Is it lawful… to save life or to kill? – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 19.01.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Wednesday January 19th 2022
“Is it lawful… to save life or to kill?”

Scripture: Mark 3:1-6

1 Again he entered the synagogue, and a man was there who had a withered hand. 2 And they watched him, to see whether he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. 3 And he said to the man who had the withered hand, “Come here.” 4 And he said to them, “Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill?” But they were silent. 5 And he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the man, “Stretch out your hand.” He stretched it out, and his hand was restored. 6 The Pharisees went out, and immediately held counsel with the Herodians against him, how to destroy him.

Thứ Tư ngày 19.01.2022
“Theo luật… nên cứu sống hay giết chết?”

Mc 3,1-6

 1 Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người.3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây! “4 Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? ” Nhưng họ làm thinh.5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra! ” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

Meditation: What is God’s intention for the commandment, keep holy the Sabbath (Exodus 20:8; Deuteronomy 5:12)? The scribes and Pharisees wanted to catch Jesus in the act of breaking the Sabbath ritual so they might accuse him of breaking God’s law. In a few penetrating words Mark the Evangelist tells us that Jesus looked at them with anger, and grieved at their hardness of hearts (Mark 3:5).

God’s purpose and intention for the Sabbath commandment

The legal scholars and religious-minded Jews were filled with fury and contempt for Jesus because they put their own thoughts of right and wrong above God. They were ensnared in their own legalism because they did not understand or see the purpose of God for the Sabbath commandment (remember the Sabbath day – to keep it holy – Exodus 20:8).. Jesus shows their fallacy by pointing to God’s intention for the Sabbath: to do good and to save life rather than to do evil or to destroy life (Mark 3:3).

Commemorating Christ’s resurrection and work of redemption on the Lord’s Day

Since the time of the first Apostles, Christians have traditionally celebrated Sunday as the Lord’s Day (Revelation 1:10; Acts 20:7; Luke 24:30; 1 Corinthians 16:1-2) to worship together around the table of the Lord (the Eucharist or Lord’s Supper) and to commemorate God’s work of redemption in Jesus Christ and the new work of creation accomplished through Christ’s death and resurrection.

Taking “our sabbath rest” is a way of expressing honor to God for all that he has done for us in and through Jesus Christ our Lord and Redeemer. Such “rest” however does not exempt us from our love for our neighbor. If we truly love the Lord above all else, then the love of God will overflow to love of neighbor as well. Do you honor the Lord in the way you celebrate Sunday, the Lord’s Day and in the way you treat you neighbor?

“Lord Jesus, in your victory over sin and death on the cross and in your resurrection you give us the assurance of sharing in the eternal rest of heaven. Transform my heart with your love that I may freely serve my neighbor for his good and find joy and refreshment in the celebration of Sunday as the Lord’s Day.”

Suy niệm:  Ý định của Thiên Chúa về giới răn giữ ngày Sabbath là gì? (Xh 20,8- Đnl 5,12). Các luật sĩ và người Pharisêu muốn rình bắt Ðức Giêsu về việc vi phạm việc giữ luật ngày Sabbath để có thể tố cáo Người vi phạm giới luật của Thiên Chúa. Qua một vài lời sâu sắc, thánh sử Macco kể lại rằng Ðức Giêsu giận dữ nhìn họ và đau lòng trước lòng dạ chai đá của họ (Mc 3,5).

 

Mục đích và ý định của Thiên Chúa dành cho điều răn ngày Sabbat

Các nhà thông thái về luật và những người Do thái có tâm trí chi li đầy phẩn nộ và coi thường Ðức Giêsu bởi vì họ coi sự phán đoán của họ về sự đúng hay sai hơn cả Thiên Chúa. Họ bị mắc kẹt trong việc giữ luật một cách tuyệt đối bởi vì họ không hiểu hay không thấy được ý định của Thiên Chúa dành cho ngày Sabbat (Hãy nhớ ngày Sabbat – là ngày thánh – xã hội 20,8). Ðức Giêsu vạch trần sự sai trái của họ bằng việc chỉ ra ý định của Thiên Chúa về ngày Sabbath: làm việc lành và cứu sống hơn là làm việc xấu hay tiêu diệt sự sống (Mc 3,3).

Việc tưởng nhớ sự phục sinh của Đức Kitô và công trình cứu độ vào ngày của Chúa

Vào thời các tông đồ đầu tiên, các tín hữu có truyền thống mừng ngày Chúa Nhật như ngày của Chúa (Kh 1,10; Cv 20,7; Lc 24,30; 1Cr 16,1-2) để cùng nhau thờ phượng xung quanh bàn tiệc của Chúa (Thánh Thể hay Bàn tiệc của Chúa) và tưởng nhớ công trình cứu chuộc của Thiên Chúa nơi Ðức Giêsu Kitô và công trình tạo dựng mới Người đã hoàn thành ngang qua cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô.

Việc “nghỉ ngơi ngày Sabát” là một cách thức diễn tả lòng tôn kính Thiên Chúa về tất cả những gì Người đã làm cho chúng ta, trong và ngang qua Đức Giêsu Kitô, là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Tuy nhiên, việc “nghỉ ngơi” như thế không ngăn cản chúng ta yêu mến tha nhân. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thì tình yêu của Chúa cũng sẽ tràn đầy qua tình yêu tha nhân. Bạn có tôn kính Chúa trong cách thức bạn mừng kính ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, và trong cách thức bạn đối xử với tha nhân không?

Lạy Chúa Giêsu, trong sự chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết trên thập giá và trong sự phục sinh của Chúa, Chúa đã ban cho chúng con sự bảo đảm quyền thừa hưởng sự an nghỉ vĩnh viễn trên Thiên đàng. Xin biến đổi lòng con với tình yêu của Chúa để con có thể tự do hoàn toàn phục vụ tha nhân cho lợi ích của họ và tìm thấy niềm vui và bồi dưỡng trong việc mừng kính ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon