I need you to baptize me – Suy niệm theo WAU ngày 09.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

John tries to stop Him, saying: “I need you to baptize me (Mt 3:14).

Why would the perfect Son of God have to be baptized? Like John before us, we hesitate as Jesus approaches the waters of the Jordan. After all, Jesus was without sin, so he didn’t need to repent.

The answer is that he did it for us. By receiving John’s baptism of repentance, Jesus was identifying with us in a complete and intimate way. On that day, he embraced God’s perfect plan “to fulfill all righteousness” by taking upon himself all of our sins (Matthew 3:15). It’s as if his first steps out of the Jordan River were steps on the way of the cross-all for us!

As amazing as this is, there is more. Matthew tells us that at Jesus’ baptism, “the heavens were opened for him, and he saw the Spirit of God descending like a dove” (Matthew 3:16). Now, with the descent of the Holy Spirit at his baptism, a whole new era was being ushered in. Jesus would fight and defeat the temptations of the evil one in the desert and then launch his mission in the power of the Spirit. He would proclaim the kingdom of God, and signs and wonders would follow. From that moment on, nothing was ever the same.

But it gets even better than this! Through our baptism, a whole era has been ushered in for us as well. Not only have our sins been forgiven, but through the gift of the Holy Spirit, we have been empowered to accomplish the unique mission that God has given to each one of us. This is the same Spirit who works deeply in our hearts to transform us so that we become more and more like our Lord.

On this feast of the Baptism of the Lord, remember how Jesus took on your sinfulness so that you could live. Remember how his baptism launched a mission that culminated in the gift of his Holy Spirit. And take some time to savour the divine life that is now yours through Christ. The kingdom of God is within you, and you will never be the same!

“Lord Jesus, the heavens are open. Pour out your Spirit on me today.”

Gioan cố gắng ngăn cản Ngài, nói rằng: “Tôi mới cần Ngài làm phép rửa cho (Mt 3,14)

Tại sao Con hoàn hảo của Thiên Chúa phải chịu phép rửa? Giống như Gioan trước chúng ta, chúng ta lưỡng lự khi Chúa Giêsu đến gần sông Giođan. Xét cho cùng, Chúa Giêsu vô tội nên Ngài không cần phải sám hối.

Câu trả lời của Ngài là đã làm điều đó vì chúng ta. Khi nhận phép rửa sám hối của Gioan, Chúa Giêsu đồng hóa với chúng ta một cách trọn vẹn và mật thiết. Vào ngày đó, Ngài chấp nhận kế hoạch hoàn hảo của Thiên Chúa “làm trọn mọi sự công bình” bằng cách gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta (Mt 3,15). Như thể những bước đầu tiên của Ngài ra khỏi sông Giođan là những bước trên con đường thập tự giá – tất cả là vì chúng ta!

Và còn tuyệt vời hơn nữa là thánh Mátthêu cho chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, “các tầng trời mở ra cho Ngài, và Ngài thấy Thánh Linh của Thiên Chúa ngự xuống như chim bồ câu” (Mt 3,16). Giờ đây, với việc Chúa Thánh Thần hiện xuống khi chịu phép rửa, một kỷ nguyên hoàn toàn mới đang được mở ra. Chúa Giêsu sẽ chiến đấu và đánh bại những cám dỗ của ma quỷ trong sa mạc và sau đó khởi sự sứ vụ của mình trong quyền năng của Thần Khí. Ngài sẽ công bố vương quốc của Thiên Chúa, và những điềm thiêng dấu lạ sẽ theo sau. Kể từ thời điểm đó trở đi, không có gì giống nhau.

Nhưng nó thậm chí còn tốt hơn thế này! Qua phép rửa của chúng ta, cả một kỷ nguyên cũng đã được mở ra cho chúng ta. Không những tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ, mà nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta còn được trao quyền để hoàn thành sứ mệnh duy nhất mà Thiên Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta. Cũng chính Thần Khí này hoạt động sâu xa trong tâm hồn chúng ta để biến đổi chúng ta để chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa của chúng ta hơn.

Trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa này, hãy nhớ Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của bạn như thế nào để bạn được sống. Hãy nhớ phép rửa của Ngài đã phát động một sứ mệnh mà đỉnh cao là sự trao ban Chúa Thánh Thần của Ngài như thế nào. Và hãy dành một chút thời gian để thưởng thức cuộc sống thiêng liêng mà bây giờ là của bạn thông qua Chúa Kitô. Vương quốc của Thiên Chúa ở trong bạn, và bạn sẽ không bao giờ cứ như vậy!

Lạy Chúa Giêsu, các tầng trời mở ra. Xin đổ Thần Khí Chúa trên con hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon