He has rescued the life of the poor… – Suy niệm theo The WAU ngày 08.4.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Friday April 8th 2022

Meditation: Jeremiah 20, 10-13

He has rescued the life of the poor from the power of the wicked! (Jeremiah 20:13)

Known as the weeping prophet, Jeremiah spent his life grieving over Jerusalem and Judah, even as he warned them of the coming punishment for their sins. For generations, Israel had disobeyed God’s commandments and worshipped other gods. Time after time, God sent messengers to call his people to repent, but for the most part, they ignored these warnings. Now time was running out, and it was up to Jeremiah to give them one final warning.

Needless to say, Jeremiah was not very popular. He endured ridicule and even physical abuse for his efforts. Yet in the face of such persecution, he still proclaimed that God rescues those who call on him.

Doesn’t this seem like a contradiction? But perhaps Jeremiah was describing a different kind of rescuing. God’s rescue wasn’t the obliteration of all his problems. It didn’t mean his physical safety or that Judah would turn back to God. But it did mean that the Lord would preserve Jeremiah and strengthen him to continue preaching an unpopular message. Like the psalmist, Jeremiah could proclaim, “The Lord . . . heard my voice” because even in the midst of trouble, he finds grace to persevere (Psalm 18:7).

Just as he did for Jeremiah, God will rescue us and sustain us even through our most difficult circumstances. His “rescuing” gives us the strength to endure and the faith to trust him. Whether he provides a moment of peace when anxiety is overwhelming or the power to carry on when a family member is struggling with his health, God is there to lift us up.

This happens in small and big ways—and we may not see it except in hindsight. God may use a Scripture verse or a conversation with a friend to comfort us. A walk outside may refresh our spirit, or a moment of clarity may give us wisdom. God is present in all these ways.

Whatever you are facing today, you can call on the Lord. Bring your concerns to him, and ask him to intervene. Whether his answer comes in obvious or subtle ways, whether it comes immediately or later, you can be sure that the Lord has heard you and that he is with you.

“Lord, hear my prayer today. Rescue me in your love.”

Thứ Sáu tuần V Mùa Chay
ngày 08.4.2022

Suy niệm: Gr 20, 10-13

Vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo (Gr 20,13)

Được biết đến là nhà tiên tri khóc, Giêrêmia đã dành cả cuộc đời cho sự đau buồn vì Giêrusalem và Giuđa, ngay cả khi ông cảnh báo họ về hình phạt sắp tới vì tội lỗi của họ. Trong nhiều thế hệ, dân Israel đã không tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và thờ các vị thần khác. Hết lần này đến lần khác, Thiên Chúa sai các sứ giả đến kêu gọi dân Ngài ăn năn, nhưng phần lớn, họ phớt lờ những lời cảnh báo này. Giờ không còn nhiều thời gian, và Giêrêmia phải đưa ra một lời cảnh báo cuối cùng cho họ.

Không cần phải nói, Giêrêmia không nổi tiếng lắm. Ông đã phải chịu đựng những lời chế giễu và thậm chí là hành hạ thể xác vì những nỗ lực của mình. Tuy nhiên, trước sự bắt bớ như vậy, ông vẫn tuyên bố rằng Thiên Chúa giải cứu những ai kêu cầu Ngài.

Điều này có vẻ mâu thuẫn không? Nhưng có lẽ Giêrêmia đang mô tả một kiểu giải cứu khác. Sự giải cứu của Thiên Chúa không phải là sự xóa sạch mọi vấn đề của ông. Điều đó không có nghĩa là sự an toàn về thể lý của ông hoặc rằng Giuđa sẽ quay trở lại với Thiên Chúa. Nhưng điều đó có nghĩa là Chúa sẽ bảo vệ Giêrêmia và thêm sức mạnh để ông tiếp tục rao giảng một thông điệp không được ưa thích. Giống như tác giả Thánh vịnh, Giêrêmia có thể cất lời, “Chúa. . . đã nghe tiếng tôi” bởi vì ngay cả trong lúc khó khăn, ông vẫn tìm thấy ân sủng để kiên trì (Tv 18,7).

Giống như Ngài đã làm cho Giêrêmia, Thiên Chúa sẽ giải cứu chúng ta và nâng đỡ chúng ta ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Sự “giải cứu” của Ngài cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng và niềm tin để tin tưởng vào Ngài. Cho dù Ngài mang đến một khoảnh khắc bình an khi lo lắng bao trùm hay sức mạnh để tiếp bước khi một thành viên trong gia đình đang gặp khó khăn về sức khoẻ của mình, Thiên Chúa luôn ở đó để nâng đỡ chúng ta.

Điều này xảy ra theo nhiều cách nhỏ và lớn – và chúng ta có thể không nhìn thấy nó ngoại trừ trong nhận thức muộn màng. Thiên Chúa có thể dùng một câu Kinh thánh hoặc một cuộc trò chuyện với một người bạn để an ủi chúng ta. Đi dạo bên ngoài có thể giúp chúng ta sảng khoái tinh thần, hoặc một khoảnh khắc minh mẫn có thể mang lại cho chúng ta trí tuệ. Thiên Chúa hiện diện trong tất cả những cách này.

Bất cứ điều gì bạn đang đối mặt ngày hôm nay, bạn có thể kêu cầu Chúa. Hãy mang những lo lắng của bạn dâng cho Ngài và nhờ Ngài can thiệp. Cho dù câu trả lời của Ngài đến theo những cách rõ ràng hay khó thấy, dù nó đến ngay lập tức hay muộn hơn, bạn có thể chắc chắn rằng Chúa đã nghe thấy bạn và rằng Ngài đang ở với bạn.

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện của con hôm nay. Xin giải thoát con trong tình yêu của Chúa.

 

Ga 10, 31-42
Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha

Các nhà lãnh đạo Do Thái phải thừa nhận rằng Chúa Giêsu thực sự có điều gì đó tốt đẹp. Ngài đã đánh thức niềm tin chân thành ở nhiều người và thậm chí đang giúp những người tội lỗi ăn năn trở lại với Thiên Chúa. Nhưng bây giờ Ngài đã đưa ra một tuyên bố mà họ không thể chịu đựng được. Ngài đã tự xưng là “Con của Thiên Chúa”, điều này đã đủ gây rắc rối (Ga 10,36). Bây giờ Ngài tuyên bố Ngài ngang hàng với Thiên Chúa. Nhặt đá lên, chúng áp sát vào Ngài, sẵn sàng bịt miệng sự báng bổ của Ngài một lần và mãi mãi.

Nếu ở trong hoàn cảnh của Chúa Giêsu, chúng ta có thể muốn tìm một lối thoát. Nhưng Chúa Giêsu đã trực tiếp đáp lại: “Tôi đã cho các ngươi thấy nhiều việc lành của Cha tôi. Các ngươi đang cố gắng ném đá tôi vì điều nào trong số này?”  (Ga 10,32). Chúa Giêsu không cố gắng đe dọa họ bằng cách nhắc họ về quyền năng của Ngài; Ngài chỉ muốn họ thấy rằng Ngài đang phục vụ tình yêu của Cha cho dân Ngài. Ngài không cố gắng đòi hỏi bất kỳ vinh quang nào cho bản thân. Tất cả những gì Ngài muốn làm là tôn vinh Cha mình.

Điều này cũng đúng với chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể giữ im lặng về Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta? Ngài là Đấng đã sai Chúa Giêsu đến để cứu chuộc chúng ta. Ngài là Đấng đứng sau tất cả các công việc của lòng thương xót mà Giáo hội thực hiện trên khắp thế giới. Ngài là Đấng đứng sau mọi lời yêu thương, hòa giải và hy vọng mà chúng ta nói. Chính Thánh Thần của Ngài là Đấng ban sức mạnh cho chúng ta. Chỉ bởi vì Ngài đã chạm vào trái tim của chúng ta, tha thứ tội lỗi của chúng ta và tràn đầy tình yêu thương của chúng ta mà chúng ta có thể chia sẻ tình yêu đó với những người khác.

Nếu bạn muốn tiếp tục mạnh mẽ như Chúa Giêsu đã làm khi đối mặt với sự chống đối, hãy kết nối với Cha. Cố gắng đặt mối tương quan của bạn với Ngài lên trên mọi thứ khác. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể nhận được nguồn cảm hứng, sức mạnh và ơn sủng của Ngài. Sau đó, khi đức tin của bạn bị thử thách, bạn có thể đáp lại bằng một điều có thể thuyết phục bất kỳ trái tim hoài nghi nào: tình yêu của Thiên Chúa. Khi mọi người nhìn thấy Cha của bạn tỏa sáng qua lời nói và hành động của bạn, họ sẽ bị thu hút bởi Ngài và họ sẽ biết rằng Ngài chính là câu trả lời mà họ đang tìm kiếm.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn ghi nhớ tình yêu của Ngài trong tâm trí con

Comments are closed.

phone-icon