Whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life – Suy niệm theo The WAU 30.3.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022

Wednesday March 30th 2022
Meditation: John 5, 17-30 

Whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life. (John 5:24)

When we think about eternal life, we think of heaven and the life that awaits us after we die. But in John’s Gospel—and especially in this verse in today’s Gospel reading—“eternal life” also means the life we experience now as believers in the Lord Jesus. Let’s reflect on what that means for each of us, personally.

As Jesus said, whoever believes in him “has passed from death to life”—from the slavery of sin to the freedom of life in Christ (John 5:24). Because we have eternal life, we can live even now in the grace of God. No sin is so great that it can’t be forgiven. Through Jesus’ cross and resurrection, we will always be forgiven when we come to him with a repentant heart.

Because we have eternal life, we never have to ask, “Who am I?” or “Does my life really matter?” We believe that we were created in love by our heavenly Father and that we are loved eternally in Christ, his Son. Those basic truths give our lives meaning and direction. We know who we are—sons and daughters of God—and we know who we are called to be—disciples of Christ.

Because we have eternal life, suffering is no longer meaningless. In prayer, we can unite our suffering and sacrifices with the sufferings of Christ to aid those most in need of God’s grace and mercy. Not only that, but we can trust that God will bring some good even out of our most painful difficulties and trials.

Because we have eternal life, we are united to our fellow believers. Whether they are still here on earth or already enjoying heavenly glory, we are in communion with them because Christ lives in each of us. Bodily death won’t separate us forever. In some mysterious way, we are all one in our Lord.

Jesus said that he gives life to whomever he wishes (John 5:21). He chose to give that life to you! It is a life that will never end because Christ himself is eternal and lives in you. May we begin and end each day in awe and thanksgiving for this incredible, priceless gift!

“Lord God, with all my heart, I thank you for the gift of eternal life!”

Thứ Tư tuần IV Mùa Chay
ngày 30.3.2022

Suy niệm: Ga 5, 17-30 

Ai nghe lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta sẽ có sự sống đời đời (Ga 5,24)

Khi chúng ta nghĩ về cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta nghĩ đến Thiên đàng và cuộc sống đang chờ đợi chúng ta sau khi chúng ta chết. Nhưng trong Tin mừng Gioan – và đặc biệt là trong câu này trong bài Tin mừng hôm nay – “sự sống đời đời” cũng có nghĩa là cuộc sống mà chúng ta đang kinh nghiệm bây giờ với tư cách là những người tin Chúa Giêsu. Hãy suy nghĩ về điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân mỗi chúng ta.

Như Chúa Giêsu đã nói, bất cứ ai tin vào Ngài “sẽ từ sự chết sang sự sống” – từ nô lệ tội lỗi đến sự sống tự do trong Đức Kitô (Ga 5,24). Bởi vì chúng ta có sự sống vĩnh cửu, chúng ta có thể sống ngay cả bây giờ trong ân sủng của Thiên Chúa. Không có tội lỗi nào lớn đến mức không thể tha thứ. Qua thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ luôn được tha thứ khi đến với Ngài với tấm lòng ăn năn.

Bởi vì chúng ta có cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta không bao giờ phải hỏi, “Tôi là ai?” hoặc “Cuộc sống của tôi có thực sự quan trọng không?” Chúng ta tin rằng chúng ta đã được dựng nên trong tình yêu thương bởi Cha trên trời và chúng ta được yêu thương đời đời trong Đức Kitô, Con của Ngài. Những chân lý cơ bản đó mang lại ý nghĩa và hướng đi cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta biết mình là ai – là con cái của Thiên Chúa – và chúng ta biết mình được kêu gọi trở thành ai – là môn đệ của Đức Kitô.

Bởi vì chúng ta có sự sống vĩnh cửu, đau khổ không còn là vô nghĩa. Trong lời cầu nguyện, chúng ta có thể kết hợp những đau khổ và hy sinh của mình với những đau khổ của Đức Kitô để giúp những người cần ân sủng và lòng thương xót nhất của Thiên Chúa. Không chỉ vậy, chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ mang lại một số điều tốt lành ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn và thử thách đau đớn nhất.

Bởi vì chúng ta có sự sống đời đời, chúng ta liên kết với các tín hữu. Dù họ vẫn còn ở đây trên đất hay đã được hưởng vinh quang trên trời, thì chúng ta vẫn hiệp thông với họ vì Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Cái chết về thể xác sẽ không chia cắt chúng ta mãi mãi. Theo một cách bí ẩn nào đó, tất cả chúng ta đều là một trong Chúa.

Chúa Giêsu nói rằng Ngài ban sự sống cho bất cứ ai mà Ngài muốn (Ga 5,21). Ngài đã chọn để trao cuộc sống đó cho bạn! Đó là một cuộc sống sẽ không bao giờ kết thúc vì chính Chúa Kitô là vĩnh cửu và sống trong bạn. Cầu mong chúng ta bắt đầu và kết thúc mỗi ngày trong sự kính trọng và biết ơn vì ân huệ vô giá, đáng kinh ngạc này!

Lạy Chúa là Thiên Chúa, con hết lòng cảm tạ Chúa về ân huệ sự sống đời đời!

Comments are closed.

phone-icon