Chúa Giêsu lên trời – Suy niệm Lễ Chúa Lên Trời – Năm C

0

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

TIN MỪNG: Lc 24, 46-53

46 và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

(Bản dịch của Nhóm CGKPV)

SUY NIỆM: 

1. Mầu nhiệm Chúa Lên Trời

Như chúng ta đã có thể nhận ra trong mùa Phục Sinh, sau khi từ cõi chết sống lại, Đức Ki-tô đi vào trong sự sống mới, và vì thế, Người hiện diện với các môn đệ và với loài người chúng ta theo một cách thức mới.

  • Đức Ki-tô chịu đóng đinh và Đấng Phục Sinh đang hiện diện là một. Tuy nhiên, cách hiện diện của Ngài không còn như xưa; vì thế, những người đã từng sống với người không thể nhận ra ngay, thậm chí “có mấy ông lại hoài nghi” (Mt 28, 17b).
  • Đức Ki-tô phục sinh tiếp tục mời gọi các môn đệ đi theo Người, theo một cách thế mới, ngang qua các dấu chỉ, nhưng lại thiết thân hơn, sâu xa hơn và phổ quát hơn ; và đó cũng cách chúng ta đi theo Đức Ki-tô hôm nay.
  • Và tất cả cuộc đời đã qua của Ngài mang ý nghĩa mới, vì thế mà Giáo Hội cho chúng ta nghe lại những trình thuật về cuộc đời Đức Giê-su, nhất là những trình thuật theo Tin Mừng Gioan ; và cũng như vậy, toàn thể sáng tạo và lịch sử, trong đó có cuộc đời của chúng ta, cũng sẽ mang một ý nghĩa mới. Kinh Thánh, dưới ánh sáng của Đức Ki-tô chết và phục sinh, giúp chúng ta đi vào chiều kích mới này. Như chính Đấng Phục Sinh nhắc lại: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (c. 46).

Và mầu nhiệm Vượt Qua, hay rộng hơn mầu nhiệm Nhập Thể hướng tới mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô, kết thúc với mầu nhiệm « Chúa lên trời », vốn là một mầu nhiệm cũng rất đặc biệt. Bởi vì đó là một cách nói không gian (lên/xuống), như Tin Mừng theo thánh Luca và thánh Mác-cô kể lại:

Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. (c. 51; x. Mc 16, 19)

Tuy nhiên, sau khi phục sinh, Đức Ki-tô có sự hiện hữu phi không gian. Hơn nữa, trời ở đâu, vì xét về không gian, thì ở đâu cũng là trời ! Vì thế, Lời Chúa trong các bài đọc của Thánh Lễ kính Chúa Lên Trời hôm nay mời gọi chúng ta vượt qua bình diện không gian để vào chiều kích thần linh của mầu nhiệm Chúa Lên Trời: Đức Giê-su chết và phục sinh lên trời “ngự bên hữu Thiên Chúa”, để ban Thánh Thần và để hiện diện với chúng ta mọi ngày.

 2. Đức Ki-tô lên trời là để ban Thánh Thần

Theo thánh sử Luca, trong sách Tin Mừng và sách Công Vụ Tông Đồ, Đức Ki-tô Phục Sinh lên trời là để ban Thánh Thần : “Còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần” (Cv 1, 4); “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em” (c. 8).

Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. (Lc 24, 48)

Như thế, Đức Ki-tô lên trời là để hiện diện với chúng ta theo một cách thế khác, ngang qua sự hiện diện của Thánh Thần, và sứ mạng của Thánh Thần là giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện sống động của Đức Ki-tô, dẫn chúng ta vào trong tất cả sự thật của Đức Ki-tô và để làm chứng va tôn vinh Người.

Thật vậy, trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Giê-su nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16, 13). Và sự thật toàn vẹn là chính ngôi vị của Người trong tương quan với lịch sử cứu độ. Thánh thần giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh, nghĩa là lịch sử cứu độ và ngang qua lịch sử cứu độ là mọi sự, trong đó có cuộc đời của chúng ta, dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua; như chính Đức Ki-tô chết và phục sinh giải thích Kinh Thánh cho các môn đệ: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (c. 46; xem Lc 24, 13-35 và 36-45).

Như thế, sứ mạng của Thánh Thần là “tôn vinh Đức Ki-tô”, bằng cách dẫn chúng ta đến với Đức Ki-tô, khơi dậy nơi chúng ta lòng tin nơi Đức Ki-tô, soi sáng trí khôn của chúng ta để giúp chúng ta hiểu sâu xa Đức Ki-tô và đốt cháy tình yêu của chúng ta dành cho Đức Ki-tô. Vậy, mỗi khi chúng ta tin, hiểu và yêu Đức Ki-tô, chúng ta sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta chịu ơn Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần tôn vinh Đức Ki-tô như thế đó, hoàn toàn xóa mình đi để hướng loài người và từng người chúng ta về với Đức Ki-tô, như Đức Giê-su đã nói:

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.

(Ga 15, 26)

Chúng ta được mời gọi tôn vinh Đức Ki-tô theo cách của Chúa Thánh Thần, trong đời sống và sứ vụ của chúng ta.

*  *  *

Cũng theo bài đọc I, trích sách Công Vụ Tông Đồ, khi Đức Ki-tô lên trời, vẫn còn có những môn đệ nghĩ đến hành động và thời điểm « khôi phục vương quốc » trần thế (x. Cv 1, 6). Theo Đức Ki-tô, chúng ta không cần biết về chuyện này, cũng như mọi chuyện khác của tương lai, nhưng cứ phó thác cho sự xắp xếp của Chúa Cha. Hơn nữa, điều Người muốn xây dựng không phải là “Nước Đất”, nhưng là làm cho “Nước Trời” hiện diện ngay hôm nay ở giữa chúng ta, như thánh Luca thuật lại: “trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa (c. 3); và như chúng ta nguyện xin Chúa Cha mỗi ngày, nhất là trong Thánh Lễ, trước khi đón nhận Thánh Thể của Đức Ki-tô: “Xin cho Nước Cha trị đến”.

Và để cho Nước Trời “trị đến”, Đức Ki-tô mời gọi chúng ta trở nên chứng nhân của Đức Ki-tô nhờ sức mạnh của Thánh Thần :

Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. (Cv 1, 8)

3. Đức Ki-tô lên trời là để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế

Giống như Tin Mừng Gioan, Tin Mừng theo thánh Mát-thêu không nói tới mầu nhiệm lên trời, nhưng mặc khải cho chúng ta ý nghĩa của mầu nhiệm. Thực vậy, « lên trời » theo thánh Mat-thêu có nghĩa là, Đức Ki-tô được trao toàn quyền trên trời dưới đất ; nhưng không phải để thống trị, nhưng để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. (Mt 28, 18-20)

Điều này phải khơi dậy nơi chúng ta niềm vui, sự tin tưởng, và lòng khát khao nhận ra sự hiện diện của Ngài. Ngài hứa hiện diện, thì chắc chắn Ngài hiện diện. Có điều, chúng ta có nhận ra hay không thôi.

Và lòng tín thác vào vương quyền của Đức Ki-tô và sự hiện hiện yêu thương của Ngài, sẽ làm nên sức mạnh và niềm xác tín để chúng ta thi hành sứ mạng :

  • Làm cho muôn dân trở thành môn đệ qua phép rửa cho họ « nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ».
  • Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Chúng ta được mời gọi thấm nhuần sâu xa lời của Đức Ki-tô, và ngang qua lời của Người là chính Ngôi Vị của Người, trước khi truyền đạt cho người khác.

*  *  *

Vậy, đâu là sứ mạng hiện tại của tôi? Tôi có đón nhận như là sứ mạng Chúa trao hay không? Và tôi có thi hành sứ mạng với niềm xác tín rằng, Đức Ki-tô phục sinh có toàn quyền và Người hiện diện với tôi mọi ngày, nhờ sức mạnh của Thánh Thần không? Niềm xác tín này có mang lại cho tôi bình an và niềm vui không?

Comments are closed.

phone-icon