. . . awaiting the consolation of Israel – Suy niệm theo WAU ngày 29.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

. . . awaiting the consolation of Israel. (Luke 2:25)

Have you ever noticed those people at the airport who hold up a sign with someone’s name on it? They are waiting for someone whom they have never seen to step off an airplane. But even with the sign, they are still looking at every person and asking themselves, Is he the one? Is she the person I’m waiting for?

That’s a little like what Simeon was doing in this passage-only he didn’t have a sign. He went to the Temple all the time, looked around at all the people there, and asked the Holy Spirit, Is this one the Messiah?

And then one day he spotted a couple with a baby, and he knew that this child was the consolation of Israel (Luke 2:25).

How did Simeon know? Was it because he was “righteous and devout” (Luke 2:25)? That may have played a part. But more importantly, he was expectant. The Holy Spirit had told Simeon that he would see the Messiah before he died, and Simeon took that promise seriously. So he kept coming to the Temple, asking the Spirit to open his eyes so that he would recognize the Lord when he appeared.

Even though we aren’t waiting to see Jesus in the Temple, we can still have this same expectant attitude every day as we wait for him to reveal himself to us. We can look for his peace in an otherwise tumultuous situation. We can try to recognize his hand at work when a door opens to share our faith. Or we can find him present in the kindness of a friend who reaches out to spend time with us. And most important, we can find him in the quiet of our prayer and the joy of our Eucharistic celebrations.

Wherever you find yourself today, try to be like Simeon. Even if you are really busy or confronted with unexpected happenings, keep looking and waiting for Jesus to reveal himself. Ask the Holy Spirit to open your eyes and to help you be attentive. And even if you forget and get caught up in the activities of the day, you can always take a minute before bedtime and ask the Lord to show you the ways in which he was present. The more expectant you are in looking and waiting for him, the more you’ll see his hand in your life.

“Lord, thank you for helping me to recognize your presence today.”

… mong đợi sự an ủi của Israel (Lc 2, 25)

Bạn đã bao giờ để ý thấy những người ở sân bay giơ tấm biển có tên ai đó trên đó chưa? Họ đang đợi một người mà họ chưa từng thấy bước xuống máy bay. Nhưng ngay cả khi có dấu hiệu, họ vẫn nhìn vào từng người và tự hỏi: Liệu anh ta có phải là người này không? Cô ấy có phải là người mà tôi đang chờ đợi không?

Điều đó hơi giống với những gì Simeon đang làm trong đoạn này – chỉ là ông không có dấu hiệu. Ông đi đến Đền thờ mọi lúc, nhìn quanh mọi người ở đó, và hỏi Chúa Thánh Thần rằng: Người này có phải là Đấng Mêsia không?

Và rồi một ngày nọ, ông nhìn thấy một cặp vợ chồng có một đứa trẻ, và ông biết rằng đứa trẻ này là niềm an ủi của Israel (Lc 2,25).

Làm sao Simeon biết được? Có phải vì ông ấy “công chính và đạo đức” (Lc 2,25) không? Điều đó có thể đã đóng một phần. Nhưng quan trọng hơn, ông đã biết chờ đợi. Chúa Thánh Thần  đã nói với Simeon rằng ông sẽ nhìn thấy Đấng Mêsia trước khi chết, và Simeon đã thực hiện lời hứa đó một cách nghiêm túc. Vì vậy, ông cứ đến Đền thờ, xin Thần linh mở mắt để ông nhận ra Chúa khi Ngài xuất hiện.

Mặc dù chúng ta không chờ đợi để được nhìn thấy Chúa Giêsu trong Đền thờ, nhưng chúng ta vẫn có thể có cùng thái độ mong đợi này mỗi ngày khi chờ đợi Ngài bày tỏ chính mình cho chúng ta. Chúng ta có thể tìm kiếm sự bình an của Ngài trong một tình huống hỗn loạn nào đó. Chúng ta có thể cố gắng nhận ra bàn tay của Ngài tại nơi làm việc khi một cánh cửa mở ra để chia sẻ đức tin của chúng ta. Hoặc chúng ta có thể thấy Ngài hiện diện trong lòng tốt của một người bạn luôn tìm cách dành thời gian cho chúng ta. Và quan trọng nhất, chúng ta có thể tìm thấy Ngài trong sự yên lặng của lời cầu nguyện và niềm vui khi cử hành Thánh Thể của chúng ta.

Dù bạn thấy mình ở đâu ngày hôm nay, hãy cố gắng giống như Simeon. Ngay cả khi bạn thực sự bận rộn hoặc phải đối mặt với những điều bất ngờ xảy ra, hãy tiếp tục tìm kiếm và chờ đợi Chúa Giêsu bày tỏ chính mình. Xin Chúa Thánh Thần mở mắt và giúp bạn chăm chú. Và ngay cả khi bạn quên và bị cuốn vào các hoạt động trong ngày, bạn luôn có thể dành một phút trước khi đi ngủ và cầu xin Chúa chỉ cho bạn những cách thức mà Ngài hiện diện. Bạn càng mong đợi và chờ đợi Ngài, bạn sẽ càng thấy bàn tay của Ngài trong cuộc sống của bạn.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa ngày hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon