The house was filled with the fragrance of the oil – Suy niệm theo The WAU – Thứ Hai Tuần Thánh (11.4.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Monday April 11th 2022
Meditation: John 12, 1-11     

The house was filled with the fragrance of the oil. (John 12:3)

Everyone was shocked that Mary would anoint Jesus’ feet with such costly oil. Everyone, that is, but Jesus. He saw it for what it was: a generous, prophetic gesture that was meant to give him glory.

Don’t we all wish we could respond to the promptings of the Holy Spirit as generously as Mary did? But what if the Holy Spirit is calling us to offer something else to Jesus—like our time? Let’s consider the story of Sandra.

Sandra was a dedicated, active Catholic mom. Her to-do list was endless, and she used every spare moment to cross off another item on that list.

Last Lent, Sandra attended a parish mission focusing on the theme “Pour Yourself Out on Jesus.” On the second night of the mission, Sandra realized that pouring herself out like this meant making Jesus the top priority in her life. In a flash of inspiration, she saw that she rarely included Jesus on her to-do list. So she decided to start every day by spending twenty minutes with him in prayer.

Every morning during Lent, Sandra read the Gospel stories about Jesus’ passion, death, and resurrection. And the results were amazing. She began to see how much Jesus loved her. She saw his mercy in a whole new light. And what she saw made her love him more and more.

Sandra’s prayer also began to change the way she approached her to-do list. Rather than immediately diving in and checking off item after item, she ended her prayer time by saying, “Lord, you know that I have a lot to get done today, but I don’t want my to-do list to keep me from honoring you.”

Sandra found it hard at first. But each time she put aside her plans so that she could help someone out, she felt a deep sense of accomplishment. She also discovered that she was usually able to take care of the most important items on her list.

Like the woman in today’s Gospel reading, Sandra learned that loving and serving Jesus was the most important thing she could ever do. Let’s imitate these two women by pouring ourselves out for the Lord.

“Jesus, thank you for giving your life for me. Help me to give my life back to you.”

Thứ Hai Tuần Thánh ngày 11.4.2022
Suy niệm: Ga 12, 1-11     

Dầu thơm bay tỏa khắp nhà (Ga 12,3)

Tất cả mọi người đều bị sốc khi biết rằng Maria sẽ xức dầu cho chân Chúa Giêsu bằng loại dầu đắt tiền như vậy. Tất cả mọi người, ngoại trừ Chúa Giêsu. Ngài nhìn thấy ý nghĩa của nó: một cử chỉ quảng đại, mang tính tiên tri nhằm mang lại cho Ngài vinh quang.

Chẳng phải tất cả chúng ta đều ước mình có thể quảng đại đáp lại sự thúc giục của Chúa Thánh Thần như Mẹ Maria sao? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa Thánh Thần kêu gọi chúng ta dâng một thứ khác cho Chúa Giêsu – như thời gian của chúng ta thì sao? Hãy xem xét câu chuyện của Sandra.

Sandra là một bà mẹ Công giáo tận tụy, năng động. Danh sách việc cần làm của cô ấy dài vô tận, và cô ấy đã tận dụng mọi thời điểm rảnh rỗi để gạch bỏ một mục khác trong danh sách đó.

Mùa Chay vừa qua, Sandra đã tham dự một lời kêu gọi của giáo xứ tập trung vào chủ đề “Xả thân vì Chúa Giêsu”. Vào đêm thứ hai, Sandra nhận ra rằng việc trút bỏ bản thân như thế này có nghĩa là biến Chúa Giêsu trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời cô. Trong một tia cảm hứng, cô thấy rằng cô ít khi đưa Chúa Giêsu vào danh sách việc cần làm của mình. Vì vậy, cô quyết định bắt đầu mỗi ngày bằng cách dành hai mươi phút để cầu nguyện với Ngài.

Mỗi buổi sáng trong Mùa Chay, Sandra đọc những câu chuyện Tin mừng về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và kết quả thật tuyệt vời. Cô bắt đầu thấy Chúa Giêsu yêu cô đến nhường nào. Cô nhìn thấy lòng thương xót của Ngài trong một ánh sáng hoàn toàn mới. Và những gì cô nhìn thấy đã khiến cô ngày càng yêu Ngài nhiều hơn.

Lời cầu nguyện của Sandra cũng bắt đầu thay đổi cách cô tiếp cận danh sách việc cần làm của mình. Thay vì ngay lập tức đi vào và kiểm tra hết món này đến món khác, cô đã kết thúc thời gian cầu nguyện của mình bằng cách nói: “Lạy Chúa, Chúa biết rằng con có rất nhiều việc phải làm hôm nay, nhưng con không muốn danh sách việc cần làm của con ngăn cản con tôn vinh Chúa”.

Sandra cảm thấy khó khăn lúc đầu. Nhưng mỗi lần cô ấy gác lại kế hoạch của mình để có thể giúp đỡ ai đó, cô ấy lại cảm thấy mình hoàn thành một cách sâu sắc. Cô ấy cũng phát hiện ra rằng mình thường có thể sắp xếp các mục quan trọng nhất trong danh sách của mình.

Giống như người phụ nữ trong bài đọc Tin mừng hôm nay, Sandra học được rằng yêu thương và phục vụ Chúa Giêsu là điều quan trọng nhất cô có thể làm. Hãy noi gương hai người phụ nữ này bằng cách xả thân vì Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã hiến mạng sống cho con. Hãy giúp con đáp trả cuộc sống của con lại cho Chúa.

Comments are closed.

phone-icon