Rachel weeping for her children – Suy niệm ngày 28.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, December 28, 2022 

“Rachel weeping for her children”

Scripture: Matthew 2:13-18

13 Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, “Rise, take the child and his mother, and  flee to Egypt, and remain there till I tell you; for Herod is about to search for the child, to destroy him.” 14 And he rose and took the child and his mother by night, and departed to Egypt, 15 and remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet, “Out of Egypt have I called my son.” 16 Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, was in a furious rage, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were two years old or under, according to the time which he had ascertained from the wise men. 17 Then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah: 18 “A voice was heard in Ramah, wailing and loud lamentation, Rachel weeping for her children; she refused to be consoled, because they were no more.”

Thứ Tư, ngày 28.12. 2022

Bà Rakhen khóc thương con cái mình

Mt 2,13-18         

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! “14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 “Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

Meditation: Who can explain suffering, especially the suffering of innocent children? Herod’s massacre of children who gave their lives for a person and a truth they did not know seemed so useless and unjust. What a scandal and stumbling block for those who can’t recognize God’s redeeming love. Why couldn’t God prevent this slaughter? Suffering is indeed a mystery. No explanation seems to satisfy our human craving to understand.

First martyrs for Christ

These innocent children who died on Christ’s behalf are the first martyrs who shed their blood for Jesus Christ. Suffering, persecution, and martyrdom are the lot of all who chose to follow Jesus Christ. There is no crown without the cross. It was through Jesus’ suffering, humiliation, and death on a cross, that our salvation was won. His death won life – eternal life for us. And his blood which was shed for our sake obtained pardon and reconciliation with our heavenly Father.

Suffering can take many forms – illness, disease, handicap, physical pain and emotional trauma, slander, abuse, poverty, and injustice. Paul the Apostle states: We know that in everything God works for good with those who love him, who are called to his purpose (Romans 8:28)? Jesus exclaimed that those who weep, who are reviled and persecuted for righteousness sake are blessed (Matthew 5:10-12). The word blessed [makarios in the Greek] literally means happiness or beatitude. It describes a kind of joy which is serene and untouchable, self-contained and independent from chance and changing circumstances of life.

Supernatural joy in the face of suffering

There is a certain paradox for those blessed by the Lord. Mary was given the blessedness of being the mother of the Son of God. That blessedness also would become a sword which pierced her heart as her Son died upon the cross. She received both a crown of joy and a cross of sorrow. But her joy was not diminished by her sorrow because it was fueled by her faith, hope, and trust in God and his promises. Jesus promised his disciples that “no one will take your joy from you” (John 16:22).

The Lord gives each of us a supernatural joy which enables us to bear any sorrow or pain and which neither life nor death can take way. Do you know the joy of a life fully given over to God with faith and trust?

“Lord Jesus, you gave your life for my sake, to redeem me from slavery to sin and death. Help me to carry my cross with joy that I may willingly do your will and not shrink back out of fear or cowardice when trouble besets me.”

Suy niệm: Ai có thể giải thích được sự đau khổ, đặc biệt sự đau khổ của những trẻ em vô tội? Cuộc tàn sát các trẻ em của vua Hêrôđê, những trẻ em dâng hiến mạng sống của mình cho một người và cho sự thật mà chúng không biết, dường như quá vô dụng bất công. Thật là một chướng ngại và tai tiếng cho những ai không thể nhận ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa không thể ngăn cản cuộc tàn sát này? Đau khổ quả thật là một mầu nhiệm. Không một giải thích nào xem ra có thể làm thỏa mãn được lòng khao khát hiểu biết của con người.

Các vị tử đạo đầu tiên vì Đức Kitô

Những trẻ em vô tội này đã chết thay cho Đức Kitô là những vị tử đạo đầu tiên vì Đức Kitô. Đau khổ, ngược đãi, và tử đạo là số phận của tất cả những ai chọn lựa bước theo Đức Giêsu Kitô. Không có triều thiên nếu không có thánh giá. Chính ngang qua sự đau khổ, nhục nhã, và cái chết trên thập giá của ĐG, mà chúng ta được ơn cứu rỗi. Cái chết của Người đem lại sự sống, sự sống vĩnh cửu cho chúng ta. Và máu của Người đã đỗ ra cho chúng ta đã đem lại ơn tha thứ và hòa giải với Cha trên trời.

Đau khổ có nhiều hình thức: đau yếu, bệnh tật, tật nguyền, đau đớn thể xác và tổn thương về cảm xúc, vu khống, ngược đãi, nghèo nàn, và bất công. Thánh Phaolô tông đồ có ý gì khi ngài nói: Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định (Rm 8,28)? Đức Giêsu tuyên bố rằng những ai khóc lóc, những người bị chửi rủa và ngược đãi vì sự công chính là người có phúc (Mt 5,10-12). Hạn từ có phúc (makarios trong tiếng Hylạp) theo nghĩa đen là hạnh phúc hay có phúc. Nó mô tả một niềm vui thanh thản và bất khả xâm phạm, độc lập và không lệ thuộc vào cơ hội và những biến cố thay đổi của cuộc đời.

Niềm vui siêu nhiên trong sự đối diện với đau khổ

Có một sự nghịch lý nào đó về những chúc lành kia của Thiên Chúa. Maria được “chúc phúc” vì được làm Mẹ của Con Thiên Chúa. Sự diễm phúc đó cũng trở nên lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn bà khi Con của bà chết trên thập giá. Maria đón nhận cả hai, triều thiên của vui mừng và thập giá của đau khổ. Nhưng niềm vui của Mẹ không bị tan biến bởi nỗi thống khổ của mình, bởi vì nó được đốt cháy bởi đức tin, đức cậy, và đức mến nơi Thiên Chúa và những lời hứa của Người. Đức Giêsu đã hứa với các môn đệ rằng “không ai có thể lấy mất niềm vui của anh em” (Ga 16,22).

Thiên Chúa ban cho chúng ta niềm vui siêu nhiên để giúp chúng ta mang lấy đau khổ hay buồn phiền, và cho dù sự sống hay sự chết cũng không thể nào cướp mất được. Bạn có biết niềm vui của cuộc đời hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa với niềm tin tưởng và trông cậy không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến mạng sống mình vì phần rỗi của con để cứu con thoát khỏi sự nô lệ tội lỗi và sự chết. Xin giúp con mang lấy thánh giá của mình với niềm vui, để con có thể sẵn sàng thực thi ý Chúa, và không lùi bước vì sợ  hãi hay nhát đảm khi khó khăn bao vây con.

Comments are closed.

phone-icon