, nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Ngài đến bất cứ nơi nào mọi người cần đến Ngài, mang ánh sáng về sự hiện diện của Ngài đến “tất cả mọi miền xung quanh… Galilê ”và xa hơn nữa (Mt 4, 23).

Giờ đây Chúa Giêsu đang gửi bạn đi để trở thành một ánh sáng trong bóng tối xung quanh bạn. Như Ngài đã làm cách đây rất lâu, Ngài đang yêu cầu bạn làm: đi đến nơi có nhu cầu. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành “trung tâm” như Chúa Giêsu đã làm, và đi ra từ đó. Hãy để ánh sáng của bạn chiếu qua lời nói và hành động của bạn, và bạn sẽ có thể đẩy lùi bóng tối.

Nhưng đó là loại bóng tối gì? Có thể đơn giản là mọi người chưa nghe Tin mừng về Chúa Giêsu. Hoặc họ có thể đang phải chịu đựng bóng tối của sự cô đơn hoặc cách ly. Hoặc bóng tối có thể đến từ những hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như mất việc làm hoặc ốm đau. Sự sống của Chúa trong bạn giống như một ánh sáng mà bạn có thể mang đi bất cứ nơi đâu.

Nó không phức tạp như bạn nghĩ. Sự trung thành của bạn đối với thời gian cầu nguyện hàng ngày hoặc tham dự Thánh lễ có thể truyền cảm hứng cho những người mà bạn đang chung sống. Khi bạn dành thời gian để thăm một người bệnh tật hoặc già yếu, bạn có thể xoa dịu nỗi cô đơn của họ. Ngay cả khi gửi một bức thư hoặc email cho một người bạn trong những hoàn cảnh khó khăn cũng có thể giúp nâng cao tinh thần của họ. Vì vậy, hãy bắt đầu với những nhu cầu mà bạn thấy gần nhà. Và giống như Chúa Giêsu, hãy thực hiện theo cách của bạn.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã mang ánh sáng của Chúa đến bất cứ nơi nào cần đến. Xin giúp con làm những điều tương tự.

Comments are closed.