When the hour came – Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá – C

0

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/04/03/343284/

Meditation: Luke 22:14-23:56

When the hour came… (Luke 22:14)

Jesus knew he was entering into a sacred time. Everything he had said and done for three years was leading to the cross. But he also knew that many in Jerusalem would fail to recognize his arrival as their sacred time, as the hour of their salvation.

Today is the beginning of Holy Week. It’s the beginning of our own sacred time. For the next seven days, Jesus will appear before us as the suffering Servant of the Lord. Each day we will hear another story that reveals the depth of his love for us. Each day we will see another facet of what it means that he is the Lamb of God who has come to take away our sins.

How will you hear these stories? As snippets of ancient history? As echoes of past religious education classes? Or as life-giving testimonies of a God who loved you – who loves you – enough to sacrifice his life for you?

All week long, you have a golden opportunity to ponder the deepest truths of our faith. And not just to ponder them, but to let the Spirit bring them to life for you. You have the opportunity not just to recall that Jesus died for your sins but to know that every sin you have ever committed can be wiped away. You have the opportunity not just to remember that God raised Jesus from the dead but to know that you are destined for eternal life with him.

The hour has come. Jesus is about to offer himself for you. Don’t miss out on the grace of this sacred time. Try to carve out a few extra minutes for prayer each day. Or spend a little more time with the word of God. Or just gaze at the cross a little longer. Let the love that Jesus has for you fill your heart and heal your soul.

“Holy Spirit, let the grace of this Holy Week change my heart.”

Suy niệm: Lc 22,14-23.56

“Khi giờ đã đến…” (Lc 22,14)

Chúa Giêsu biết Người đang bước vào một thời thời gian thánh thiêng. Mọi điều Người đã nói và đã làm trong ba năm đang dẫn đến thập giá. Nhưng Người cũng biết rằng nhiều người ở Giêrusalem sẽ không nhận ra Người đến như thời gian thánh thiêng của họ, như giờ ơn cứu độ của họ.

Hôm nay là khởi đầu của Tuần Thánh. Đó  chính là sự khởi đầu thời gian thánh thiêng của chúng ta. Trong bảy ngày tới, Chúa Giêsu sẽ xuất hiện trước chúng ta như Người Tôi Tớ Đau Khổ của Thiên Chúa. Mỗi ngày chúng ta sẽ nghe một câu chuyện khác nhau mạc khải về chiều sâu tình yêu của Người dành cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta sẽ thấy một khía cạnh khác về những gì mang ý nghĩa rằng Người là Con Chiên của Thiên Chúa, Đấng đã đến để xóa bỏ tội lỗi của chúng ta.

Bạn sẽ lắng nghe những câu chuyện này như thế nào? Như những đoạn trích trong những câu chuyện cổ đại? Như những tiếng vang của các tầng lớp giáo dục tôn giáo? Hay như những bằng chứng trao ban sự sống của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương bạn – Đấng đang yêu thương bạn – đủ để hiến tế sự sống của Người dành cho bạn?

Suốt cả tuần lễ này, bạn đã có một cơ hội ngàn vàng để suy gẫm những sự thật sâu sắc nhất về niềm tin của chúng ta. Và không chỉ để suy gẫm về những sự thật ấy, nhưng còn để Thánh Thần mang sự sống đến cho bạn. Bạn có cơ hội không chỉ để nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã chết cho tội lỗi của bạn nhưng còn để biết rằng mọi tội lỗi bạn đã từng phạm có thể được tẩy xóa. Bạn có cơ hội không chỉ để nhớ rằng Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết nhưng còn để biết rằng bạn đã được tiền định cho hưởng sự sống vĩnh cửu với Người.

Giờ đã đến. Chúa Giêsu đã hiến thân mình cho bạn. Đừng để lỡ mất ân sủng về thời gian thánh thiêng này. Hãy cố gắng dành thêm chút thời gian để cầu nguyện mỗi ngày. Hoặc dành thêm chút thời gian để đọc Lời Chúa. Hoặc chỉ cần chiêm ngắm thập giá lâu hơn một chút. Hãy để tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho bạn lấp đầy trái tim bạn và chữa lành tâm hồn bạn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy để cho ân sủng của Tuần Thánh này biến đổi tâm hồn con”.

Comments are closed.

phone-icon