They all ate and were satisfied – Suy niệm song ngữ ngày 4.1.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Tuesday January 4.2022
“They all ate and were satisfied”

Scripture: Mark 6:34-44  

34 As he went ashore he saw a great throng, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things. 35 And when it grew late, his disciples came to him and said, “This is a lonely place, and the hour is now late; 36 send them away, to go into the country and villages round about and buy themselves something to eat.” 37 But he answered them, “You give them something to eat.” And they said to him, “Shall we go and buy two hundred denarii worth of bread, and give it to them to eat?” 38 And he said to them, “How many loaves have you? Go and see.” And when they had found out, they said, “Five, and two fish.” 39 Then he commanded them all to sit down by companies upon the green grass. 40 So they sat down in groups, by hundreds and by fifties. 41 And taking the five loaves and the two fish he looked up to heaven, and blessed, and broke the loaves, and gave them to the disciples to set before the people; and he divided the two fish among them all. 42 And they all ate and were satisfied. 43 And they took up twelve baskets full of broken pieces and of the fish. 44 And those who ate the loaves were five thousand men.

Thứ Ba ngày 4.1.2022
Tất cả mọi người được ăn no nê

Mc 6,34-44

33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn.36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.”37 Người đáp: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi! ” Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? “38 Người bảo các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem! ” Khi biết rồi, các ông thưa: “Có năm chiếc bánh và hai con cá.”39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi.41 Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người.42 Ai nấy đều ăn và được no nê.43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư.44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

Meditation: Nothing can satisfy the deepest longing and desire of the heart – except God alone. Do you believe that is true? Of all the miracles Jesus did, the multiplication of loaves and fishes is the only one which is repeated in all four Gospels. A great crowd of people had gathered to hear Jesus because they were hungry for God’s word. Jesus’ disciples had wanted to send the crowd away at the end of the day because they did not have the resources to feed them. They even complained how much money it would take to feed such a large crowd – at least six month’s wages!

Jesus satisfies our hunger – both physically and spiritually

Jesus did the unthinkable. He took the little food they had – only five loaves and two fish – and giving thanks to his Father in heaven, he blessed and distributed this meager portion to the vast crowd. To the amazement of all, there was more than enough food for everyone present. And they ate until there were satisfied of their hunger. The twelve disciples took up what was left over – twelve baskets full of fish and loaves – so that nothing would be wasted.

Jesus is the true bread of heaven – which produces abundant life

What is the significance of this miracle? The miraculous feeding of such a great multitude pointed to God’s provision of manna in the wilderness for the people of Israel under Moses’ leadership. This food foreshadowed the true heavenly bread which Jesus would offer his followers. Jesus makes a claim only God can make: He is the true bread of heaven that can satisfy the deepest hunger we experience.

The feeding of the five thousand shows the remarkable generosity of God and his great kindness towards us. In the multiplication of the loaves and fishes we see a sign and a symbol of what God always does. When God gives – he gives abundantly. He gives more than we need for ourselves so that we may have something to share with others as well, especially those who lack what they need. God takes the little we have and multiplies it for the good of others. Do you trust in God’s provision for your life and do you freely share what you have with others, especially those who lack what they need?

“Lord Jesus Christ, you satisfy the deepest longings of our hearts and you feed us with the finest of wheat (Psalm 81:16). Fill me with gratitude for your blessings and give me a generous heart that I may freely share with others what you have given to me.”

Suy niệm: Không có gì có thể làm thỏa mãn khát vọng sâu xa nhất của linh hồn – ngoại trừ Thiên Chúa. Bạn có tin đó là sự thật không? Trong tất cả các phép lạ Ðức Giêsu đã làm, phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều là phép lạ duy nhất được thuật lại trong tất cả bốn Tin mừng. Đám đông tụ tập để lắng nghe Ðức Giêsu bởi vì họ đói khát lời Thiên Chúa. Các môn đệ Ðức Giêsu muốn đuổi họ về lúc trời về chiều bởi vì các ngài không có đủ lương thực để nuôi họ. Thậm chí các ngài còn phàn nàn không biết bao nhiêu tiền mới đủ để nuôi một đám đông như thế – ít nhất 6 tháng lương!

 

 

Đức Giêsu thỏa mãn cơn đói của chúng ta – cả về thân xác lẫn linh hồn

Ðức Giêsu đã làm điều thật ấn tượng. Người nhận lấy phần ăn ít ỏi mà họ có – chỉ năm cái bánh và hai con cá – Người cảm tạ Cha trên trời, phân phát phần bé nhỏ này cho tất cả đám đông. Trước sự kinh ngạc của mọi người, số lương thực còn hơn cả mức đủ dùng cho những người hiện diện. Và họ ăn cho tới khi no nê. Mười hai môn đệ thu lượm những gì còn dư lại, 12 thúng đầy cá và bánh, để không có gì bị lãng phí.

Đức Giêsu là bánh từ trời đích thật – ban cho sự sống sung mãn

Ý nghĩa của phép lạ này là gì? Việc nuôi ăn lạ lùng một đám đông lớn như thế ám chỉ sự quan phòng của Thiên Chúa đã ban bánh manna trong hoang địa cho dân Israel dưới sự lãnh đạo của Môisen. Lương thực này là hình bóng của bánh bởi trời thật sự mà Ðức Giêsu sẽ ban cho các môn đệ. Ðức Giêsu tuyên bố một lời mà chỉ có một mình Thiên Chúa có thể: Người là bánh thật bởi trời có thể làm thỏa mãn khát vọng sâu kín nhất mà chúng ta cảm nhận được.

Việc nuôi ăn năm ngàn người cho thấy lòng quảng đại khác thường của Thiên Chúa và lòng nhân từ lớn lao của Người dành cho chúng ta. Trong sự nhân bánh và cá ra nhiều, chúng ta nhìn thấy dấu chỉ và biểu tượng của những gì Thiên Chúa luôn luôn thực hiện. Khi Người ban, Người ban cho cách dư dật. Người ban cho hơn cả những gì chúng ta cần cho mình, để chúng ta có thể có điều gì đó để chia sẻ với người khác, đặc biệt với những ai thiếu thốn các nhu cầu cần thiết. Thiên Chúa đón nhận sự ít ỏi chúng ta có và nhân nó lên vì lợi ích của người khác. Bạn có tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho bạn và bạn có quảng đại chia sẻ với người khác, đặc biệt với những người thiếu thốn không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa làm thỏa mãn mọi khát vọng sâu kín nhất của tâm hồn chúng con và nuôi dưỡng chúng con bằng lúa mì tinh hảo (Tv 81,16). Xin lấp đầy lòng con sự biết ơn về những phúc lành của Chúa và ban cho con một tấm lòng quảng đại để con có thể chia sẻ cách nhưng không với người khác cách những gì Chúa đã ban cho con. 

Comments are closed.

phone-icon