This joy of mine has been made complete – Suy niệm song ngữ theo The WAU, ngày 8.1.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – January, 2022

Saturday January 8.2022
Meditation: John 3, 22-30

This joy of mine has been made complete. (John 3:29)

John the Baptist may not be someone we associate with joy. The Scriptures tell us that he lived in the desert, wore camel hair, and ate locusts and wild honey (Matthew 3:4). He preached boldly and didn’t pull any punches. So we might think of him as exactly the opposite of joyful: a gruff man who seldom cracked a smile. But here John says he is joyful—and not only that, but that his joy is “complete” (John 3:29).

How could that be? John had left his home, family, and the chance to serve in the Temple like his father. He spent his whole life preparing for the Messiah—never knowing when he would actually arrive. So when John finally saw that the Messiah had come, he had the joy of knowing that he had not labored in vain.

We can take comfort from John’s example. Many of us are also waiting for some kind of fulfillment. We may be at a difficult stage in raising a child. We may be going through a rough patch in our marriage or in a relationship with a close family member. Or we may have a challenging ministry as a priest or religious brother or sister. It might be difficult to feel much joy at these times. But whatever our situation is, we can still have hope. Because we know that if we stay faithful to our call, we will be rewarded in the end.

Jesus will fulfill every one of his promises. He’s promised that if we deny ourselves and follow him, we will find eternal life (Luke 9:24). He’s promised that whatever we give up for him, we will get back a hundredfold (Mark 10:29-30). And he’s promised that if we obey his commandments, our joy will be complete (John 15:11).

So take heart and rejoice today. Like John the Baptist, you can rejoice that Jesus, the Messiah, has come. You can rejoice that you will see him when he comes again. And you can trust that in the end, Jesus will make your joy complete.

“Lord, I trust that as I remain faithful to your call in my life, you will be faithful to your promises and will bring me joy.”

Thứ bảy ngày 8.1.2022
Suy niệm: Ga 3, 22-30

Niềm vui của thầy bây giờ đã trọn vẹn (Ga 3, 29)

Gioan tẩy giả có thể không phải là người mà chúng ta liên kết với niềm vui. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông sống trong sa mạc, mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và uống mật ong rừng (Mt 3, 4). Ông đã thuyết giảng một cách mạnh mẽ và không có bất kỳ sự dè dặt nào. Vì vậy, chúng ta có thể nghĩ về ông hoàn toàn ngược lại với niềm vui: một người cộc cằn và hiếm khi nở một nụ cười. Nhưng ở đây, Gioan nói rằng ông rất vui – và không chỉ vậy, mà niềm vui của ông đã “trọn vẹn” (Ga 3, 29).

Làm thế nào mà có thể được? Gioan đã rời bỏ nhà cửa, gia đình và cơ hội để phục vụ trong Đền thờ như cha mình. Ông đã dành cả cuộc đời để chuẩn bị cho Đấng Mêsia – không bao giờ biết khi nào Ngài sẽ thực sự đến. Vì vậy, cuối cùng khi Gioan thấy Đấng Mêsia đã đến, ông vui mừng vì biết rằng mình đã không phải làm việc một cách vô ích.

Chúng ta có thể cảm thấy an ủi từ ví dụ của Gioan. Nhiều người trong chúng ta cũng đang chờ đợi một sự hoàn thiện nào đó. Chúng ta có thể đang ở một giai đoạn khó khăn trong việc nuôi dạy một đứa trẻ. Chúng ta có thể đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong hôn nhân của mình hoặc trong mối quan hệ với một thành viên thân thiết trong gia đình. Hoặc chúng ta có thể có một sứ vụ đầy thử thách với tư cách là Linh mục hoặc anh chị em Tu sĩ. Có thể rất khó để cảm thấy nhiều niềm vui vào những lúc này. Nhưng dù hoàn cảnh của chúng ta là gì, chúng ta vẫn có thể có hy vọng. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu chúng ta trung thành với ơn gọi của mình, cuối cùng chúng ta sẽ được đền đáp.

Chúa Giêsu sẽ thực hiện mọi lời hứa của Ngài. Ngài đã hứa rằng nếu chúng ta từ bỏ chính mình và đi theo Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy sự sống đời đời (Lc 9, 24). Ngài đã hứa rằng bất cứ điều gì chúng ta từ bỏ vì Ngài, chúng ta sẽ nhận lại gấp trăm lần (Mc 10, 29-30). Và Ngài đã hứa rằng nếu chúng ta tuân theo các điều răn của Ngài, thì niềm vui của chúng ta sẽ trọn vẹn (Ga 15, 11).

Vì vậy, hãy an tâm và vui mừng ngay hôm nay. Giống như Gioan tẩy giả, bạn có thể vui mừng vì Chúa Giêsu, Đấng Mêsia, đã đến. Bạn có thể vui mừng vì bạn sẽ gặp lại Ngài khi Ngài trở lại. Và bạn có thể tin tưởng rằng cuối cùng, Chúa Giêsu sẽ làm cho niềm vui của bạn được trọn vẹn.

Lạy Chúa, con tin tưởng rằng khi con luôn trung thành với tiếng gọi của Chúa trong cuộc sống của con, thì Chúa sẽ trung thành với những lời hứa của mình và sẽ mang lại cho con niềm vui.

Comments are closed.

phone-icon