My sheep hear my voice – Suy niệm song ngữ Anh – Việt, Chúa Nhật IV Phục Sinh – C

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Sunday (May 8)
“My sheep hear my voice”

Scripture: John 10:27-30

27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me; 28 and I give them eternal life, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. 29 My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father’s hand. 30 I and the Father are one.”

Chúa Nhật  ngày 08.5.2022
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi

Ga 10,27-30

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một.”

Meditation: How secure is your faith and trust in God? Jesus speaks of the tremendous trust he has in God his Father and the tremendous trust we ought to have in him because he is our good shepherd (John 10:11). What is the significance of Jesus calling himself the Good Shepherd? Shepherds were very common in the land of Jesus’ time. A shepherd could have hundreds or thousands of sheep under his care. Sheep without a shepherd were vulnerable prey for predators, such as wolves and thieves. If a sheep strayed from the fold it could easily get lost, fall into a ravine, or become injured. Shepherds had to keep a constant watch over their folds by day and by night. That is why shepherds had to literally live with their sheep so they could lead them out to good pasture for grazing during the day and bring them to a safe place at night for rest and shelter. Shepherds got to know their sheep well and kept a careful count each evening. They also called their sheep by name so the sheep could recognize the shepherd’s voice when he called them to follow him. 

The Good Shepherd and Guardian of our souls

God used the image of a shepherd to describe his covenant relationship and care for his chosen people who were called by his name (Psalm 80:1 and 100:3). God called David, who shepherded his father’s flock in his youth, to be the anointed king and shepherd for his people Israel (Ezekiel 37:24). Jesus, God’s anointed Messiah and King, born from the tribe of David, called himself the Good Shepherd of the people whom his Father had entrusted to his care (John 10:29).

Peter the Apostle tells us that the Lord Jesus is the Good Shepherd and Guardian of our souls (1 Peter 2:25). He keeps a close and personal watch over every one of his sheep – his followers (disciples) who belong to him. He calls each of us personally by name to follow him. And he promises to be our guardian and protector from the snares of our enemy, Satan, the father of lies and a murderer from the beginning (John 8:44). The Lord leads us each day to good pastures – places where we can feed on his word and drink from the well-springs of living water which is his Holy Spirit (John 7:38-39, John 4:14). If we feed on his word and drink from the living water of the Holy Spirit, we will find the nourishment and strength we need to live each day for his glory and honor. Do you recognize the voice of your Shepherd and Guardian who calls to you each day?  

“My sheep follow me”

Cyril of Alexandria (376-444 AD), an early church father and theologian, contrasts those who listen for the voice of the Good Shepherd, and those who close their ears to his call.

The mark of Christ’s sheep is their willingness to hear and obey, just as disobedience is the mark of those who are not his. We take the word hear to imply obedience to what has been said. People who hear God are known by him. No one is entirely unknown by God, but to be known in this way is to become part of his family. Therefore, when Christ says, ‘I know mine,’ he means I will receive them and give them a permanent mystical relationship with myself. It might be said that inasmuch as he has become man, he has made all human beings his relatives, since all are members of the same race. We are all united to Christ in a mystical relationship because of his incarnation. Yet those who do not preserve the likeness of his holiness are alienated from him… ‘My sheep follow me,’ says Christ. By a certain God-given grace, believers follow in the footsteps of Christ. No longer subject to the shadows of the law, they obey the commands of Christ and guided by his words rise through grace to his own dignity, for they are called ‘children of God’ (Matthew 5:9). When Christ ascends into heaven, they also follow him.” (excerpt from the COMMENTARY ON THE GOSPEL OF JOHN 7.1)

The Lord opens our ears to hear his word The Lord speaks to us in a variety of ways, but especially through his word in the Sacred Scriptures. He will open the Scriptures for us if we approach his word with reverence and faith (Luke 24:32). How can we grow in listening to the voice of our Lord and Shepherd? If we ask he will open our ears to hear him speak to our hearts and minds. 

“Morning by morning he wakens, he wakens my ear to hear as those who are taught. The Lord GOD has opened my ear, and I was not rebellious, I turned not backward” (Isaiah 50:4-5).

And if we hunger for his word, he will give us understanding, wisdom, and guidance for our lives. 

“Your word is a lamp to my feet and a light to my path… I rejoice at your word like one who finds great treasure” (Psalm 119:105, 162). 

The Lord Jesus wants to draw each of us close to himself. He wants us to be united with him and the Father. That is why he teaches us to pray to our Father in heaven and to ask for his kingdom to reign in our lives (Matthew 6:9-10). The Lord Jesus knocks on the door of our hearts and homes (Revelation 2:20) and waits for our response. Will you answer his call and welcome his presence with you?
 
“Lord Jesus, you have the words of eternal life. Open my ears to hear your voice and to follow your ways. Give me understanding that I may grow in the knowledge of your great love and wisdom for my life.”

Suy niệm: Lòng tin cậy của bạn vào Thiên Chúa thì chắc chắn như thế nào? Đức Giêsu nói về sự tín thác tuyệt đối của Người nơi Chúa Cha và sự tín thác tuyệt đối của chúng ta phải có nơi Người vì Người là Mục tử nhân lành của chúng ta (Ga 10,11). Đức Giêsu xưng mình là Mục tử tốt lành nghĩa là gì? Người mục tử rất phổ biến nơi lãnh địa thời Đức Giêsu. Người mục tử có thể coi sóc hàng trăm hay hàng ngàn con chiên. Chiên mà không có mục tử sẽ là con mồi bị thú dữ tấn công, thí dụ chó sói và ăn trộm. Nếu một con chiên khỏi đàn, nó sẽ dễ dàng bị lạc, rơi vào khe núi, hay bị thương tích. Người mục tử phải tỉnh thức để canh giữ đàn chiên của mình cả ngày lẫn đêm. Đó là lý do tại sao người mục tử luôn sống với đàn chiên của mình để họ có thể dẫn dắt chúng tới đồng cỏ xanh tươi mà ăn lúc ban ngày và đưa chúng về nơi an toàn để nghỉ lúc trời tối. Người mục tử phải biết rõ chiên của mình và cẩn thận đếm từng con một vào buổi tối. Họ cũng gọi tên các con chiên của mình để chúng nhận ra tiếng người mục tử khi họ gọi chúng đi theo họ.

Đấng là Mục tử tốt lành và Bảo vệ linh hồn chúng ta

Thiên Chúa dùng hình ảnh người mục tử để miêu tả mối quan hệ giao ước của Người và sự quan tâm đối với dân được tuyển chọn, những người được Chúa gọi bằng tên của họ (Tv 80,1 và 100,3). Thiên Chúa kêu gọi David, người coi sóc đàn chiên cho cha mình lúc còn trẻ, trở thành vị vua được xức dầu và là mục tử cho dân Người là Israen (Ed 37,24). Đức Giêsu, Ðấng Mêsia và là Vua được xức dầu của Thiên Chúa, sinh ra từ dòng tộc David, xưng mình là Mục tử tốt lành của dân mà Cha của Người đã trao phó cho Người coi sóc (Ga 10,29).

Thánh Phero tông đồ nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu là Mục tử và Ðấng bảo vệ linh hồn chúng ta (1 Pr 2,25). Người quan tâm và để mắt đến từng con chiên của Người – những người đi theo Chúa (các môn đệ), những người thuộc về Người. Người gọi đích danh mỗi người chúng ta đi theo Người. Và Người hứa sẽ là Đấng bảo vệ và gìn giữ chúng ta khỏi sa lưới của kẻ thù là Satan, cha của những kẻ dối trá và sát nhân ngay từ ban đầu (Ga 8,44). Chúa dẫn dắt chúng ta mỗi ngày tới đồng cỏ xanh tươi – nơi mà chúng ta có thể được ăn bằng lời của Người và uống từ giếng nước hằng sống là Thánh Thần của Người (Ga 7,38-39; 4,14). Nếu chúng ta ăn lời của Người và uống nước hằng sống của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ nhận thấy lương thực và sức mạnh chúng ta cần để sống mỗi ngày cho vinh quang và danh dự của Người. Bạn có nhận ra tiếng của người Mục tử và Đấng bảo vệ của mình đang kêu gọi bạn mỗi ngày không?

Chiên của tôi thì đi theo tôi

Cyril thành Alexandria (376-444 AD) là một giáo phụ và nhà thần học nổi tiếng, đối chiếu những ai lắng nghe tiếng của người Mục tử tốt lành và những người bịt tai trước tiếng gọi của Người như sau:

Dấu chỉ chiên của Đức Kitô là sự sẵn sàng lắng nghe và vâng phục, giống như sự bất tuân là dấu chỉ của những ai không phải là chiên của Chúa. Chúng ta lắng nghe lời cũng như vâng phục những gì đã được nghe. Người lắng nghe Thiên Chúa thì được Thiên Chúa biết đến. Không có ai mà Thiên Chúa không biết, nhưng được biết theo nghĩa này là trở nên phần tử trong gia đình của Người. Do đó, khi Đức Kitô nói “Tôi biết chiên của tôi”, tức là Tôi sẽ đón nhận họ và ban cho họ mối quan hệ mầu nhiệm vĩnh cửu với chính Tôi. Hay nói một cách khác là bởi vì Người đã trở nên con người, Người đã cho con người trở thành người thân thuộc của Người, vì tất cả đều là các phần tử của nhân loại. Tất cả chúng ta đều được kết hợp với Đức Kitô trong mối quan hệ mầu nhiệm bởi vì sự nhập thể của Người. Còn những ai không duy trì sự thánh thiện như Người sẽ trở nên xa lạ với Người. Đức Kitô nói “Chiên của Ta thì theo Ta”. Nhờ ơn sủng Thiên Chúa ban cho, các tín hữu đi theo những dấu chân của Đức Kitô. Không còn lệ thuộc vào cái bóng của lề luật nữa, họ vâng phục các điều răn của Đức Kitô và được lời Người dẫn dắt, nhờ ơn sủng hướng tới phẩm giá của chính mình, vì họ được gọi là “con cái Thiên Chúa” (Mt 5,9). Khi Đức Kitô về trời, họ cũng đi theo Người. (trích từ sách chú giải Tin mừng Gioan 7.1)

Chúa mở tai chúng ta để nghe lời Người

Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách thức, nhưng đặc biệt qua lời của Người trong Kinh thánh. Người sẽ mở lòng chúng ta hiểu được Kinh thánh nếu chúng ta tiếp cận lời Người với lòng tôn kính và tin tưởng (Lc 24,32). Làm thế nào chúng ta có thể lớn lên trong sự lắng nghe tiếng Chúa và người Mục tử của chúng ta? Nếu chúng ta cầu xin Người sẽ mở tai chúng ta để nghe Người nói với lòng trí chúng ta.

“Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui” (Is 50,4-5). Và nếu chúng ta đói khát lời Người, Người sẽ ban cho chúng ta trí hiểu, sự khôn ngoan, và sự hướng dẫn cho cuộc sống của mình.

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con vui mừng vì lời Chúa phán, như người tìm được chiến lợi phẩm” (Tv 119,105.162).

Chúa Giêsu muốn lôi kéo mỗi người chúng ta đến với Người. Người muốn chúng ta được kết hiệp với Người và Cha. Đó là lý do tại sao Người dạy chúng ta cầu nguyện với Cha trên trời và xin cho nước Cha trị đến trong đời sống chúng ta (Mt 6,9-10). Chúa Giêsu gõ cửa tâm hồn chúng ta và nhà chúng ta (Kh 2,20) và chờ đợi chúng ta mở cửa. Bạn sẽ đáp lại tiếng gọi của Người và chào đón sự hiện diện của Người với bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Xin mở tai con lắng nghe tiếng Chúa và đi theo đường lối của Chúa. Xin ban cho con sự hiểu biết để con có thể lớn lên trong sự nhận thức tình yêu cao cả và sự khôn ngoan của Chúa dành cho cuộc đời con.

Comments are closed.

phone-icon