O God, be merciful to me a sinner! – Suy niệm theo The WAU 26.3.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022

Saturday March 26th 2022
Meditation: Luke 18, 9-14   

O God, be merciful to me a sinner. (Luke 18:13)

The comparison trap—it might seem like a modern problem, thanks to the internet. But Jesus’ parable today tells us that it is actually an age-old dilemma.

Have you found yourself saying, “There is no way I would commit that sin if I were him (or her)”? Or maybe you join in mocking someone whose misdeeds have been made public. It’s easy to point the finger or post rude comments online, especially when it seems like everyone else is also doing it.

Or maybe the images on your screen lead you in a downward spiral of comparison, where your own family and your own situation seem full of flaws. You might begin thinking, “I wish I had a family like that” or “I wish I were as happy as he looks.”

If any of this sounds familiar, listen to Jesus’ parable. Speaking to those “who were convinced of their own righteousness and despised everyone else,” Jesus offers an antidote to the various pitfalls of comparing ourselves to other people (Luke 18:9).

While the Pharisee focused on congratulating himself, the tax collector focused on asking for mercy. This, according to Jesus, is the remedy to unhealthy comparison. God’s mercy is greater than your neighbor’s sin, so you should love him as Jesus does. God’s mercy is also greater than your weakness, so give yourself a break. Remember your dignity in Christ and the love with which Jesus always looks at you.

So when you are tempted to put other people down or put yourself down, turn your heart toward God instead. Speak to him with openness and simplicity about your struggles, and place your hope in his endless mercy. That mercy is greater than any sin ever committed. And it’s always available. As St. Faustina wrote, “One thing alone is necessary; that the sinner set ajar the door of his heart, be it ever so little, to let in a ray of God’s merciful grace.”

 “Jesus, teach me to be as merciful as you are, both toward other people and toward myself.”

Thứ Bảy tuần III Mùa Chay ngày 26.3.2022
Suy niệm: Lc 18, 9-14   

Ôi lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi (Lc 18,13)

Cái bẫy so sánh mình với người khác – nó có vẻ giống như một vấn đề hiện đại, đăng trên Internet. Nhưng dụ ngôn của Chúa Giêsu hôm nay cho chúng ta biết rằng đó thực sự là một tình huống nan giải mang tính thời đại.

Bạn có thấy mình đang nói, “Không đời nào tôi phạm tội lỗi đó nếu tôi là anh ấy (hoặc cô ấy)”? Hoặc có thể bạn tham gia vào việc chế giễu ai đó mà hành vi sai trái của họ đã được công khai. Thật dễ dàng để chỉ tay hoặc đăng những nhận xét khiếm nhã lên mạng, đặc biệt khi có vẻ như những người khác cũng đang làm điều đó.

Hoặc có thể những hình ảnh trên màn hình dẫn bạn vào một vòng xoáy so sánh đi xuống, nơi mà gia đình bạn và hoàn cảnh của chính bạn dường như đầy những sai sót. Bạn có thể bắt đầu nghĩ, “Tôi ước gì mình có một gia đình như thế” hoặc “Tôi ước gì mình hạnh phúc như anh ấy”.

Nếu bất kỳ điều nào trong số này nghe quen thuộc, hãy nghe câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu. Nói với những người “tin chắc vào sự công chính của mình và coi thường mọi người khác,” Chúa Giêsu đưa ra một liều thuốc giải độc cho những cạm bẫy khác nhau của việc so sánh mình với người khác (Lc 18,9).

Trong khi người Pharisêu tập trung vào việc đề cao mình, thì người thu thuế tập trung vào việc cầu xin lòng thương xót. Theo Chúa Giêsu, đây là phương thuốc cho sự so sánh không lành mạnh. Lòng nhân từ của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của người hàng xóm của bạn, vì vậy bạn nên yêu thương họ như Chúa Giêsu. Lòng thương xót của Thiên Chúa cũng lớn hơn sự yếu đuối của bạn, vì vậy hãy cho bản thân nghỉ ngơi. Hãy nhớ tới phẩm giá của bạn trong Đức Kitô và tình yêu mà Chúa Giêsu luôn nhìn bạn.

Vì vậy, khi bạn bị cám dỗ để hạ thấp người khác hoặc hạ thấp bản thân mình, thay vào đó, hãy hướng trái tim của bạn về phía Thiên Chúa. Hãy thưa chuyện với Ngài một cách cởi mở và đơn giản về những cuộc đấu tranh của bạn, và đặt hy vọng của bạn vào lòng thương xót vô tận của Ngài. Lòng thương xót đó lớn hơn bất kỳ tội lỗi nào từng phạm phải. Và nó luôn có sẵn. Như thánh nữ Faustina đã viết, “Một điều duy nhất và cần thiết; rằng tội nhân đã mở cánh cửa của lòng mình, dù là rất nhỏ, để một tia của ân sủng thương xót của Thiên Chúa lọt vào”.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết thương xót như Chúa, cả đối với người khác và đối với chính con.

Comments are closed.