Many sinners were sitting with Jesus – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 15.01.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Saturday January 15th 2022
“Many sinners were sitting with Jesus”

Scripture: Mark 2:13-17

13 He went out again beside the sea; and all the crowd gathered about him, and he taught them. 14 And as he passed on, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the tax office, and he said to him, “Follow me.” And he rose and followed him. 15 And as he sat at table in his house, many tax collectors and sinners were sitting with Jesus and his disciples; for there were many who followed him. 16 And the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with sinners and tax collectors, said to his disciples, “Why does he eat with tax collectors and sinners?” 17 And when Jesus heard it, he said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick; I came not to call the righteous, but sinners.”

Thứ Bảy ngày 15.1.2022
Nhiều người tội lỗi đồng bàn với Đức Giêsu

Mc 2,13-17

13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ.14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! ” Ông đứng dậy đi theo Người.15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người.16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi! “17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Meditation: What draws us to the throne of God’s mercy and grace? Mark tells us that many people were drawn to Jesus, including the unwanted and the unlovable, such as the lame, the blind, and the lepers, as well as the homeless such as widows and orphans. But public sinners, like the town prostitutes and corrupt tax collectors, were also drawn to Jesus. In calling Levi, who was also named Matthew (see Matthew 9:9) to be one of his disciples, Jesus picked one of the unlikeliest of men – a tax collector who by profession was despised by the people.

Why did the religious leaders find fault with Jesus for making friends with sinners and tax collectors like Levi? The orthodox Jews had a habit of dividing everyone into two groups – those who rigidly kept the law of Moses and its minute regulations and those who did not. They latter were treated like second class citizens. The orthodox scrupulously avoided their company, refused to do business with them, refused to give or receive anything from them, refused to intermarry, and avoided any form of entertainment with them, including table fellowship. Jesus’ association with sinners shocked the sensibilities of these orthodox Jews.

When the Pharisees challenged his unorthodox behavior in eating with public sinners, Jesus’ defense was quite simple. A doctor doesn’t need to visit healthy people; instead he goes to those who are sick.  Jesus likewise sought out those in the greatest need. A true physician seeks healing of the whole person – body, mind, and spirit. Jesus came as the divine physician and good shepherd to care for his people and to restore them to wholeness of life.The orthodox Jews were so preoccupied with their own practice of religion that they neglected to help the very people who needed care. Their religion was selfish because they didn’t want to have anything to do with people not like themselves.

Jesus stated his mission in unequivocal terms: I came  not to call the righteous, but to call sinners. Ironically the orthodox were as needy as those they despised.  All have sinned and fall short of the glory of God (Romans 3:23). The Lord fills us with his grace and mercy. And he wants us, in turn,  to seek the good of our neighbors, including the unlikeable and the trouble-maker by showing them the same kindness and mercy which we have received. Do you thank the Lord for the great kindness and mercy he has shown to you?

 

 

“Lord Jesus, our Savior, let us now come to you: Our hearts are cold; Lord, warm them with your selfless love. Our hearts are sinful; cleanse them with your precious blood. Our hearts are weak; strengthen them with your joyous Spirit. Our hearts are empty; fill them with your divine presence. Lord Jesus, our hearts are yours; possess them always and only for yourself.” (Prayer of Augustine, 4th century)

Suy niệm: Điều gì lôi kéo chúng ta đến ngai tòa lòng thương xót và ơn sủng của Thiên Chúa? Máccô nói với chúng ta rằng nhiều người đến với Ðức Giêsu, kể cả những người không ai ưa thích và đáng ghét, như những người què, người mù, những người cùi, cũng như những người vô gia cư, các góa phụ và những kẻ mồ côi. Thậm chí cả những người tội lỗi công khai như các cô gái điếm trong thành, những người thu thuế tồi bại, cũng được đến với Ðức Giêsu. Trong việc kêu gọi Mátthêu làm một trong những môn đệ, Ðức Giêsu đã tuyển chọn một trong số những người đáng ghét nhất – một người thu thuế, bị người ta ghét bỏ coi thường vì nghề nghiệp. 

Tại sao những nhà lãnh đạo tôn giáo ghép tội Ðức Giêsu làm bạn với những người tội lỗi và thu thuế như Mátthêu? Người Dothái chính thống có thói quen chia mọi người thành hai nhóm: những người tuân giữ luật lệ cách chặt chẽ và những chi tiết cặn kẻ của nó và những người không tuân giữ. Những người không tuân giữ luật lệ bị đối xử như những công dân hạng hai. Những người chính thống tuyệt đối tránh làm bạn với họ, từ chối làm ăn với họ, không cho hay nhận bất cứ điều gì từ họ, không gã cưới với họ, và tránh bất cứ hình thức vui chơi với họ, kể cả nơi bàn tiệc thân hữu. Sự giao tiếp của Ðức Giêsu với những người tội lỗi đã khiến cho những người Dothái truyền thống này cảm thấy chướng tai gai mắt.

Khi những người Pharisêu không thừa nhận thái độ không chính thống của Người trong việc ăn uống với những người tội lỗi công khai, sự phản ứng của Ðức Giêsu thật hết sức đơn giản. Bác sĩ không cần đến với người khỏe mạnh, nhưng đến với người bệnh. Ðức Giêsu cũng đi tìm những ai đang ở trong tình trạng thiếu thốn nhất. Người thầy thuốc thật sự luôn tìm cách chữa lành toàn thể con người: thân xác, tâm trí, và linh hồn. Ðức Giêsu đến như một vị thần y và một mục tử nhân lành để săn sóc dân Người và phục hồi toàn bộ sự sống cho họ. Những người chính thống quá bận tâm lo lắng với việc hành đạo riêng của mình đến nỗi họ quên đi việc giúp đỡ những người đang cần sự chăm sóc. Niềm tin của họ quá ích kỷ bởi vì họ không muốn làm bất cứ điều gì cho những người không giống họ.

Ðức Giêsu khẳng định về sứ mệnh của mình một cách dứt khoát: “Ta đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng là những người tội lỗi.” Một cách trớ trêu thay, những người chính thống cũng thiếu thốn như những người mà họ coi thường. Tất cả mọi người đều đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa (Rm 3,23). Thiên Chúa đỗ đầy chúng ta với ơn sủng và lòng thương xót của Người. Và Người cũng muốn chúng ta, về phần mình, tìm kiếm lợi ích cho tha nhân, kể cả những người khó ưa và những kẻ hay gây rối, bằng cách bày tỏ cho họ lòng nhân hậu và thương xót tương tự mà chúng ta đã lãnh nhận. Bạn có cám ơn Chúa vì lòng nhân hậu và thương xót vô biên mà Người đã bày tỏ cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con, giờ đây xin cho con đến với Chúa. Lạy Chúa, linh hồn hồn lạnh lẻo, xin sưởi ấm nó với tình yêu vị tha của Chúa. Linh hồn con tội lỗi, xin thanh tẩy nó bằng máu châu báu của Chúa. Linh hồn con yếu đuối, xin tăng sức cho nó bằng Thần Khí vui mừng của Chúa. Linh hồn con trống rỗng, xin lấp đầy nó bằng sự hiện diện thần linh của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, linh hồn con là của Chúa, xin Chúa chiếm hữu nó luôn, và xin cho nó luôn thuộc về Chúa thôi. (Lời nguyện của thánh Augustinô, thế kỷ thứ 4).

Comments are closed.

phone-icon