Jesus revealed himself again – SN theo The WAU, Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục Sinh (22.4.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Friday April 22th 2022

Meditation: John 21, 1-14

Jesus revealed himself again. (John 21:1)

Have you ever noticed that Jesus likes to use mealtimes to reveal himself? In his very first miracle in John’s Gospel, he provides wine for a wedding reception (John 2:1-11). He feeds thousands of people with a few loaves and fish (6:1-15). Before his passion and death, he shares the Passover supper with his disciples (13–17). And in today’s Gospel, he reveals himself through a miraculous catch of fish and then proceeds to serve breakfast to his disciples.

Today, at every Eucharistic feast celebrated throughout the world, Jesus comes to us really and truly, in the form of bread and wine. He comes to us, Body, Blood, Soul, and Divinity, to transform us and fill us with his grace. But Jesus can also use ordinary gatherings to reveal himself and make his presence known.

Sometimes it’s hard to recognize Jesus, but it’s not impossible. For instance, he is there when a young woman gathers at a restaurant with friends to share about her new job. He is there when we pause to give thanks for the food or drink that he has provided. He reveals his love when we take the time to sit down for coffee with a friend. He can even use a weeknight dinner to draw a family closer together. When we are encouraged and refreshed, when we demonstrate his love in our conversations, when we deepen our connection with one another, Jesus is most definitely there, knitting us together.

Jesus wants to be present with you at your mealtimes. Try to share a meal with someone this week. If you live alone, you might invite a friend to join you, even if it’s just for coffee or dessert. If you have a family, eating together may already be part of your routine, but maybe it’s not. Put away your phones, turn off the TV, and sit down together. As you gather, invite the Lord to be with you and to reveal himself. Share some food; talk about your day. And keep an eye out for how Jesus might be working among you.

“Lord, as you did with the disciples, reveal yourself to me again.”

Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục Sinh
ngày 22.4.2022

Suy niệm: Ga 21, 1-14

Chúa Giêsu mặc khải mình một lần nữa (Ga 21,1)

Bạn có bao giờ để ý rằng Chúa Giêsu thích dùng giờ ăn để tỏ mình ra không? Trong phép lạ đầu tiên của mình trong Tin mừng Gioan, Ngài cung cấp rượu cho tiệc cưới (Ga 2,1-11). Ngài nuôi hàng ngàn người bằng một vài ổ bánh và cá (6,1-15). Trước cuộc khổ nạn và cái chết của mình, Ngài chia sẻ bữa ăn tối Lễ Vượt qua với các môn đệ (13-17). Và trong bài Tin mừng hôm nay, Ngài đã tỏ mình ra qua một vụ bắt cá thần kỳ và sau đó còn dọn bữa sáng cho các môn đệ.

Ngày nay, trong mỗi bữa tiệc Thánh Thể được cử hành trên khắp thế giới, Chúa Giêsu đến với chúng ta một cách thực sự, dưới hình thức bánh và rượu. Ngài đến với chúng ta, Mình, Máu, Linh hồn và Thần Tính, để biến đổi chúng ta và lấp đầy chúng ta với ân sủng của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu cũng có thể sử dụng những cuộc tụ họp bình thường để bày tỏ bản thân và làm cho sự hiện diện của Ngài được biết đến.

Đôi khi thật khó để nhận ra Chúa Giêsu, nhưng không phải là không thể. Ví dụ, Ngài ở đó khi một phụ nữ trẻ tụ tập tại nhà hàng với bạn bè để chia sẻ về công việc mới của cô ấy. Ngài ở đó khi chúng ta dừng lại để cảm ơn vì đồ ăn hoặc thức uống mà Ngài đã ban cho. Ngài tiết lộ tình yêu của mình khi chúng ta dành thời gian ngồi uống cà phê với một người bạn. Ngài thậm chí có thể dùng bữa tối trong tuần để kéo cả gia đình lại gần nhau hơn. Khi chúng ta được khích lệ và bồi dưỡng, khi chúng ta thể hiện tình yêu thương của Ngài trong các cuộc trò chuyện, khi chúng ta gắn kết sâu sắc hơn với nhau, Chúa Giêsu chắc chắn ở đó, kết nối chúng ta với nhau.

Chúa Giêsu muốn hiện diện với bạn trong giờ ăn của bạn. Hãy cố gắng chia sẻ một bữa ăn với ai đó trong tuần này. Nếu bạn sống một mình, bạn có thể mời một người bạn tham gia cùng mình, ngay cả khi đó chỉ là để uống cà phê hoặc tráng miệng. Nếu bạn có một gia đình, hãy ăn uống cùng nhau có thể đã là một phần trong thói quen của bạn, nhưng có thể không. Hãy cất điện thoại, tắt TV và ngồi xuống cùng nhau. Khi bạn tụ họp lại, hãy mời Chúa đến ở với bạn và tỏ mình ra. Hãy chia sẻ một số thức ăn; nói về ngày của bạn. Và hãy để ý xem Chúa Giêsu có thể làm việc như thế nào giữa bạn.

Lạy Chúa, như Chúa đã tỏ mình ra với các môn đệ, xin hãy tỏ mình ra cho con một lần nữa.

Comments are closed.

phone-icon