Many are invited, but few are chosen – The WAU ngày 18.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us –
August 2022

Thursday August 18th 2022
Meditation:

Many are invited, but few are chosen. (Matthew 22:14)

Weddings are joyous occasions. Recall that Jesus’ first miracle—his first sign of the good news of salvation—happened at the wedding at Cana (John 2:1-11)! But in today’s parable, a king makes elaborate preparations for the wedding feast of his son, yet many refuse his invitation. What’s going on here?

Jesus was trying to make clear that he had come to gather his people and usher in a new, heavenly kingdom. If those invited to join him chose not to come, then he would find people who would—even if it meant going to unexpected places to find them.

So who were those guests who rejected the invitation to the royal banquet? Many of Jesus’ own people—among them many of Israel’s religious and political leaders. And who were the ones who accepted the invitation? Many other Jews, including the poor, along with “public sinners” like tax collectors and prostitutes. Over time, even Gentiles, who were not part of God’s covenant people, began to come and join the celebration!

What about us? God’s invitation to us isn’t just once and done. Every day, he calls us to celebrate the wedding feast of his son. Every day he invites us to enter into his joy. Whether it’s in the more private celebration of personal prayer or the communal celebration of the Mass, God is welcoming us into his presence, where we can know his joy and feast on his word.

Today, ask yourself, “Am I listening for the Lord’s invitation? Am I prepared to accept it?” If you’re hesitating, think about what might be holding you back. Maybe it’s time to reexamine your priorities. Perhaps lesser things have subtly crept into your life, and it’s time to again put God and his kingdom back at the center. Or maybe anxiety over your child, your job, or your finances is preventing you from even expecting an invitation to the banquet of the Lord.

Whatever it might be, recommit yourself to your heavenly Father so that you don’t miss out on what he has for you. He longs to draw you into the richness of his wedding feast. May nothing hold you back!

“Father, give me the grace to accept your invitation, today and every day.”

Thứ Năm tuần XX Thường Niên
ngày 18.8.2022

Suy niệm: Mt 22, 1-14

Nhiều người được mời gọi, nhưng rất ít người được chọn (Mt 22,14)

Đám cưới là dịp vui mừng. Hãy nhớ lại rằng phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu – phép lạ đầu tiên của Ngài về tin mừng cứu rỗi – đã xảy ra trong đám cưới ở Cana (Ga 2,1-11)! Nhưng trong dụ ngôn hôm nay, một vị vua chuẩn bị công phu cho tiệc cưới của con trai mình, nhưng nhiều người từ chối lời mời của ông. Có gì đang xảy ra ở đây?

Chúa Giêsu đang cố gắng nói rõ rằng Ngài đã đến để tập hợp dân mình và mở ra một vương quốc mới trên trời. Nếu những người được mời tham gia cùng Ngài không đến, thì Ngài sẽ tìm những người khác muốn tham gia – ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đến những nơi bất ngờ để tìm họ.

Vậy những vị khách đã từ chối lời mời đến bữa tiệc hoàng gia là ai? Nhiều người trong dân của Chúa Giêsu – trong số đó có nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị của Israel. Và ai là người đã nhận lời? Nhiều người Do Thái khác, bao gồm cả người nghèo, cùng với “những kẻ tội lỗi công khai” như những người thu thuế và gái điếm. Theo thời gian, ngay cả những người ngoại bang, những người không thuộc dân giao ước của Thiên Chúa, cũng bắt đầu đến và tham dự niềm vui!

Còn chúng ta thì sao? Lời mời gọi của Chúa đến với chúng ta không phải chỉ một lần là xong. Mỗi ngày, Ngài đều mời gọi chúng ta để tổ chức tiệc cưới cho Con của Ngài. Mỗi ngày Ngài mời gọi chúng ta bước vào niềm vui của Ngài. Cho dù đó là cử hành riêng tư hơn với lời cầu nguyện cá nhân hay cử hành chung của Thánh lễ, Thiên Chúa đang chào đón chúng ta đến với sự hiện diện của Ngài, nơi chúng ta có thể biết được niềm vui và sự chào đón của Ngài đối với lời của Ngài.

Hôm nay, hãy tự hỏi bản thân: “Tôi có đang lắng nghe lời mời gọi của Chúa không? Tôi đã chuẩn bị để chấp nhận nó chưa?” Nếu bạn đang do dự, hãy nghĩ về điều gì có thể cản trở bạn. Có lẽ đã đến lúc kiểm tra lại các ưu tiên của bạn. Có lẽ những thứ nhỏ hơn đã len lỏi vào cuộc sống của bạn một cách tinh vi và đã đến lúc một lần nữa đặt Thiên Chúa và vương quốc của Ngài trở lại trung tâm. Hoặc có thể sự lo lắng về con bạn, công việc hoặc tài chính của bạn đang ngăn cản bạn thậm chí mong đợi một lời mời đến bữa tiệc của Chúa.

Dù đó có thể là gì, hãy tin tưởng mình với Cha trên trời để bạn không bỏ lỡ những gì Ngài dành cho bạn. Ngài khao khát được lôi kéo bạn vào sự phong phú tiệc cưới của Ngài. Chớ gì không có gì có thể giữ bạn lại!

Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng để nhận lời mời gọi của Cha, hôm nay và mọi ngày.

Comments are closed.

phone-icon